تحلیل همدیدی نقش جت جنب‌حاره‌ای در ترسالی‌های جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران- دانشکده علوم زمین

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 پسادکتری اقلیم‌شناسی سینوپتیک، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین بهترین موقعیت استقرار و الگوی کشیدگی جت جنب ‌حاره‌ای برای ایجاد ترسالی در جنوب‌غرب ایران و همچنین انتخاب پرتکرارترین الگوی همدیدی در این منطقه است. بدین منظور داده‌های بارش روزانه‌ی ایستگاه‌های جنوب غرب ایران(خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد) طی دوره‌ی آماری در سه سیکل خورشیدی (1997-1986)، (2008-1997) و (2019-2008) از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. داده‌های مؤلفه‌ی مداری و نصف‌النهاری باد، ارتفاع ژئوپتانسیل در سطوح 250 و 300 هکتوپاسکال، slp، نم ویژه و امگا از از مرکز ملی اقیانوس‌شناسی و محیط‌شناسی ایالات متحده آمریکا (NCEP/NCAR) با قدرت تفکیک مکانی 5/2 × 5/2 درجه‌ی جغرافیایی دریافت شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی و بررسی‌های چشمی، پرتکرارترین الگوها برای هر سه سیکل خورشیدی مشخص شدند. بررسی نقشه‌های تراز زیرین، مرزی و میانی وردسپهر نشان داد که در ترسالی‌های شدید جنوب‌غرب ایران، استقرار پرفشار عربستان بر روی دریای عرب و عمان و فراررفت رطوبت این دریاها به دامنه‌ی شرقی کم‌فشار سودان و شکل‌گیری ناوه‌ی عمیق در غرب ایران از اروپا تا جنوب سودان و فرارفت سرد جنب قطبی بر دامنه‌ی غربی کم‌فشار سودان، مناسب‌ترین الگو برای بارش‌های سنگین و تداوم چند روزه‌ی آن در جنوب‌غرب ایران می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که بهترین موقعیت استقرار جت جنب‌حاره برای تقویت سامانه‌های بارشی، محدوده‌ای بین مصر تا سواحل غربی خلیج فارس در جنوب عراق است در صورتی که هسته‌ی جت در شمال‌غرب عربستان قرار بگیرد. و منبع اصلی رطوبت سامانه‌‌ها در تمام نمونه‌های بارشی دریاهای عرب، عمان و مدیترانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of the role of the subtropical jet stream in wet of south west of Iran

نویسندگان [English]

 • Homa Dorostkar 1
 • Hassan Lashkari 2
 • Zainab mohammadi 3
1 Department Factulty University Shahid Beheshti Of Tehran- Iran
2 Professor, Department of Physical Geography, School of Earth Science, The University of Shahid Beheshti (SBU), Tehran, Iran
3 Zainab Mohammadi, Postdoctoral Synoptic climatology. Department of Physical Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Introduction

The purpose of this research is to determine the best deployment position and stretching pattern of the side-to-side jet to create tarsal in the southwest of Iran, as well as to select the most frequent synoptic pattern in this region.Materials and methods

The daily rainfall data of stations in the southwest of Iran (Khuzestan, Chaharmahal, Bakhtiari, Kohgiluyeh, and Boyer Ahmad) during the statistical period in three solar cycles (1986-1997), (1997-2008) and (2008-2019) were received from the National Meteorological Organization. Orbital and meridional wind component data, geopotential height at 250 and 300 hPa levels, slp, specific humidity and omega from the US National Center for Oceanography and Environment (NCEP/NCAR) with a spatial resolution of 2.5 × 2.5 degrees. received. Then, using factor analysis and visual inspection, the most frequent patterns were determined for all three solar cycles.Results and Conclusion

The examination of the maps of the lower, border and middle level of the troposphere showed that in the severe droughts of southwest Iran, the establishment of high pressure Arabia over the Arabian and Oman seas and the movement of moisture from these seas to the low-pressure eastern slope of Sudan and the formation of a deep trough in the west of Iran from Europe to southern Sudan and Cold subpolar advection on the western low pressure slope of Sudan is the most suitable pattern for heavy rains and its continuation for several days in the southwest of Iran. The best location of the subtropical jet to strengthen the rain systems is the area between Egypt and the western coast of the Persian Gulf in southern Iraq, if the core of the jet is located in northwestern Saudi Arabia. And the main source of system moisture in all precipitation samples is the Arabian, Oman and Mediterranean seas.Abstract

Introduction

The purpose of this research is to determine the best deployment position and stretching pattern of the side-to-side jet to create tarsal in the southwest of Iran, as well as to select the most frequent synoptic pattern in this region.Materials and methods

The daily rainfall data of stations in the southwest of Iran (Khuzestan, Chaharmahal, Bakhtiari, Kohgiluyeh, and Boyer Ahmad) during the statistical period in three solar cycles (1986-1997), (1997-2008) and (2008-2019) were received from the National Meteorological Organization. Orbital and meridional wind component data, geopotential height at 250 and 300 hPa levels, slp, specific humidity and omega from the US National Center for Oceanography and Environment (NCEP/NCAR) with a spatial resolution of 2.5 × 2.5 degrees. received. Then, using factor analysis and visual inspection, the most frequent patterns were determined for all three solar cycles.Results and Conclusion

The examination of the maps of the lower, border and middle level of the troposphere showed that in the severe droughts of southwest Iran, the establishment of high pressure Arabia over the Arabian and Oman seas and the movement of moisture from these seas to the low-pressure eastern slope of Sudan and the formation of a deep trough in the west of Iran from Europe to southern Sudan and Cold subpolar advection on the western low pressure slope of Sudan is the most suitable pattern for heavy rains and its continuation for several days in the southwest of Iran. The best location of the subtropical jet to strengthen the rain systems is the area between Egypt and the western coast of the Persian Gulf in southern Iraq, if the core of the jet is located in northwestern Saudi Arabia. And the main source of system moisture in all precipitation samples is the Arabian, Oman and Mediterranean seas.Abstract

Introduction

The purpose of this research is to determine the best deployment position and stretching pattern of the side-to-side jet to create tarsal in the southwest of Iran, as well as to select the most frequent synoptic pattern in this region.Materials and methods

The daily rainfall data of stations in the southwest of Iran (Khuzestan, Chaharmahal, Bakhtiari, Kohgiluyeh, and Boyer Ahmad) during the statistical period in three solar cycles (1986-1997), (1997-2008) and (2008-2019) were received from the National Meteorological Organization. Orbital and meridional wind component data, geopotential height at 250 and 300 hPa levels, slp, specific humidity and omega from the US National Center for Oceanography and Environment (NCEP/NCAR) with a spatial resolution of 2.5 × 2.5 degrees. received. Then, using factor analysis and visual inspection, the most frequent patterns were determined for all three solar cycles.Results and Conclusion

The examination of the maps of the lower, border and middle level of the troposphere showed that in the severe droughts of southwest Iran, the establishment of high pressure Arabia over the Arabian and Oman seas and the movement of moisture from these seas to the low-pressure eastern slope of Sudan and the formation of a deep trough in the west of Iran from Europe to southern Sudan and Cold subpolar advection on the western low pressure slope of Sudan is the most suitable pattern for heavy rains and its continuation for several days in the southwest of Iran. The best location of the subtropical jet to strengthen the rain systems is the area between Egypt and the western coast of the Persian Gulf in southern Iraq, if the core of the jet is located in northwestern Saudi Arabia. And the main source of system moisture in all precipitation samples is the Arabian, Oman and Mediterranean seas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • synoptic pattern
 • subtropical jet
 • wet
 • southwest
 1. Abbasali, Arvin, Sajadian, S.Mohamad, Ghanghormeh, Abdolazim, Haidari, Jalal, 2015, The influence of the tropical monsoon on the daily rainfall of more than 10 mm in the Zayandeh Rood basin, Natural Geography Research, 47(1), pp 125-142.
 2. Alijani, Bohlool, 2013, Climate of Iran, Payam Noor University Press, Tehran, pp 221.
 3. Archer, C. L. and Caldeira, K., 2008, Historical trends in the jet Streams, Geophys. Res. Lett... 35.
 4. Asakareh, Hosein, Beyranvand, Azar, Fatahiyan, Mokhtar, Shadman, Hasan, 2018, Analyzing the movement of wind and high pressure over the Middle East and its relationship with the climate of Iran, a scientific-research quarterly of geographical space, 17( 58), pp 315-303.
 5. Asakareh, Hosein,Ghaemi, Hooshang, Beyranvand, Azar, 2013, Spatial analysis of the Jumbareh river in the desert areas of the Middle East and North Africa with emphasis on Iran, Geographical explorations of desert areas, first year, number 2, pages 103-121.
 6. A. Mana, Almazroui .Mansour, Awad Adel M. (2020). Synoptic features associated with the winter variability of the subtropical jet stream over Africa and the Middle East, Meteorology and Atmospheric Physics, https://doi.org/10.1007/s00703-019-00722-4.
 7. Bani Naeimeh, Sara; Lashkari, Hassan; Ghorbanian, Jibril; Jafar Morshedi (2023). Synoptic analysis of extremely heavy rains and its effect on the peak discharge of Dez river floods (floods of 1993 and 2005), Volume 3, Issue 3; Pages 37-55. https://doi.org/10.22098/mmws.2022.11216.1107
 8. Beyranvand, Azar, 2014, Temporal-spatial changes of the Janbahara River in Iran, master's thesis, supervisor: Hossein Asakere, Department of Geography, Faculty of Humanities, and Zanjan University.
 9. C, Jonathan E. Martin, and Zachary J. Handlos (2017). A Synoptic Climatology of Northern Hemisphere, Cold Season Polar and Subtropical Jet Superposition Events, journal of Climate, Volume 30, Issue 18, pp 7231-7246.
 10. U; Abramski. R. (1983), Heavy rain in the Meddle East related to unusual jet strea properties, Bulletin American Meteorological Society, Vol. 64, No. 10, October 1983, pp. 1138-1140.
 11. Ebrahimi Nik, MaryamSadat. 2012, the role of subtropical and polar river location on droughts and droughts in southwestern Iran, Master's thesis, supervisor: Dr. Hassan Lashkari, Department of Natural Geography, Faculty of Earth Sciences, and Shahid Beheshti University.
 12. A.I (1960). Jet stream clouds in the Middle East, Geofisica pura eapplicata volume 46, and pages352–359.
 13. Fu, Q., Johanson, C. M., Wallace, J. M. and Reichler, T., 2006, Enhanced Mid-Latitude Tropospheric Warming in Satellite Measurements, Science, 312, 1180, doi 10.1126/science.1125566.
 14. Ghanghormeh, Abdolazim, Roshan, Gholamreza, 2015, Evaluation of the role of subtropical river in the control of rainfall in Iran, Geography and Environmental Planning, 59(26), pp 149-170.
 15. Gholipur, Jamileh, 2015, the study of the behavior of the subtropical jet over the Middle East, to determine the beginning of the summer season in Iran, master's thesis, supervisor: Dr. Seyed Hossein Sanainejad, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.
 16. Z.J and Martin. J. E (2016). Composite Anal ysis of Large-Scale Environment s Conducive to Western Pacific Polar/Subt ropical Jet Superposition, Journal of Climate, Volume 29, Issue 19, pp 7145-7165.
 17. T. J. and Tolstoy. I. (1968), Tracking Jet Stream Winds from ground level Pressure Signals, Journal of the atmospheric Sciences. Vol 26, pp. 266- 269.
 18. T, Matsumura.s, Takayabu.Y, Ose.T (2019). Jet–Precipitati on Relation and Future Change of the Mei-Yu–Bai u Rainband and Subtropical Jet in CMIP5 Coupled GCM Simulations, Journal of Climate, Volume 32, Issue 8, pp 2257-2259.
 19. T, Hayashi. A (2017). Meandering Subtropical Jet and Precipitation over Summertime East Asia and the Northwestern Pacific, Journal of Atmospheric Science, (74), Issue 4, pp 1233-1247.
 20. R. D (2012). Measurements of the movement of the jet streams at mid-latitudes, in the Northern and Southern Hemispheres, 1979 to 2010, Atmos. Chem. Phys., 12, 7797–7808.
 21. Jalilian, Azar, 2020, the interaction of subtropical and polar frontal winds in Iran's spring and autumn heavy rains, PhD thesis, supervisor: Dr. Hassan Zulfaqari, Faculty of Literature and Human Sciences, Razi University.
 22. Keikhosravi, Ghasem. Shakiba, Alireza. & Hamidpour, Pegah. (2022). Analysis of Synoptic and Thermodynamic Patterns Leading to extremely Heavy Rainfall and Estimation of Water Area Resulting from Precipitation in Karkheh Basin. Geographical studies of coastal areas journal, 3(1(8)), 83-100. SID. https://sid.ir/paper/964797/en
 23. Khazaei, Mahdi; nikfal, Amir Hossain (2021). Investigation of Synoptic Conditions coincided with the Occurrence of West and Southwest Floods on March 31 and April 1, 2019, Volume 22, Issue 12 - Serial Number 103, Pages 65-77.
 24. Khosravi, Mahmood, Ghayour, Hasanali, The effect of Anso phenomenon on summer and autumn precipitation anomalies in the southeast region of Iran, Geographical Research 62, 141-174.
 25. Krishnamurti T (1961) the subtropical jet stream of winter. J Meteorol 18(5):657–670.
 26. Mofidi, Abbas, Zarrin, Azar, 2006, A synoptic survey of the impact of Sudanese low pressure systems, Geographical Research, Volume 20, Number 2(77), pp. 113-136.
 27. Mohamadi, Bakhtiyar, Alijani, Bohlool, OmarSaleh, Aram, 2020, Climatology of rivers in the Middle East, Natural Geography Research, Volume 51, Number 2, pp. 221-201.
 28. Mohamadi, Zainab, Lashkari, Hasan, 2019, The role of high-pressure spatial displacement of Arabia and the subtropical current in synoptic and thermodynamic patterns of extreme droughts in the south and southwest of Iran, Natural Geography Research, 50(3) pp 491-509.
 29. Pazhoh, Farshad, 2021, identifying effective river patterns in the rains of the cold rainy season in the southern half of Iran, Spatial Analysis of Environmental Hazards, 7(1), pp. 177-196.
 30. Shamsipoor, Aliakbar, Kaki, Seyfolah, Jafari, Ayob, & Jasemi, Seyd Maysam. (2018). Synoptic and Thermodynamic Analysis of Heavy rainfall in the west and southwest of Iran. (Case Study: 12-15 April 2016). JOURNAL OF GEOGRAPHY AND PLANNING, 22(64), 149-167.
 31. Sinaei, Hassan, SALIQEH, MOHAMMAD, & AKBARI, MEHRI. (2022). Extreme precipitation and the role of jet streams, Case study: Southwestern Iran. GEOGRAPHICAL DATA, 31(121), 177-189. SID. https://sid.ir/paper/1051126/en
 32. M. R. and M. J. Revell. 2000. Classification and Composite Diagnosis of Extratropical Cyclogenesis Events in the Southwest Pacific. Mon Wea. Rev.128. pp 1089-1105.
 33. D and Davis. R. E (2007). Winter jet stream trends over the Northern Hemisphere, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Volume133, Issue629, Pages 2109-2115.
 34. Weinert, R.A. (1968). Statistics of the subtropical Jet Stream over the Australian, Central Office, Bureau of Meteorology, Melbourne, and Manuscript received November 1998.
 35. C, Takayabu.Y.N, Horinouchi.T (2017). Precipi tation Characteri stics over East Asia in Early Summe r: Effects of the Subtropical Jet and Lower-Tro pospheric Convective Instability, Journal of Climate, Volume 30, Issue 20, 8127-8147.
 36. S Yu, I I Ippolitov, and S V Loginov (2018). Characteristics of the subtropical jet stream over the North Atlantic from reanalysis data, Earth and Environmental Science 211 (2018) 012005.