ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول پنبه استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استادیار، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

برآورد نیاز آبی گیاه تحت شرایط تغییر اقلیم برای برنامه ریزی در جهت اصول ابیاری و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، حائز اهمیت است. پنبه به عنوان یکی از محصولات صنعتی در کشور، از اهمیت بالایی برخور دار می‌باشد. در این تحقیق براساس داده‌های ایستگاههای هواشناسی در دوره پایه و برونداد مدل‌های گردش کلی جو از دوره آینده تا 2060 میلادی، تغییرات و انحرافات Eto و نیاز آبی محصول پنبه در خراسان رضوی بررسی شد. ارزیابی استان براساس داده مشاهداتی نشان داد که عمده نزولات جوی استان در دوره سرد سال بخصوص ماه مارس یا اسفند تا اواخر فروردین ماه و اواسط اردیبهشت رخ می‌دهد. بررسی داده شبیه سازی شده نشان داد که در دوره آینده تا 2061 میلادی؛ مقدار دمای هوا در سطح منطقه افزایش خواهد یافت. بارش ماهانه در دوره (2040-2020) نسبت به دوره پایه کاهش یافته، اما در دهه‌های (2061-2041) نسبت به دهه‌های قبل افزایش یافته و نزدیک به نرمال می‌رسد. در واقع در دهه نزدیک 2060 میلادی مقدار بارش نسبت به دهه‌های نزدیک تر افزایش جزئی خواهد داشت؛ این شرایط در سایه افزایش دمای هوا، افزایش جزئی بارش نمی‌تواند ثبات داشته باشد. بررسی‌ها نشان داد که مقدار Eto یا تبخیر – تعر ق مرجع در دوره آینده نسبت به دوره مبنا و گذشته با توجه به افزایش دمای هوا افزایش خواهد یافت. براساس افزایش تبخیر – تعرق مرجع، نیاز آبی مراحل رشد پنبه شامل مرحله اولیه، میانی و پایانی نیز افزایش خواهد داشت. از نظر طول دوره رشد؛ بالاترین مقدار نیاز آبی در دوره میانی رشد پنبه رخ خواهد داد. از نظر توزیع مکانی و پراکندگی‌ها؛ مناطق نیمه شمالی و مرکز استان به واسطه شرایط ارتفاعی و کوهستانی (قوچان، درگز، چناران، نیشابور و تربت حیدریه) از بالاترین مقدار تبخیر – تعرق مرجع و نیاز آبی برخوردار می باشند. لزوم توجه جدی بر مدیریت بهینه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of climate change effects on water requirement of cotton crop Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

 • Hamed Salari 1
 • Abdolreza Kashki 2
 • Mokhtar Karami 2
 • Rahman Zandy 3
1 Master student of Applied Climatology, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University
2 Assistant professor of Climatolog- Hakim Sabzevari University
3 Assistant Professor, Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Estimation of plant water requirement under climate change conditions is important for planning in the direction of irrigation principles and water resources management in the agricultural sector. Cotton is one of the most important industrial products in the country. In this study, based on the data of meteorological stations in the base period and the output of total atmospheric circulation models from the next period to 2060, ETo changes and deviations and the water requirement of cotton crop in Khorasan Razavi were investigated. Evaluation of the province based on observational data showed that most of the province's rainfall occurs in the cold period of the year, especially in March or March to late April and mid-May. Examination of the simulated data showed that in the next period up to 2061; the amount of air temperature in the region will increase. Monthly precipitation in the period (2020-2040) decreased compared to the base period, but in the decades (2041-2061) increased compared to previous decades and reached close to normal. In fact, in the near decade 2060, the amount of rainfall will increase slightly compared to the next decades; These conditions can not be stabilized due to the increase in air temperature, a slight increase in precipitation. Studies have shown that the amount of Eto or reference evapotranspiration in the future period will increase compared to the base period and the past due to the increase in air temperature. Based on the increase in reference evapotranspiration, the water requirement of cotton growth stages, including the initial, intermediate and final stages, will also increase. In terms of length of growth period; The highest amount of water requirement will occur in the middle period of cotton growth. In terms of spatial distribution and dispersion; The northern half of the province and the center of the province have the highest amount of reference evapotranspiration and water requirement due to altitude and mountainous conditions (Quchan, Dargaz, Chenaran, Neishabour and Torbat Heydariyeh). The need for serious attention to the optimal management of water resources and planting resistant crops with higher adaptability is important.

Estimation of plant water requirement under climate change conditions is important for planning in the direction of irrigation principles and water resources management in the agricultural sector. Cotton is one of the most important industrial products in the country. In this study, based on the data of meteorological stations in the base period and the output of total atmospheric circulation models from the next period to 2060, ETo changes and deviations and the water requirement of cotton crop in Khorasan Razavi were investigated. Evaluation of the province based on observational data showed that most of the province's rainfall occurs in the cold period of the year, especially in March or March to late April and mid-May. Examination of the simulated data showed that in the next period up to 2061; the amount of air temperature in the region will increase. Monthly precipitation in the period (2020-2040) decreased compared to the base period, but in the decades (2041-2061) increased compared to previous decades and reached close to normal. In fact, in the near decade 2060, the amount of rainfall will increase slightly compared to the next decades; These conditions can not be stabilized due to the increase in air temperature, a slight increase in precipitation. Studies have shown that the amount of Eto or reference evapotranspiration in the future period will increase compared to the base period and the past due to the increase in air temperature. Based on the increase in reference evapotranspiration, the water requirement of cotton growth stages, including the initial, intermediate and final stages, will also increase. In terms of length of growth period; The highest amount of water requirement will occur in the middle period of cotton growth. In terms of spatial distribution and dispersion; The northern half of the province and the center of the province have the highest amount of reference evapotranspiration and water requirement due to altitude and mountainous conditions (Quchan, Dargaz, Chenaran, Neishabour and Torbat Heydariyeh). The need for serious attention to the optimal management of water resources and planting resistant crops with higher adaptability is important.

Estimation of plant water requirement under climate change conditions is important for planning in the direction of irrigation principles and water resources management in the agricultural sector. Cotton is one of the most important industrial products in the country. In this study, based on the data of meteorological stations in the base period and the output of total atmospheric circulation models from the next period to 2060, ETo changes and deviations and the water requirement of cotton crop in Khorasan Razavi were investigated. Evaluation of the province based on observational data showed that most of the province's rainfall occurs in the cold period of the year, especially in March or March to late April and mid-May. Examination of the simulated data showed that in the next period up to 2061; the amount of air temperature in the region will increase. Monthly precipitation in the period (2020-2040) decreased compared to the base period, but in the decades (2041-2061) increased compared to previous decades and reached close to normal. In fact, in the near decade 2060, the amount of rainfall will increase slightly compared to the next decades; These conditions can not be stabilized due to the increase in air temperature, a slight increase in precipitation. Studies have shown that the amount of Eto or reference evapotranspiration in the future period will increase compared to the base period and the past due to the increase in air temperature. Based on the increase in

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cotton
 • Climate change
 • Evapotranspiration
 • Water requirement
 • Khorasan Razavi
 1. Abdi, E. (2018). Investigation of rapeseed water requirement under climate change conditions. Master Thesis. Faculty of Geography and Environmental Sciences. Hakim Sabzevari University.
 2. Abtew, W. & Melesse, A. (2013). Climate Change and Evapotranspiration. In: Evaporation and Evapotranspiration. Springer. Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4737-1_13.
 3. Khalid, A. A., Ramezani Etedali, H. & Pour Mohseni, A. A.( 2018). Estimation of transpiration evaporation and water requirement of crops in areas with climatic and altitude diversity (Case study: Qom province). Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 6 (12).pp. 1462-1448.
 4. Ahmadi, H. Fallah Qalehri, G.A., Baqideh, M. & Amiri, M. I. (2018). Investigation of the effects of climate change on the heat accumulation pattern of apple growing areas in Iran in the future. Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards. 5 (2).pp. 54-35.
 5. Akbari, M. Sayad, V. (2021). Analysis of Climate Change Studies in Iran. Natural Geography Research. 53 (1).pp. 74-37.
 6. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO. Irrigation and drainage. paper 56. FAO. Rome. 300(9): D05109.
 7. Alizadeh, A. (2007). Principles of Applied Hydrology. Imam Reza University Press. Mashhad. Sixth edition.
 8. Ashefteh, P. S. (2015). Risk-based assessments of water needs of crops under climate change conditions using AOGCM models. Journal of Rangeland and Watershed Management. 68 (2).pp. 457-441.
 9. Ashraf, B. Mousavi Baygi, M. Kamali, G. A., & Davari, K. (2011). Prediction of water requirement of sugar beet in the period 2030-2011 using climatic data simulated by Lars-WG microscale model (Case study: Khorasan Razavi province). Journal of Water and Soil (Agricultural Sciences and Industries). 25 (5).pp. 1196- 1184.
 10. Azaani, A. (2010). The effect of climate change on the net need for potato irrigation in Moghan plain. Master Thesis. Department of Water Engineering. Zabol University.
 11. Babaian, I. & Koohi, M. (2012). Evaluation of agricultural climate indicators under climate change scenarios in selected stations of Khorasan Razavi. Journal of Water and Soil (Agricultural Science and Technology). 26 (4).pp. 967-953.
 12. Babaian, I. Najafinik, Z. Zabol Abbasi, F. Habibi Nokhandan, M. Adab, H., & Malbousi, S. (2009). Evaluation of Climate Change in the Country in the Period 2010 -2039, Using the Microscale Exponential Model of Public Circulation Model ECHO-G. Journal of Geography and Development. Sistan and Baluchistan University.16.pp. 152-135.
 13. Bab Hakami, A. Gholami Sefid Koohi, M. A., & Emadi, A. (2020). The effect of climate change on reference evapotranspiration in Mazandaran province. Iranian Soil and Water Research. 51 (2).pp. 401-387.
 14. Barzegari, F., & Malekinejad, H. (2018). Investigation of the effects of climate change on water needs and sustainability of water consumption in the agricultural sector of Yazd-Ardakan plain. Journal of Agricultural Ecology. 10 (4).pp.1176-1161.
 15. Behmanesh, J. Azad Talatpeh, N. Montaseri, M. Rezaei, H., & Khalili, K. (2015). The effect of climate change on reference evapotranspiration, lack of rainfall and lack of air vapor pressure in Urmia. Journal of Soil and Water Knowledge. 25 (2).pp.91-79.
 16. Chen, X., Qi, Z., Gui, D., Gu, Z., Ma, L., Zeng, F., & Li, L. (2019). Simulating impacts of climate change on cotton yield and water requirement using RZWQM2. Agricultural Water Management. 222. pp. 231-241.
 17. Dashti, Q. Bagheri, P. Pishbahar, I., & Majnuni, A. (2018). Evaluation of the effect of climate change on evapotranspiration and yield of dryland wheat in Ahar city. Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 2 (12).pp. 423-409.
 18. Ding, Y. Wang, W. Song, R. Shao, Q. Jiao, X. & Xing, W. (2017). Modeling spatial and temporal variability of the impact of climate change on rice irrigation water requirements in the middle and lower reaches of the Yangtze River, China. Agricultural Water Management. 193. pp.89–101.
 19. Ebrahimi, Z. (2016). Water requirement of corn under climate change conditions in Khorasan Razavi. Master Thesis. Hakim Sabzevari University. Faculty of Geography and Environmental Sciences.
 20. Ghahraman, N. Babaian, I. &Tabatabai, S. M. R. (2016). Post-processing evaluation of dynamic outputs of climate models in estimating potential transpiration evaporation changes under radiation induction scenarios (Case study: Mashhad plain). Earth and Space Physics. 42 (3).pp.687 – 696.
 21. Goodarzi, M., & Abedi Kopai, J. (2020). Effects of Climate Change on Water Need and Irrigation Need in Irrigated Areas, Case Study: Najafabad Plain. Promotional Journal of Water Conservation and Productivity. 1 (1).pp. 30-23.
 22. Heydari Motlagh, A. Nasr Elahi, A. H. Sharifipour, M., & Veisi, Sh. (2021). Evaluation of different models for estimating evapotranspiration (ETo) in Aleshtar plain. Iranian Soil and Water Research. 52. pp.1421-1410.
 23. Hijabi, S. (2020). Estimation of reference transpiration evaporation using CORDEX project forecasts and investigation of the contribution of meteorological variables in its changes (Case study: Urmia Lake Basin). Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 6 (14).pp.1938-1920.
 24. Hurrell, J. W., Holland, M., Gent, P., Ghan, S., Kay, J. E., Kushner, P., Lamarque, J.-F., Large, W., Lawrence, D., Lindsay, K., Lipscomb, W. H., Long, M. C., Mahowald, N., Marsh, D. R., Neale, R. B., Rasch, P., Vavrus, S., Vertenstein, M., Bader, D., Collins, W. D., Hack, J. J., Kiehl, J., & Marshall, S. (2013). The Community Earth System Model: A Framework for Collaborative Research. B. Am. Meteorol.Soc.94.pp.1339–1360. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00121.1.
 25. Luo, X., Xia, J., & Yang, H. (2015). Modeling water requirements of major crops and their responses to climate change in the North China Plain. Environmental Earth Sciences. 74(4).pp.3531-3541.
 26. Mir Hosseini, S. M. R. Ghasemieh, H., & Abdullahi, Kh. (2021). Predicting the amount of monthly potential evapotranspiration under RCP scenarios in future periods (Case study: Golpayegan watershed). Echo Hydrology. 8 (1).pp. 220 – 205.
 27. Mohammadi, H. Miri, M. Rahimi, M., & Taybi, S. (2012). The effect of temperature on water requirement of cotton in Sabzevar city. Geographical Quarterly of the Land. 10 (40).pp. 29-15.
 28. Raziei, T., & Pereira, L. (2013). Estimation of ETo with Hargreaves–Samani and FAO-PM temperature methods for a wide range of climates in Iran. Agricultural Water Management. 121. pp. 1– 18.
 29. Salari Fanoodi, M. R. Khosravi, M. Tavousi, T., & Hamidianpour, M.( 2020). Comparison and evaluation of precipitation accuracy of Cordex database with station data (Case study: summer precipitation in southeastern Iran). Journal of Climatological Research. 11 (43).pp. 32-15.
 30. Saberi, H. (2014). Investigating the effect of climate change on the amount of water requirement of plants in different climates. Master Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences. Faculty of Water and Soil Engineering. Gorgan.
 31. Shrestha, S., Thin, N. M. M., & Deb, P. (2014). Assessment of climate change impacts on irrigation water requirement and rice yield for Ngamoeyeik Irrigation Project in Myanmar. Journal of water and climate change. 5(3).pp.427-442.
 32. Terzago, S. Hardenberg, J. V. Palazzi, E., & Provenzale, A. (2017). Snow water equivalent in the Alps as seen by gridded data sets CMIP5 and CORDEX climate models. The Cryosphere. 11. pp.1625-1645.

 

 1. Vaziri, J. Salamat, A. Entesari, M. R. Meschi, M., & Heidari Dehghani Sanich, H. (2008). evapotranspiration of plants (instructions for calculating the water required by plants). Publication of National Irrigation and Drainage Committee of Iran. First Edition. Tehran.
 2. Yang, L. Feng, Q. Adamowski, J.F. Yin, Z. Wen, X. Wu, M. Jia, B. & Hao, Q. (2020). Spatio-temporal variation of reference evapotranspiration in northwest China based on CORDEX-EA. Atmospheric Research. 238. pp.104-868.
 3. Ye, Q. Yang, X. Dai, Sh. Chen, G. Li, Y. & Zhang, C. (2015). Effects of climate change on suitable rice cropping areas, cropping systems and crop water requirements in southern China. Agricultural Water Management. 159. pp.35–44.
 4. Yukimoto, S., Adachi, Y., & Hosaka, M. (2012). A new global climate model of the Meteorological Research Institute: MRICGCM3: model description and basic performance (special issue on recent development on climate models and future climate projections), J. Meteorol. Soc. Jpn. 90.pp. 23–64. https://doi.org/10.2151/jmsj.2012-a02.
 5. Zarandi, S. A. (2013). Rainfall analysis in Khorasan Razavi province. Master Thesis. Faculty of Geography and Environmental Sciences. Department of Geography. Sabzevar.
 6. Zarrin, A., & Dadashi Rudbari, Ab. A. (2021). Predicting Iran's temperature in the near future (2021-2040) based on the CMIP6 multi-model Hamadi approach. Natural Geography Research. 53 (1).pp.90-75.