بررسی ساختار سه ‌بعدی چرخند‌های موجد بارش‌های فراگیر غرب و شمال غرب ایران با منشأ دریای مدیترانه در دوره سرد سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 دانشیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناخت ساختار سه‌بعدی چرخند‌های موجد بارش‌های فراگیر غرب و شمال غرب ایران با منشأ دریای مدیترانه در طول دوره سرد سال است. بنابراین برای رسیدن به این هدف اصلی و در راستای شناسایی چرخندهای مدیترانه‌ای و تعیین محل زایش آنها در دریای مدیترانه یک فرایند پنج مرحله‌ای پیموده شد. بر اساس این فرایند پنج مرحله‌ای، 93 چرخند را که بارش‌های فراگیر غرب و شمال غرب ایران را در یک بازه زمانی 10 ساله (2013-2004) سبب شده‌اند شناسایی و ساختار سه بعدی آنها مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که یشتر چرخندهای موجد بارش-های فراگیر غرب و شمال غرب ایران در ابتدای زایش شان کم عمق و متوسط عمق بوده که در طول مسیر حرکت‌شان تبدیل به چرخندهای عمیق می-شوند. همچنین بیشتر مرکز چرخندها قبل از استقرار هسته مرکزی آنها بر روی خشکی‌ها، بارش های فراگیر غرب و شمال غرب ایران را سبب می شوند. علاوه بر این، مقدار چرخندگی، به استثنای روزهای ابتدایی تولد چرخندهای موجد بارش های فراگیر غرب و شمال غرب ایران که در بعضی ترازها مقادیر منفی و در بعضی ترازها مقادیر مثبت به خود اختصاص می دهند، در بقیه روزها در مسیر حرکت شان به سمت شرق، در تمامی ترازها، مقادیر مثبت (گردش چرخندی) را نشان داده اند. در نهایت در زمان زایش چرخندهای کم عمق بر روی خشکی های اروپا همواره یک وارونگی دمایی ضعیف در سطوح تحتانی جو قابل مشاهده است که می تواند یکی از ویژگی های مهم چرخندهای کوهساری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Three-Dimensional Structure of Cyclones Causing Pervasive Precipitation in Western and Northwestern Iran with Origin in the Mediterranean Sea in the Cold Spells of the Year

نویسندگان [English]

 • Vahed Raisi 1
 • Peyman Mahmoudi 2
1 Department of physical Geography, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Department of climatology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction

Synoptic systems have a major role in the earth’s climatic changes. These systems, especially cyclones and anti-cyclones, move to transport air currents, and thus, sensible and latent energy, thus alternatively causing instability and stability in one region. Cyclones are synoptic systems in which sea level pressure is low, the air current is ascending, and the wind direction in the northern hemisphere is anti-clockwise. The vertical air movements in cyclones create clouds, precipitation, and even thunderstorms. Considering the literature on the relationship between heavy precipitation and cyclones, the frequency, temporal and spatial distribution and main paths covered by them have been examined; however, it is thus noted that few studies have ever investigated the three-dimensional structure of cyclones and their structural changes during the distance covered. For this, this study aimed to examine the three-dimensional structure of Mediterranean cyclones entering Western and Northwestern Iran through an immediate set of atmospheric variables.

Materials and Methods

This study used two different databases to identify Mediterranean cyclones entering Western and Northwestern Iran in the cold spells of the year (October-May). The first database pertains to the daily precipitation data of 15 synoptic stations of Western and Northwestern Iran for 10 years (from 2004 to 2013), obtained from Iran’s Meteorological Organization. The second database also pertained to the variables of atmospheric temperature, specific humidity, geo-potential height, sea-level pressure, vorticity, wind meridional component, and wind zonal component, all of which were derived from the European Center for Medium-Range Weather Predictions website (https://www.ecmwf.int) in the form of daily observations for 10 years (from 2004 to 2013) for the cold spells of the year (October -May).

After data were obtained, the following five-step algorithm was defined to investigate the three-dimensional structure of cyclones entering Western and Northwestern Iran with origin in the Mediterranean Sea.

Step 1: Selecting the most pervasive precipitation days in Western and Northwestern Iran

Step 2: Detecting the time and place of formation of Mediterranean cyclones at 1000 Hpa levels

Step 3: Tracking cyclones at 1000 Hpa levels during the cyclone lifespan

Step 4: Identifying cyclones at various pressure levels and their bonding together

Step 5: Investigating the three-dimensional changes of cyclones during their lifespan

Results and Discussion

The main goal of this study was to understand the three-dimensional structure of cyclones entering Western and Northwestern Iran with origin in the Mediterranean Sea. For this aim, and to determine Mediterranean cyclones and locate their formation in the Mediterranean Sea, a five-step process was introduced. According to this process, 93 cyclones causing pervasive precipitation in Western and Northwestern Iran in 10 years (from 2004 to 2013) were identified and their three-dimensional structure was determined. The most important results from investigating the three-dimensional structure of the cyclones were as follow:

• Most cyclones causing pervasive precipitation in Western and Northwestern Iran had initially shallow and middle depths then developed into deep cyclones during their paths.

• Before their central cores were established on land, most cyclones caused pervasive precipitation in Western and Northwestern Iran.

• Except for the beginning days of the birth of cyclones causing pervasive precipitation in Western and Northwestern Iran, vorticity values, being negative at some levels and positive at some other levels, revealed at all levels positive values during [cyclones’] course of movement eastwards in the remaining days.

• On days with pervasive precipitation in Western and Northwestern Iran, vorticity in cyclonic centers increased, especially at upper atmospheric levels.

• When shallow cyclones are formed on European land, there is always a kind of weak temporal inversion at lower levels of the atmosphere, which can be a major orographic feature of cyclones.

• In the course of the Mediterranean cyclones’ movement eastwards, the temperature gradient in the central core of the cyclones involves many changes. When cyclone centers are established over the seas, the temperature gradient is low, and when established on land, it is high.

• The daily changes of cyclones’ central cores during their course of movement eastwards are low at the seas and high on land.

• Wind zonal component values in the center of cyclones causing pervasive precipitation in the west and northwest of Iran were greater than those of wind meridional components.

Conclusion

An investigation of the most important changes of atmospheric variables (e.g., geopotential height, vorticity, temperature, humidity, and wind meridional and zonal components) in two horizontal and vertical dimensions during the life span of cyclones causing pervasive precipitation in Western and Northwestern Iran determined that thickness (vertical spreading), vorticity, temperature, humidity, and wind zonal and meridional components underwent large scale changes. The thickness of cyclones during their life span saw an increase, with some shallow cyclones changing into deep cyclones. Vorticity also saw positive values at all levels on all days, except for the beginning days when it held negative values at some levels, and positive values at some levels. Also, the temperature gradient in the central cyclonic cores saw changes. When deployed on the seas, cyclone cores had a low-temperature gradient, and when placed on land, they had a high-temperature gradient. During the cyclone’s life span, the specific humidity value by the time of pervasive precipitation in Western and Northwestern Iran increased at all levels, with the wind zonal component value being greater than the wind meridional component value at most levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vorticity
 • Cyclone Depth
 • Orographic cyclones
 1. Ahmadi Givi, F., M. A. Nasr Esfahani, 2003, A study of Mediterranean cyclones and their impacts on the Middle-East weather. Journal of The Earth and Space Physics, 29(2), pp. 66-78.(In Persian)
 2. Ahmadi Givi, F., Y. Najibifar, 2004, The study of Cyclones on lee of the Alps mountains and its effect on the Middle East climate for the one-year period. The Journal of the Earth and Space Physics, 30(2), pp. 1- 19. (In Persian)
 3. Alijani, B., 1979, Cyclone Tracks in Relation to the Upper Flow Pattern in the Middle East December-March 1964-67. M. A. Thesis, Michigan State University, USA.
 4. Alijani, B., 1995, Climate of Iran. Payam-e-Noor Publication, Tehran, Iran. (In Persian)
 5. Alijani, B., 2002, Synoptic climatology. SAMT Press, Tehran, Iran. (In Persian)
 6. Alpert, P., B. U. Neeman, Y. Shay, 1990a, Intermonthly Variability of Cyclone Tracks in the Mediterranean. Journal of Climate, 3, pp. 1474- 1478.
 7. Alpert, P., B.U. Neeman, Y. Shay, 1990b, Climatological analysis of Mediterranean cyclones using ECMWF data. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, 65, pp. 65-77.
 8. Alpert, P., M. Tsiduiko, S. Krichak, U. Steni, 1996a. A Multi-stage evolution of an ALPEX cyclone. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, 48, pp. 209-220.
 9. Asakereh, H., A. Khojasteh, 2021, Frequency of entrance Mediterranean Cyclones to Iran and Their Impact on Widespread precipitation. Journal of Natural Environmental Hazards, 10(27), pp. 159-176.
 10. Bell, G. D., L. F. Bosart, 1989, A 15-Year climatology of Northern Hemisphere 500 mb closed cyclone and anticyclone centers. Monthly Weather Review, 117, pp. 2142–2164.
 11. Buzzi, A., A. Speranza, 1983, Cyclogenesis in the lee of the Alps. In Mesoscale Meteorology-Theories, Observations and Models, Lilly DK, Gal-Chen T (eds). D. Reidel publishing Company: Edited by NATO ASI Series: Dordrecht, Holland.
 12. Buzzi, A., Tibaldi, S, 1978, Cyclogenesis in the Lee of the Alps: A case study. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 104, pp. 271-287.
 13. Blender, R, K. Fraedrich, F. Lunkeit, 1997, Identification of cyclone-track regimes in the North Atlantic. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 123, pp. 727–741.
 14. Campins, J., A. Genoves, A. Jansa, J. A. Guijarro, C. Ramis, 2000, A catalogue and a classification of surface cyclones for the Western Mediterranean. International Journal of Climatology, 20, pp. 969-984.
 15. Campins, J., A. Jansa, A. Genoves, 2006, Three-dimensional structure of western Mediterranean cyclone. International Journal of Climatology, 26, pp. 323-343.
 16. Flocas, H.A., P. Maheras, T. S. Karacostas, I. Patrikas, C. Anagnostropoulou, 2001, A 40-Year Climatological Study of Relative Vorticity Distribution over the Mediteranean. International Journal of Climatology, 21, pp. 1759–1778.
 17. Hejazizade, Z., M. Sedaghat, 2010, Numerical Tracking of Middle Eastern Cyclones in the Cold Period of the Year. Physical Geography Research Quarterly, 41(69), pp. 1-17. (In Persian)
 18. Hoskins, B. J., K. I. Hodges, 2002, New Perspectives on the Northern Hemisphere Winter Storm Tracks. Journal of the Atmospheric Sciences, 59, pp. 1041-1061
 19. Homar, V., C. Ramis, S. Alonso, 2002, A deep cyclone of African origin over the Western Mediterranean: diagnosis and numerical simulation. Annals Geophysicae, 20, pp. 93-106.
 20. Homar, V., R. Romero, D. J. Stensrud, C. Ramis, S. Alonso, 2003, Numerical diagnosis of asmall, quasi-tropical over the western Mediterranean: dynamical vs. boundary factors. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 129, pp. 1469-1490.
 21. Horvath, K., L. Fita, R. Romero, B. Ivancan-Picek, I. Stiperski, I, 2006, Cyclogenesis in the lee of the Atlas Mountains: a factor separation numerical study. Advances in Geosciences, 7, pp. 327–331.
 22. Jansa, A., A. Genoves, J. A. Garcia-Moya, 2000, Western Mediterranean cyclones and heavy rain. Part 1: Numerical experiment concerning the Piedmont Flood Case. Meteorological Applications, 7, pp. 323-333.
 23. Jansa, A., A. Genoves, M. A. Picornell, J. Campins, R. Riosalido, O. Carretero, 2001, Western Mediterranean cyclones and heavy rain. Part 2: Statistical approach. Meteorological Applications, 8, pp. 43-56.
 24. Karaca, M., A. Deniz, M. Tayanc, 2000, Cyclone Track Variability over Turkey in Association with Regional Climate. International Journal of Climatology, 20, pp. 1225–1236
 25. Kavosi, R., S. movahedi, 2015, A synoptic survey of cyclone activity over Iran in 1992. Geographical Researches, 29 (4), pp. 97-112. (In Persian)
 26. Lefevre, R. J., J. W. Nielsen-Gammon, 1995, An objective climatology of mobile troughs in the northern hemisphere. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography, 47, pp. 638–655.
 27. Maheras, P., H. A. Flocas, Chr. Anagnostopoulou, I. Patricas, 2002, on the vertical structure of Composite Surface Cyclones in the Mediteranean Region. Theoretical and Applied Climatology, 71, pp. 199 -217
 28. Maheras, P., H. A. Flocas, I. Patricas, Chr. Anagnostopoulou, 2001, A 40 year objective climatology of surface cyclones in the Mediterranean region: Spatial and temporal distribution. International Journal of Climatology, 21, pp. 109–130.
 29. Masoodian, S. A., 2012, A Synoptic Analysis of Cyclonic Activity During 1961-2003. Journal of Natural Environmental Hazards, 1(1), pp. 15-33. (In Persian)
 30. movahedi, S., M. barati, 2016, The Synoptic and three-dimensional Survey of Cyclone Activity over Iran in 1372. Geography and Environmental Planning, 26(4), pp. 21-40. (In Persian)
 31. Murray, R. J., I. Simmonds, 1991, A numerical scheme for tracking cyclone centres from digital data. Part I: development and operationof the scheme. Australian Meteorological Magazine, 39: pp. 155–166.
 32. Petterssen, S., 1956, Weather Analysis And Forecasting. 2nd ed., Vol. I, Chapters 13, 14 and 17. McGraw-Hill, New York.
 33. Picornell M. A., A. Jansa, A. Genoves, J. Campins, J, 2001, Automated database of mesocylones from HIRLAM (INM)-0.5 analyses in the Western Mediterranean. International Journal of Climatology, 21, pp. 335-354.
 34. Radinovic, D., 1987, Mediterranean cyclones and their influence on the weather and climate. WMO, PSMP Report Ser.No.24, 131 pp, Geneva, Switzerland.
 35. Ramis, C., M. C. LLasta, A. Genoves, A. Jansa, 1994, The October 1987 floods in Catalonia: synoptic and mesoscale mechanisms. Meteorological  Applications, 1, pp. 377-350.
 36. Ramis, C,, R. Romero, V. Homar, S. Alonso, M. Alarcon, 1998, Diagnosis and numerical simulation of a torrential-precipitation event in Catalonia (Spain). Meteorology and atmospheric physics, 69, pp. 1-21.
 37. Romero, R., 2001, Sensitivity of heavy-rain- producing western Mediterranean cyclone to embedded potential –vorticity anomalies. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 127, pp. 2559-2597.
 38. Romero, R., C. Ramis, S. Alonso, 1997, Numerical simulation of an extreme rainfall event in Catalonia: Role of Orography and evaporation from the sea. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 123, pp. 537-559.
 39. Romero, R., G. Sumner, C. Ramis, A. Genoves, 1999, A classification of the atmospheric circulation patterns producing significant daily rainfall in the Spanish Mediterranean area. International Journal of Climatology, 19, pp. 765-785.
 40. Serreze, M. C., F. Carse, R. G. Barry, J. C. Rogers, 1997, Icelandic low cyclone activity: climatological features, linkages with NAO, and relationships with recent changes in the Northern Hemisphere circulation. Journal of Climate, 10, pp.453–464.
 41. Simmonds, I., R. J. Murray, 1999, Southern extratropical cyclone behavior in ECMWF analyses during the FROST special observing Weather and Forecasting, 14, pp. 878–891.
 42. Simmonds, I., R. J. Murray, R. M. Leighton, 1999, A refinement of cyclone tracking methods with data from FROST. Australian Meteorological Magazine, Special Edition, pp. 35–49.
 43. Sinclair, M. R., 1997., Objective identification of cyclones and their circulation intensity, and climatology. Weather and Forecasting, 12, pp. 595–612.
 44. Trigo, I. F., T. D. Davies, G. R. Bigg, 1999, Objective climatology of cyclones in the Mediterranean region. Journal of Climate, 12, pp. 1685– 1696.

 

 1. Trigo, I. F., G. R. Bigg, T. D. Davies, 2002, Climatology of cyclogenesis mechanisms in the Mediterranean. Monthly Weather Review, 130, pp. 549-569.
 2. Zareei, S., H. Yazdanpanah, 2012, Detection and Investigation of Spatial-temporal Resolutions of Exotropical Cyclones. Geographic Space, 12(38), pp. 77-98.