کلیدواژه‌ها = شیب سن
تحلیل روند تغییرات پدیدۀ گرد و غبار ناحیۀ غرب ایران طی دورۀ آماری 2018-1979

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 147-162

طیبه اکبری ازیرانی؛ آمنه یحیوی دیزج؛ قاسم کیخسروی


بررسی و تحلیل روند تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه‌های سینوپتیک استان خراسان رضوی

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 113-129

هوشمند عطایی؛ سید علیرضا تشکری هاشمی؛ مهسا راویان


بررسی و تحلیل روند رطوبت ویژه جنوب شرق ایران

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 109-124

وحید سلامتی هرمزی؛ احمد مزیدی؛ علی سالاری


بررسی نوسانات منطقه‌ای دما و بارش در جنوب غرب آسیا

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 155-167

سید اسعد حسینی؛ لیلا مجیدی؛ عارف بالی؛ هنگامه شیراوند