تحلیل الگوی فضایی توزیع نقاط آتش‌سوزی همراه با باد فون در شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار رشته آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

شرایط جوی عامل اصلی گسترش و شدت آتش‌سوزی در مقیاس‌های مختلف مکانی و زمانی است، که گاهی اوقات باعث آتش‌سوزی وسیع در نواحی جنگلی و غیر جنگلی در هنگام رخداد باد فون ‌می‌شوند. همچنین توزیع نقاط آتش‌سوزی می‌تواند در احداث ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی جهت اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش آتش موثر باشد. از این رو در این پژوهش روزهای همراه باد فون از سال 1392 تا 1400 براساس معیار افزایش دما نسبت به دوره 40 ساله (1981 تا 2020) در ایستگاه رشت شناسایی گردید. سپس برحسب دمای حداکثر روزانه، دمای حداکثر روزانه دوره و انحراف معیار 1σ، 2σ و 3σ به سه طبقه باد فون متوسط، شدید و خیلی شدید تقسیم شد. در مجموع از 160 روز همراه با باد فون، 72 مورد از نوع متوسط، 59 مورد از نوع شدید و 29 نوع مورد از نوع خیلی شدید بودند. توزیع مکانی نقاط آتش‌سوزی هر سه نوع فون به روش میانگین نزدیکترین همسایه (ANN) و تابع K ریپلی بررسی و مشخص شد که الگوی خوشه‌ای بر کل توزیع نقاط آتش-سوزی حاکم است. اما توزیع ماهانه الگوی مکانی نقاط آتش‌سوزی در ماه‌های سرد سال (اکتبر تا آوریل) از هر سه نوع تصادفی، خوشه‌ای و پراکنده بوده و بیشترین تعداد نقاط آتش‌سوزی در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس نسبت به ماه‌های دیگر اتفاق افتاده است. رابطه بین شدت دما و فراوانی نقاط آتش‌سوزی در شهر رشت نشان داد که رابطه معکوس بین این دو متغیر وجود داشته و وجود رابطه مستقیم بین فراوانی نقاط آتش‌سوزی و شدت دما نیز در این ناحیه رد گردید. در مجموع توزیع نقاط آتش‌سوزی در شهر رشت و شکل‌گیری خوشه‌های مختلف در گستره این شهر می‌تواند در انتخاب موقعیت ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی در راستای سرعت دسترسی به نقاط آتش‌سوزی و اطفاء حریق موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Spatial Pattern of Fire Points Distribution with Foehn Wind in the Rasht City

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Nowrozi Gohari 1
  • parviz rezaei 2
  • Nasrullah Moulai Hashjin 3
1 Ph.D. student of Climatology, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor of Climatology, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Professor of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction

Among the many human and biophysical factors in fire, climate and weather are also the main drivers of fire initiation and spread. But the separation of atmospheric processes affecting fire complicates the possibility of fire modeling and makes its management difficult. Considering the importance of fire and its close relationship with weather conditions, it seems that a comprehensive analysis of the spatial distribution of fire points along with the wind in Rasht city has a suitable position for further study. Therefore, in this research, we will try to provide a correct analysis of the spatial pattern of fires in Rasht city. Also, by examining how the fire points are distributed in this city, it is possible to determine the high-risk areas in terms of the occurrence of fire events in order to perform a better management to deal with possible incidents and fire extinguishing during Foehn wind in this city.

Materials and methods

In order to identify Foehn wind days in Rasht, the data of maximum temperature, relative humidity, wind speed and direction were used for 8 years (1392 to 1400). In this way, the Foehn wind days were divided into three groups of moderate, severe and very severe days based on the criteria of 1sd, 2sd and 3sd of the maximum daily temperature of the period compared to the maximum temperature of the Foehn day. Then, using the average nearest neighbor method (ANN) and Ripley's K function, the spatial pattern of fire points was determined for moderate, severe and very severe winds.Results and discussion

The results showed that out of 160 Foehn winds that occurred in this area, 72 were moderate, 59 were severe, and 29 were very severe. The results showed that 72, 59, and 29 of the 160 Foehn winds that occurred in this area were moderate, severe, and very severe, respectively. In total, 23.6, 6.9, 0, 0, 0, 0, 2.8, 1.4, 9.7, 13.9, 16.7, and 25% of 100% of Medium Foehn winds happened from April until March, respectively. Also, 11.9, 5.1, 0, 0, 0, 0, 1.7, 1.7, 13.6, 22, 16.9 and 27.1 percent of the total Severe Foehn winds, , 10.3, 0, 0, 0, 0, 0, 6.9, 0, 13.8, 34.5, 13.8 and 20.7 percent of the total very severe Foehn winds occurred from April to March, Respectively. In this regard, the relationship between the maximum daily temperature and the average maximum temperature of the period (40 years) is 0.608 and is a direct relationship and is significant at both α=0.05 and α=0.01 levels. This relationship between the daily maximum temperature and the minimum relative humidity that occurs at noon is negative, inverse and is -0.504, which indicates that the relative humidity of the air decreases during the occurrence of a Foehn wind days in this area. The results of the multivariate regression model to determine the effect of each of the climatic variables on the maximum daily temperature showed that the Adj.R2 value of this relationship is equal to 0.566. Considering the large value of F and the value of Sig=0.000<0.05, we conclude that the regression model is suitable and most of the changes in the dependent variable have been seen in the regression model. Also, the two variables of average maximum temperature of the period and minimum relative humidity have a relationship with the variable of maximum daily temperature, and the effect of the first is direct and the second is inverse. As a result, with the increase in temperature caused by the Foehn wind, the relative humidity decreases greatly. The two variables of wind direction and average wind speed do not have significant effects on the daily maximum temperature caused by the Foehn wind. The results of calculating the average index of the nearest neighbor indicate that all three types of random, cluster and scattered patterns can be seen in the fire points of medium, severe and very severe Foehn winds. But the pattern governing the distribution of all the fire points of the period is also cluster type. Also, the results of Ripley's K function showed that the K value observed in the 10 investigated steps is greater than the expected K value, and this confirms the clustering of fire points in Rasht city.

Conclusion

In this research, it was found that the pattern governing the spatial distribution of fire spots in Rasht city and its surroundings in the months of January, February, March, April, October, November and December is of all three types of random, cluster and scattered patterns. However, the frequency pattern of the entire distribution of fire points for medium, severe and very severe Foehn wind was obtained as a cluster type. In other words, the clustering of the total frequency distribution indicates that there are different fire hotspots in the city of Rasht and its surroundings, which can be identified as different clusters. This feature of fire points has a great impact on the construction of new fire stations and it can be used in locating new fire stations to speed up the arrival of firefighters to fire situations. Finally, it should be said that the spatio-temporal information about the Foehn winds can help to understand its various effects at the local, regional and global scale.

Keywords: Foehn wind, fire, average nearest neighbor, Ripley's K function, Rasht city

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foehn wind
  • fire
  • average nearest neighbor
  • Ripley'؛ s K function
  • Rasht city