نویسنده = احمد مزیدی
واکاوی همدیدی اثر تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش برف زاگرس میانی در ارتباط با الگوهای گردشی جو

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 1-20

مسلم صیدی شاهیوندی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


مدلسازی توفانهای تندری جنوب غرب ایران با استفاده از مدل عددی WRF

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 65-49

کمال امیدوار؛ رضا کاوسی؛ اسماعیل عباسی؛ احمد مزیدی