شناسایی موج گرمایی منجر به کاهش عملکرد پنبه شهرستان اصفهان درتابستان 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آب و هواشناسی کشاورزی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تغییر اقلیم باعث بروز فرین‌های آب و هوایی می‌شود که در صورت تکرار شدن و شدت یافتن موجب بروز خسارت سنگین مالی به‌ویژه در بخش کشاورزی می‌شوند. موج گرمایی تابستان 1392 یکی از این وقایع حدی آب و هوایی بود که طبق گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و صندوق بیمه کشاورزی خسارت شدیدی به مزارع پنبه استان اصفهان وارد کرد. هدف این مقاله شناسایی ویژگی‌های موج گرمایی مذکور شامل تفاوت دمای حداکثر روزانه با میانگین بلندمدت، تداوم روزانه و ساعتی و نیز الگوهای سینوپتیکی ایجاد کننده آن بود. بر این اساس، داده‌های دمای حداکثر روزانه در تیر و مرداد سال 1392 با میانگین داده‌های دمای حداکثر بلندمدت در ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اصفهان مقایسه و تداوم روزانه و ساعتی موج گرمایی نیز مشخص شد. جهت تعیین الگوی سینوپتیکی مؤثر در رخداد موج گرمایی نقشه‌های الگوی میانگین فشار سطح زمین و میانگین الگوی گردشی تراز 500 هکتوپاسکال ماه ژوئیه 2013 و دوره بلندمدت 1991-2020 ترسیم شد. نتایج نشان داد که دمای حداکثر روزانه تیر و مرداد 1392، 29 روز از میانگین بلندمدت بیشتر بوده است. با در نظر گرفتن دمای ایجاد تنش در گیاه یعنی دمای 40 درجه موج‌های گرمایی متعدد حداقل 2 و حداکثر 7 روزه در شهرستان اصفهان رخ ‌داده که برخی از آنها تداومی 5 ساعته داشته‌اند. ازنظر سینوپتیکی قوی‌تر شدن الگوی کم‌فشار حرارتی عربستان در سطح زمین و تقویت واچرخند عربستان در تراز 500 هکتوپاسکال نسبت به میانگین بلندمدت که باعث فرونشینی بیشتر هوا و در نتیجه عدم امکان جابجایی و گرمتر شدن هوا در لایه زیرین جو می شود، باعث ورود هوای گرم از عربستان تا مرکز کشور و الگوی مؤثر در ایجاد موج گرمایی در شهرستان اصفهان بوده است. بنابراین وقوع شدیدترین موج گرمایی در دوره آماری مورد مطالعه در تابستان 1392 در دوره گلدهی پنبه منجر به کاهش عملکرد آن در شهرستان اصفهان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the heat wave leading to a decrease in cotton yield in Isfahan County in the summer of 2013

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Mahboubeh Ebnehejazi 1
 • Hojjatollah Yazdanpanah 2
1 PhD of Agricultural Climatology at Department of Physical Geography, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Climatology at Department of Physical Geography, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction

Climatic changes result in extremes of weather. Increase in temperature at global land surface leads to increase in frequency, duration, and intensity of heat waves, consequently imposing thermal stress on cultivation systems. Heat waves and the resulting thermal stress damage the produce during growth and consequently reduce its yield (Moore et al. 2021), posing potentially serious threats to food security in the future (Miralles et al. 2019). The importance of examination of the properties of heat waves and their effects on agriculture, therefore, has kindled the interest of many researchers in this subject. For instance, the effect of climatic changes on agricultural produce in India has been studied by Kumar and Gautam (2014) and Patel et al. (2019). The effect of heat waves on plant growth and yields of agricultural produce has also been the subject of numerous studies; for example Fontana et al (2015), Chakraborty et al. (2019), and Hatfield and Prueger (2015) have studied the effect of heat waves on wheat and corn growth and yield. Acknowledging the effect of heat waves on the flowering stage as critical, Gusso et al. (2014) reckoned that these waves could strengthen the drought and, as a result, damage the produce. Deryng et al. (2014) and Chung et al. (2014) used climatic change models to study properties and consequences of heat waves on agricultural produce in future decades. The issue of adaptation to the consequences of climatic changes such as heat waves is also an important issue in management of the effects of heat waves on agricultural produce, which has been studied by Wreford and Adger (2010) and Pathak et al. (2018). Considering the catastrophic damage to cotton fields of Isfahan County during the heat wave of July and August 2013, the aim of this study is to identify the statistical properties and synoptic patterns of this heat wave in order to prevent the damage and plan for adaptation to such hazards in the future.

Materials and Methods

In order to fulfill the objective of this study – to identify the heat wave of July and August 2013 – two definitions have been used. In the first definition, the maximum daily temperature in July and August in weather stations of Isfahan County (stations of Isfahan, East Isfahan, and Kabutar Abad) was compared with the long term mean of maximum daily temperature; also, the heat wave was identified with two days or more in a row the maximum daily temperature was higher than the long term mean of maximum daily temperature. In the second definition, since thermal stress in cotton occurred at 40 degrees Celsius, days with the temperature of maximum 40 degrees Celsius or more in weather stations of Isfahan County, which continued for two days or more, were considered as heat waves.

In order to synoptically analyze the patterns that caused heat waves in July 2013 and to compare them with the long term mean, the data of mean sea level pressure, mean geopotential height of July 2013, and the long term mean of the above-mentioned data in July from 1991 to 2020 were retrieved from https://psl.noaa.gov; using these data, the maps of sea level pressure and geopotential height at the level of 500 hPa were drawn in grads software.

Results and Discussion

By comparing the maximum temperature at the time of occurrence of heat wave with the long term mean and by considering the temperature at which thermal stress in the plant took place, findings of the present study verify the occurrence of the heat wave in July and August 2013. Also, results indicate that the establishment of Saudi Arabia cyclone at ground level and Saudi Arabia anticyclone at 500 hPa level and the expansion of its tongue to the central parts of the country led to the spread of heat wave to the Isfahan County in July 2013. In this study, examination of maximum daily temperatures and comparing them with long term mean of daily maximum temperature indicated that in July and August 2013, the Isfahan County had 29 days with temperatures higher than the long term mean, from July 12st to August 9th. In fact, long-term duration was one of the important properties of the heat wave in July and August 2013. Even when considering 40 degrees Celsius for the occurrence of thermal stress in cotton, the long-term heat waves duration which last about 6 or 7 days also occurred in Isfahan in July and August 2013. According to the second finding of this study, the mean sea level pressure and 500 hPa pressure level patterns in July 2013 were not significantly different from the long term mean sea level pressure and 500 hPa pressure patterns in July from 1991 to 2020. However, the strengthening of the Saudi thermal low pressure pattern on the earth's surface and the strengthening of the Saudi Arabia high height at the level of 500 hPa compared to the long-term average, which causes more subsidence of the air and as a result the impossibility of movement and also warming of the air in the lower layer of the atmosphere, caused the entry of warm air from Saudi Arabia to the center of the country and it has been an effective pattern in creating a heat wave in Isfahan County.

Conclusions

This study demonstrates the properties of the heat wave of July and August 2013 in Isfahan County, including the difference in temperature, compared to the long term mean temperature, daily and hourly duration, and synoptic patterns that contributed to the formation of the aforementioned heat wave. Considering the detrimental consequences of heat waves, especially in the agricultural sector, precise identification of the heat wave which damages the produce is necessary in order to plan for adaptation to the conditions resulting from heat wave, and for crisis management in order to reduce the damage to the produce in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cotton
 • Heat wave
 • Heat wave duration
 • Isfahan
 • Synoptic analysis
 1. Ahmadi M., and Mirhaji, H. 2012. Evaluation of thermal stress effects on corn (Case Study: Qazvin Province). Environmental Sciences, 9(3): 119 -128.
 2. Akter N. and Islam MR. 2017. Heat stress effects and management in wheat. A review. Agronomy for Sustainable Development, 37: 37. https://doi.org/10.1007/s13593-017-0443-9
 3. Arshad A., Raza MA., Zhang Y., Zhang L., Wang X., Ahmed M., and Habib-ur-Rehman M. 2021. Impact of climate warming on cotton growth and yields in China and Pakistan: A regional perspective. Agriculture, 11: 97. https://doi.org/10.3390/agriculture11020097.
 4. Asakereh H. and Shadman H. 2015. Recognition of spatial relationship of widespread hot days in Iran. Geographical Research, 30(116): 53-70.
 5. Boron, A., Zohoriyan Pordel, M., Lashkari, H., Shakiba, A., and mohamadi, Z. 2019. Synoptic analysis of Saudi Arabian sub-tropical high pressure in height Waves of Khuzestan Province. Journal of Meteorology and Atmospheric Science, 2(1), 55-67.
 6. Breshears, D. D., Fontaine, J. B., Ruthrof, K. X., Field, J. P., Feng, X., Burger, J. R., Law, D. J., Kala, J., and Hardy, G. E. S. J. 2021. Underappreciated plant vulnerabilities to heat waves. The New phytologist, 231(1), 32–39. https://doi.org/10.1111/nph.17348
 7. Chakraborty D., Sehgal VK., Dhakar R., Ray M., and Das DK. 2019. Spatio-temporal trend in heat waves over India and its impact assessment on wheat crop. Theoretical and Applied Climatology, 138: 1925–1937. https://doi.org/10.1007/s00704-019-02939-0.
 8. Chung , Gbegbelegbe S., Shiferaw B., Robertson R., Yun, JI., Tesfaye K., Hoogenboom, G., and Sonder, K. 2014. Modeling the effect of a heat wave on maize production in the USA and its implications on food security in the developing world. Weather and Climate Extremes, 5: 67-77. http://dx.doi.org/10.1016/j.wace.2014.07.002.
 9. Dargahian , Heidarnejad S., and Razavizadeh S. 2021. Investigating the trend of changes in the heat wave properties Related to climate change in arid regions (Case Study: Yazd City). Iranian Journal of Range and Desert Research, 28(3): 564-577. https://doi.org/10.22092/ijrdr.2021.125020.
 10. Deryng , Conway D., Ramankutty N., Price J., and Warren R. 2014. Global crop yield response to extreme heat stress under multiple climate change futures. Environmental Research Letters, 9: 034011. http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/9/3/ 034011.
 11. Dolling, K., Chu, P. S., and Fujioka, F. 2005. A climatological study of the Keetch/Byram drought index and fire activity in the Hawaiian Islands. Agricultural and Forest Meteorology, 133(1-4), 17-27. https://doi.org/10.1016/j. agrformet. 2005. 07.016.
 12. Esmaeil negad , khosravei M., aliganei B., and masoodeian S. 2013. Identifying heat waves of Iran. Geography and Development, 11(33): 39-54. https://doi.org/10.22111/gdij.2013.1321
 13. Fontana G., Toreti A., Ceglar A., and De Sanctis G. 2015. Early heat waves over Italy and their impacts on durum wheat yields. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15: 1631–1637. https://doi.org/10.5194/nhess-15-1631-2015
 14. Ghavidel Rahimi Y. 2011. Identification, classification and synoptic analysis of Iran super heat wave in 2010 summer. Arid regions Geographic Studies, 1(3): 85-100. 
 15. Gusso, Ducati JR., Veronez MR., Sommer, V., and Junior LG da S. 2014. Monitoring heat waves and their impacts on summer crop development in southern Brazil. Agricultural Sciences, 5, 353-364.
 16. Hatfield JL. and Prueger JH. Temperature extremes: Effect on plant growth and development. Weather and Climate Extremes, 10: 4-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.wace.2015.08.001.
 17. Hayhoe, K., Sheridan, S., Kalkstein, L., and Greene, S. 2010. Climate change, heat waves, and mortality projections for Chicago. Journal of Great Lakes Research, 36, 65-73. https://doi.org/10.1016/j.jglr.2009.12.009
 18. Helali, J., Momenzadeh, H., Oskouei, E. A., Lotfi, M., and Hosseini, S. A. 2021. Trend and ENSO-based analysis of last spring frost and chilling in Iran. Meteorology and Atmospheric Physics, 133(4), 1203-1221. https://doi.org/10.1007/s00703-021-00804-2.
 19. Helali, J., Oskouei, E. A., Hosseini, S. A., Saeidi, V., and Modirian, R. 2022. Projection of changes in late spring frost based on CMIP6 models and SSP scenarios over cold regions of Iran. Theoretical and Applied Climatology, 149(3-4), 1405-1418. https://doi.org/10.1007/s00704-022-04124-2.
 20. Kanwal , Shahid MR., Nazir W., Khan MU., Hussain N., Bibi A., Farooq M., Muhammad T., and Ramzan M. 2021. Effect of heat stress on developmental stages, yield and fibre traits of cotton (Gossypium hirsutum). Journal of Pure and Applied Agriculture, 6(3): 86-93.
 21. Karademir , Karademir C., Ekinci R., Basbag S., and Basal H. 2012. Screening cotton varieties (Gossypium hirsutum L.) for heat tolerance under field conditions. African Journal of Agricultural Research, 7(47): 6335-6342. http://dx.doi.org/10.5897/AJAR12.1868.
 22. World Meteorological Organization. 2014. Agricultural meteorology and climatology of crops. Translation: Khoshhal Dastjerdi J., and Mostafavi Darani SM. second edition. Isfahan: Pars Zia and Elm Afarin.
 23. Khosravi M. and Esmaeilnejad M. 2020. Statistical analysis-synoptic a continuity heat waves of Iran. Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas, 1(2): 19-33. http://dx.doi.org/10.29252/gsma.1.2.19.
 24. Kumar R. and Gautam 2014. Climate change and its impact on agricultural productivity in India. Journal of Climatology & Weather Forecasting, 2: 109. https://doi.org/10.4172/2332-2594.1000109.
 25. Marx, W., Haunschild, R., & Bornmann, L. 2021. Heat waves: a hot topic in climate change research. Theoretical and Applied Climatology, 146(1–2), 781–800. https://doi.org/10.1007/s00704-021-03758-y.
 26. Matzarakis A. and Mayer H. 1991. The extreme heat wave in Athens in July 1987 from the point of view of human biometeorology. Atmospheric Environment. Part B. Urban Atmosphere, 25(2): 203-211.
 27. Matzarakis A. and Nastos PT. 2011. Human-biometeorological assessment of heat waves in Athens. Theoretical and Applied Climatology, 105: 99–106. https://doi.org/10.1007/s00704-010-0379-3
 28. Ministry of Agriculture-Jahad, Deputy of Statistics, Information and Communication Technology Center, 2022. Amarnameh Keshavarzi 2021-1: crops. 93 p. Available at https://www.maj.ir (visited 10 January 2023).
 29. Miralles , Gentine P., Seneviratne SI., and Teuling AJ. 2019. Land-atmospheric feedbacks during droughts and heatwaves: state of the science and current challenges. Annals of the New York Academy of Sciences, 1436(1): 19–35. https://doi.org/10.1111/nyas.13912.
 30. Mitchell, D., Heaviside, C., Vardoulakis, S., Huntingford, C., Masato, G., Guillod, B., Frumhoff, P., Bowery, A., Wallom, D., and Allen, M. 2016. Attributing human mortality during extreme heat waves to anthropogenic climate change. Environmental Research Letters, 11(7).
 31. Moore , Meacham-Hensold K., Lemonnier P., Slattery RA., Benjamin C., Bernacchi CJ., Lawson T., and Cavanagh AP. 2021. The effect of increasing temperature on crop photosynthesis: From enzymes to ecosystems. Journal of Experimental Botany, 72: 2822–2844. https://doi.org/10.1093/jxb/erab090
 32. Niggli L., Huggel C., Muccione V., Neukom R., and Salzmann N. 2022. Towards improved understanding of cascading and interconnected risks from concurrent weather extremes: Analysis of historical heat and drought extreme events. PLOS CLIMATE, 1(8): e0000057. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000057
 33. Parker , McElrone AJ., Ostoja SM., and Forrestel EJ. 2020. Extreme heat effects on perennial crops and strategies for sustaining future production. Plant science, 295, and 110397. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2019.110397.
 34. Patel SK., Mathew B., Nanda A., Pati S., and Nayak H. 2019. A review on extreme weather events and livelihood in Odisha, India. Mausam, 70(3) 551-560. https://doi.org/10.54302/mausam.v70i3.258
 35. Pathak, Maskey ML., Dahlberg JA., Kearns F., Bali KM., and Zaccaria D. 2018. Climate change trends and impacts on California agriculture: A Detailed Review. Agronomy, 8(3): 25. https://doi.org/10.3390/agronomy8030025
 36. Reddy , Doma PR., Mearns, LO., Boone MYL., Hodges HF., Richardson AG., and Kakani VG. 2002. Simulating the impacts of climate change on cotton production in the Mississippi Delta. Climate Research, 22: 271-281. http://dx.doi.org/10.3354/cr022271
 37. Reddy , Hodges HF., and McKinion JM. 1995. Carbon dioxide and temperature effects on pima cotton development. Agronomy Journal, 87(5): 820-826.
 38. Reddy , Hodges HF. and Reddy, VR. 1992. Temperature effects on cotton fruit retention. Agronomy Journal, 84: 26-30. https://doi.org/10.2134/agronj1992.00021962008400010006x
 39. Saleem, M. A., Malik, W., Qayyum, A., Ul-Allah, S., Ahmad, M. Q., Afzal, H., Amjid, M. W., Ateeq, M. F., and Zia, Z. U. (2021). Impact of heat stress responsive factors on growth and physiology of cotton (Gossypium hirsutum L.). Molecular biology reports, 48(2), 1069–1079. https://doi.org/10.1007/s11033-021-06217-z.
 40. Saleem, M. A., Baig, M. M. A., Ahmad, M. Q., Zia, Z. U., Asif, M., and Nauman, M. 2023. Micro-Climatic effect on Cotton Yield, quality, BT toxin & GT Gene. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 7(1), 40-52. https://doi.org/10.29329/ijiaar.2023.536.3
 41. Sanaie , khanmohammadi M., and Mohammadi H. 2015. Synoptic survey on death rate resultant of Tehran air pollution during heat wave in summer 2013(1392). Environmental Management Hazards, 2(1): 67-83. https://doi.org/10.22059/jhsci.2015.53922
 42. Sharma , Andhikaputra G., and Wang YC. 2022. Heatwaves in South Asia: Characterization, consequences on human health, and adaptation strategies. Atmosphere, 13: 734. https://doi.org/10.3390/atmos13050734
 43. Wobus , Zarakas C., Malek P., Sanderson B., Crimmins A., Kolian M., Sarofim M., and Weaver CP. 2018. Reframing future risks of extreme heat in the United States. Earth’s Future, 6: 1323–1335. https://doi.org/10.1029/2018EF000943
 44. Wreford A. and Adger WN. 2010. Adaptation in agriculture: historic effects of heat waves and droughts on UK agriculture. International Journal of Agricultural Sustainability, 8(4): 278-289. http://dx.doi.org/10.3763/ijas.2010.0482
 45. Xu, Cheng J., Hu W., and Tong S. 2018. Heatwave and health events: a systematic evaluation of different temperature indicators, heatwave intensities and durations. Science of the Total Environment, 630: 679–689. http://dx.doi.org/ 10.1016/j. scitotenv. 2018. 02.268.
 46. Yang , Liu HZ., Ou CQ., Lin GZ., Ding Y., Zhou Q., Shen JC., and Chen PY. 2013. Impact of heat wave in 2005 on mortality in Guangzhou, China. Biomedical and environmental sciences, 26(8): 647–654. https://doi.org/10.3967/0895-3988. 2013. 08. 003.
 47. Zahid , Ali F., Shah F., Younas M., Shah T., Shahwar D., Hassan W., Ahmad Z., Qi C., Lu Y. Iqbal A., and Wu W. 2016. Response and tolerance mechanism of cotton Gossypium hirsutum L. to elevated temperature stress: a review. Frontiers in plant science, 7: 937. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00937