نویسنده = سیدجمال الدین دریاباری
دورنمایی از شرایط اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق کشور

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 147-160

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان


پیش نگری متغیرهای اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 97-112

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان