استراتژی غیرسازه‌ای بیمه در کشورهای توسعه‌یافته جهت سازگاری با تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت از محیط زیست، تهران، ایران

3 دکتری مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی ارشد ریاضی مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تغییر اقلیم یکی از چالش‌های اصلی قرن اخیر بشمار می‌رود. با تشکیل هیات بین‌الدول تغییر اقلیم در سطح بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های جامعی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و مطالعات مرتبط با بررسی اثرات، تسکین و سازگاری با تغییر اقلیم گسترش یافت. رویکردهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای دو رویکرد اصلی سازگاری با تغییر اقلیم می‌باشد که پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی در تلاش است که بخشی از استراتژی غیرسازه‌ای که بر اساس مدیریت ریسک تغییر اقلیم و با محوریت "بیمه" می‌باشد را مورد توجه قرار دهد. این مطالعه با هدف بررسی کشورهای توسعه‌یافته منتخب، طبقه-بندی موضوعی و تحلیل‌های مرتبط را ارائه می‌دهد. کشورهای منتخب شامل اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، ایسلند، بلژیک، ترکیه، رومانی، سوئد، فنلاند، مالزی، نیوزیلند، استرالیا، اتریش، کانادا، فرانسه، ژاپن، نروژ، بلغارستان، آلمان، دانمارک و ایالات متحده آمریکا بود که بر مبنای شاخص HDI به‌عنوان کشورهای توسعه‌یافته طبقه‌بندی شده است. سازمان ملل برای تشخیص توسعه‌یافتگی کشورها از این شاخص استفاده می‌کند. این شاخص بر اساس مباحث آموزشی، سلامت، سبک زندگی و غیره تعیین می‌شود. روش تحقیق مدنظر در مقالۀ حاضر، مبتنی بر روش تحقیق کیفی بوده و با رویکردی تطبیقی، ابتدا گزارش‌های علمی و منابع مرتبط احصا و با بررسی اسناد مکتوب، تجارب کشورها استخراج گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی، انتشار بیش از نیمی از گازهای گلخانه‌ای در جهان در کشورهای توسعه‌یافته رخ می‌دهد و سهم آن‌ها از خسارات بیمه‌شده بالاتر است و همچنین دولت‌ها در این کشورها به دنبال درک روند کلی اثرات تغییر اقلیم و پاسخ به آن می‌باشند. لذا بررسی تجارب این کشورها در زمینه ارائه راهکارهای مواجهه با تغییر اقلیم، امری ضروری و مفید محسوب می‌شود. این راهکارهای در حال اجرا شامل طرح‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای، راهبردهای مدیریت ریسک تغییر اقلیم در بیمه، روش‌های انتقال ریسک تغییر اقلیم در بیمه و محصولات بیمه‌ای متناسب با تغییر اقلیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The non-structural strategy of insurance in developed countries to adapt to climate change

نویسندگان [English]

 • Asma Hamzeh 1
 • mohammadReza Farzaneh 2
 • Mohammad Javad Khordadi 3
 • Faezeh Banimostafaarab 4
1 Assistant Professor/Insurance Research Center
2 Research Group of Environmental Engineering and Pollution Monitoring, Research Center for Environment and Sustainable Development, RCESD, Department of Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran
3 Ph.D. in Water Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
4 Allameh Tabataba&i university
چکیده [English]

Introduction

The rapid growth of industrial activities and as a result the increase of greenhouse gases in the last few decades has caused the disturbance of the global climate balance, which is referred to as the phenomenon of climate change. The negative effects of this phenomenon may intensify in the future due to society's attitude towards the rapid development of industry and less attention to the environment. There is a lot of evidence that these changes are happening; Adapting to climate change includes a set of management measures to reduce harmful consequences and benefit from it. Mitigating measures include reducing greenhouse gas emissions, promoting and expanding clean technologies, and protecting forests to deal with climate change; these are necessary even though these actions will slow down the occurrence of climate change, they are not able to halve or reverse the process of this phenomenon in the future. Therefore, in the medium term, society needs a specific strategy to adapt to the expected changes. Adapting to climate change is based on a better and more appropriate understanding of the effects of climate change and making informed decisions in taking measures to deal with this phenomenon. Adaptive strategies with the effects of climate change include a wide range, some of which are non-engineering or non-structural (education and insurance) and some are engineering or structural (such as structural measures and changes in management style).

Insurance is one of the main methods of non-structural adaptation, and in a situation where this trend is increasing due to the growing trend of the harmful effects of greenhouse gases and the intensification of the effects of climate change, paying attention to the experiences of developed countries and adapting to the existing conditions of the country in line with the attention It is very important to have insurance products compatible with climate change that are also compatible with the country.

Materials and methods

The research method considered in this article is based on the qualitative research method, and first, scientific reports and related sources were extracted, and the experiences of countries were extracted by examining written documents and using a comparative approach. To present the results, the extracted outputs were analyzed into three main classes of general understanding of the effects of climate change, insurance, and product development. The United Nations Development Program (2021) includes an index called HDI to determine the development of countries. This index is determined based on education, health, lifestyle, etc. The numerical value of this index varies between zero and one, and for developed countries, a value higher than 0.8 is considered. In this article, the value of this index based on the statistics of 2021 is the basis for the division of developed countries, and among the developed countries, Spain, Great Britain, Italy, Iceland, Belgium, Turkey, Romania, Sweden, Finland, Malaysia, New Zealand, Australia, Austria, Canada, France, Japan, Norway, Bulgaria, Germany, Denmark and the United States of America were considered as selected countries.

Results and discussion

Climate change is one of the main challenges of the last century. With the formation of the Intergovernmental Panel on Climate Change at the international level, comprehensive policies in this field were taken into consideration and studies related to investigating the effects, relief, and adaptation to climate change were expanded. Structural and non-structural approaches are the two main approaches to adapting to climate change, and the current research is trying to use an adaptive approach, which is part of the non-structural strategy based on climate change risk management and centered on "insurance".

The results showed that in general, the emission of more than half of the greenhouse gases in the world occurs in developed countries and their share of insured losses is higher, and also the governments in these countries seek to understand the general trend of the effects of climate change and respond to it. Therefore, examining the experiences of these countries in the field of providing solutions to face climate change is considered necessary and useful. These ongoing solutions include insurance plans and coverages, climate change risk management strategies in insurance, climate change risk transfer methods in insurance, and insurance products tailored to climate change.

Conclusion

The first step regarding the general understanding of the risk of climate change is to know the effects of climate change and especially the threats caused by climate change in the field of natural hazards and consequently the threat to the insurance industry. From this point of view, developed countries have experienced a favorable situation, which has become a platform for additional experiences in the field of insurance and product development in the face of climate change. Therefore, examining the experiences of these countries in the field of providing solutions to face climate change is considered necessary and useful. These ongoing solutions include insurance plans and coverages, climate change risk management strategies in insurance, climate change risk transfer methods in insurance, and insurance products tailored to climate change. Providing insurance products suitable for catastrophic events, including optional coverage especially for storms and floods, providing insurance for agricultural products or high-risk product insurance, comprehensive legal mandatory insurance against damages caused by natural hazards, creating a national solidarity fund with the aim of financial support for damage prevention. Providing insurance incentives for preventive measures, green loans for financial support of adaptation measures are among the most important and widely used plans and insurance products reviewed in selected developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptation to climate change
 • insurance industry
 • developed countries
 1. Aliagha, G. U., Mar Iman, A. H., Ali, H. M., Kamaruddin, N., & Ali, K. N. (2015). Discriminant factors of flood insurance demand for flood‐hit residential properties: a case for M alaysia. Journal of Flood Risk Management, 39-51.
 2. Aliagha, U. G., Gin, T. E., Choong, W. W., Nadzri Jaafar, M., & Ali, H. M. (2014 ). Factors affecting flood insurance purchase in residential properties in Johor, Malaysia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 3297-3310.
 3. Austrian hail insurance (2021). Retrieved from: https://www.hagel.at/unternehmen/
 4. Climate-ADAPT. (2021). National circumstances relevant to adaptation actions. Retrieved from https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/romania
 5. Crichton, D.(2008). Role of insurance in Reduction Flood Risk. The Geneva Paper . (117-132), 33.
 6. Crick, F., Jenkins, K., & Surminski, S. (2018). Strengthening insurance partnerships in the face of climate change–insights from an agent-based model of flood insurance in the UK. Science of the total environment.
 7. Cummins, J. (2017). Promoting risk insurance and other risk management approaches in Australia: evaluating farmer perceptions and costs and benefits. Bangi: South East Asia Disaster Prevention Research Institute (SEADPRI).
 8. De Seguros, C. D. C. (2008). Natural Catastrophes Insurance Cover: A Diversity of Systems. Madrid: Printed by Sociedad Anónima de Fotocomposición, Talisio.
 9. Des Assurances, C. E. (2009). Tackling climate change The vital contribution of insurers. Brussels: CEA.
 10. Evans , S. (2019) Madagascar & Morocco get World Bank Catastrophe Deferred Drawdown Options. Retrieved from: Artemis: https://www.artemis.bm/news/madagascar-morocco-get-world-bank-catastrophe-deferred-drawdown-options/
 11. Financial Services, R. C. (2018). Natural Disaster Insurance Background Paper 20. Australian Government, The Treasury.
 12. Finnish Meteorological Institute. (2017). Projected climate change in Finland . Retrieved from ilmasto-opas.fi: https://ilmasto-opas.fi/en/ilmastonmuutos/ suomen-muuttuva-ilmasto/-/artikkeli/74b167fc-384b-44ae-84aa-c585ec218b41/ennustettu-ilmastonmuutos-suomessa.html
 13. French, C. C. (2020). America on fire: climate change, wildfires & insuring natural catastrophes. UC Davis L. Rev.
 14. Gil, F. E., & Ibanez , A. N. (2018 ). 12th meeting of the World Forum of Catastrophe Programme in Madrid . CCS.
 15. Guat, C. L., & Ming, L. K. (2020). Introduction of flood insurance and flood hazard map in Kota Bahru, Malaysia. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing LLC.
 16. Gurenko, E., Lester , R., Mahul, O., & Oguz Gonulal, S. (2006). Earthquake Insurance in turkey: History of the turkish catastrophe Insurance Pool. World Bank publications .
 17. Horn, D. P.(2017). Introduction to the national flood insurance program (nfip). Congressional Research Service.
 18. (2018). Climate Report: The third report on impacts of climate change in Iceland. Icelandic Met Office.
 19. IPCC.(2007).Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability, contribution of working group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Kamel , H. (2019 ). AIG Malaysia: 80% of SMEs are underinsured against natural disasters. Retrieved from The Malaysian Reserve: https://themalaysianreserve.com
 21. Le Den, X., Persson, M., Benoist, A., Hudson, P., De Ruiter , M., De Ruig, L., & Kuik, O. (2017). Insurance of weather and climate-related disaster risk: Inventory and analysis of mechanisms to support damage prevention in the EU. European Commission.
 22. Loibl, W. Z. (2011). Reclip: Century—Entwicklung eines Basisdatensatzes Regionalisierter Klimaszenarien. Seibersdorf, Austria.: Austrian Institute of Technology‏.
 23. Marttila , V., Granholm , H., Laanikari , J., Yrjola , T., Aalto , A., Heikinheimo, P., . . . Paunio, M. (2005). Finland's National strategy for Adaptation to Climate Change . Ministry of Agriculture and Forestry of Finland.
 24. (2007). National Hazardscape Report. Wellington, New Zealand: Officials’ Committee for Domestic and External Security Coordination Department of the Prime Minister and Cabinet.
 25. Mills, E. (2009). A global review of insurance industry responses to climate change. Geneva Pap. Risk Insur.
 26. National Climate Commission. (2010). Belgian National Climate Change Adaptation Strategy . National Climate Commission.
 27. (2019). OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2019. Paris: OECD Publishing.
 28. Piserra, M., Najera , A., & Lapieza, R. (2005). A Preliminary Assessment of the Impacts in Spain due to the Effects of Climate Chnage (Impacts on The Insurance Sector). UCLM.
 29. Pittock, A. B., & Jones, R.. (2000) Adaptation to What and Why?’ . Environmental Monitoring and Assessment, 35-9 (1). 61.
 30. Planelles, M. (2021). Global warming accelerates in Spain: average temperature rises 1.3ºC in 60 years. Madrid: Elpais.
 31. Porrini , D., & Schwarze, R. (2014). Insurance models and European climate change policies: an assessment. European Journal of Law and Economics.
 32. Prabhakar, S. V., Pereira, J. J., Pulhin, J. M., Srinivasa Rao, G., Scheyvens, H., & Cummins, J, (2015). Effectiveness of Insurance for Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation: Challenges and Opportunities. Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies (IGES).
 33. Rahman , H. A. (2018). Climate change scenarios in Malaysia: Engaging the public. International Journal of Malay-Nusantara Studies, 55-77.
 34. Sandberg, E., Økland, A., & Tyholt, I. L. (2020). Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries. Klima 2050 Report.
 35. Sato, M., & Seki, M. (2010). Sustainable Business, Sustainable Planet— A Japanese Insurance Perspective. The Geneva Papers,(325-335), 35.
 36. Schröter, D., Zebisch, M., & Grothmann, T. (2005). Climate Change in Germany - Vulnerability and Adaptation of Climate-Sensitive Sectors. Klimastatusbericht.
 37. Smith, P., & Olesen, J. (2010). Climate change and Agriculture paper: Synergies between the mitigation of, adaptation to, climate change in agriculture. Journal of Agricultural Science, 522-543, 148.
 38. Spano, D., & Mereu, V. (2020). Risk Analysis. Climate Change in Italy. CMCC.
 39. Surminski, S. (2013). The role of insurance risk transfer in encouraging climate investment in developing countries. Cambridge University Press.