تدوین استراتژی های طراحی اقلیمی (غیر فعال ) برای سکونتگاه های انسانی‌ مبتنی بر مدل اوانز (مطالعه موردی: اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی آب و هواشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه جغرافیای، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه سنجش از دور و GIS و عضو مرکز مطالعات ناحیه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دکتری جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی، مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مطالعات و بررسی های بیوکلیمای انسانی پایه و اساس برنامه ریزی های شهری، سکونتگاهی، معماری و غیره می باشد، که در همه این مطالعات توجه به سیستم ساختمان سازی متناسب با اقلیم و استفاده از منابع طبیعی موجود در جهت حفظ شرایط آسایش حرارتی و توجه به فضای داخلی و تاثیر پذیری آن از اقلیم منطقه مورد نظر می باشد. بطوریکه اقلیم نیز به نوبه خود طراحی سکونتگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. روش تحقیق در پژوهش حاضر مبتنی بر مدلسازی اوانز و با استفاده از داده های پنجاه ساله(2010-1961) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اهواز می باشد. و آسایش یا عدم آسایش انسان در این اقلیم بر اساس مدلسازی فوق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر اهواز در طول سال از شرایط بسیار گرم تا خنکی برخوردار است. طی فصول زمستان و تابستان از محدوده آسایش زیست اقلیمی خارج است و با آغاز فصول بهار و پاییز در ماه های گذار از سرما به گرما(فروردین) و گرما به سرما(آبان) اقلیم اهواز به شرایط آسایش انسانی نزدیک می شود.با توجه به شرح مطالب، این نتیجه حاصل می گردد که تقریباً در حدود 9 ماه از سال در طول شب بدون استفاده از وسایل مکانیکی و صرفاً با لحاظ نمودن مصالح متناسب با اقلیم و همچنین در نظر گرفتن چگونگی تاثیر عناصر در شهر اهواز شرایط آسایش مهیا می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Climate Design Strategies (Passive) for Human Settlements Based on Evans Model (Case Study of Ahvaz)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bazoobandy 1
 • manijeh zohorian.pordel 2
 • Alireza Shakiba 3
 • Amaneh Dashtebozorg 4
1 Ahwaz
2 Associate Professor. islamic Azad Univercity Ahvaz Brench Ahvaz iran
3 shahid Beheshti University
4 Ahwaz
چکیده [English]

Beng today, human bioclimatic studies are the basis of urban planning, housing, architecture and more.In all of these studies, attention is paid to the interiors and its influence on the climate of the area in question, so tat the climate in turn influences the design of the building. The research metod in this study is based on Evanz modeling and using data Fifty Years (1966-2010) is the Ahvaz Synoptic Weather Station.And human comfort or lack of comfort in this climate was investigated based on the above modeling. The results show that the city of Ahnaz enjoys very hot to cool conditions throughout the year. It is out of the climate comfort zone during the winter and summer reasons and with the onset of spring and autumn seasons in the transition from cold to heat (April) and heat to cold (November) the climate of Ahvaz is approaching human conditions. Summary, it results that approximately9months of the year during the night without the use of mechanical devices and merely considering the materials appropriate to the climate and olso consider how elements in the city of Ahvaz are comfortable condition.Beng today, human bioclimatic studies are the basis of urban planning, housing, architecture and more.In all of these studies, attention is paid to the interiors and its influence on the climate of the area in question, so tat the climate in turn influences the design of the building. The research metod in this study is based on Evanz modeling and using data Fifty Years (1966-2010) is the Ahvaz Synoptic Weather Station.And human comfort or lack of comfort in this climate was investigated based on the above modeling. The results show that the city of Ahnaz enjoys very hot to cool conditions throughout the year. It is out of the climate comfort zone during the winter and summer reasons and with the onset of spring and autumn seasons in the transition from cold to heat (April) and heat to cold (November) the climate of Ahvaz is approaching human conditions. Summary, it results that approximately9months of the year during the night without the use of mechanical devices and merely considering the materials appropriate to the climate and olso consider how elements in the city of Ahvaz are comfortable condition.Beng today, human bioclimatic studies are the basis of urban planning, housing, architecture and more.In all of these studies, attention is paid to the interiors and its influence on the climate of the area in question, so tat the climate in turn influences the design of the building. The research metod in this study is based on Evanz modeling and using data Fifty Years (1966-2010) is the Ahvaz Synoptic Weather Station.And human comfort or lack of comfort in this climate was investigated based on the above modeling. The results show that the city of Ahnaz enjoys very hot to cool conditions throughout the year. It is out of the climate comfort zone during the winter and summer reasons and with the onset of spring and autumn seasons in the transition from cold to heat (April) and heat to cold (November) the climate of Ahvaz is approaching human conditions. Summary, it results that approximately9months of the year during the night without the use of mechanical devices and merely considering the materials appropriate to the climate and olso consider how elements in the city of Ahvaz are comfortable condition.Beng today, human bioclimatic studies are the basis of urban planning, housing, architecture and more.In all of these studies, attention is paid to the interiors and its influence on the climate of the area in question, so tat the climate in turn influences the design of the building. The research metod in this study is based on Evanz modeling and using data Fifty Years (1966-2010) is the Ahvaz Synoptic Weather Station.And human comfort or lack of comfort in this climate was investigated based on the above modeling. The results show that the city of Ahnaz enjoys very hot to cool conditions throughout the year. It is out of the climate comfort zone during the winter and summer reasons and with the onset of spring and autumn seasons in the transition from cold to heat (April) and heat to cold (November) the climate of Ahvaz is approaching human conditions. Summary, it results that approximately9months of the year during the night without the use of mechanical devices and merely considering the materials appropriate to the climate and olso consider how elements in the city of Ahvaz are comfortable condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ahvaz
 • Thermal capacity
 • InactivDsisgn
 • Bioclimatic
 • Evanz
 1. Afshar,H.Taghvaei,A,A.(2013).disign of residential complex in harmony with the climate of Khorramshahr. Scientific Quarly, Geographical space Research,42, 71-102.
 2. Amiri,A.(2001).The effect of climate on the architecture of Qom.master Thesis.Islamic Azad University Rey city,Iran.
 3. CheraghiBash Astane, M, R. MalekKhani, M, J. Parsa, A. (2012). Insulation andoptimization of energy consumption in the building. Khorasan: Simorgh publications.
 4. Entezari, A. mayvaneh, F. khazaeenejad, F. (2020).Sun, Wind and Light (Design Strategies in Consistent Architecture with Climate) Case Study: Yazd City. Journal of Applied researches in Geographical Sciences , 20 (56) :223-240.
 5. R, Saberhaghighat. A, Malbuosi. Sh.(2010). Assessing the Comfortable Climate Conditions of Chabahar Port for Tourism Development, Fourth International Congress of Geographers of the Islamic World, Zahedan.
 6. Farrokhzad, M. Roshan, G. (2022). Proposing a Bioclimatic Atlas in Iran to Achieve Climate Responsive Architecture Strategies. Journal of Architecture and Urban Planning, 14(34), 45-69. doi: 10.30480/aup.2022.3375.1718. Ghovahi,S.Shojaei,K.Karimi,A.(2015).Analysis of tourism climate index of physiological temperature in Ahvaz,period(1980-2010).Tourism Space Quarterly,4(15),127-142.
 7. Kamyabi,S.Salehi,M.(2014)Investingation of thermal comfort indices of buildings in Ahvaz.National conference on Urban planning,Urban management,sustainable development,1-17.Tehran,Iran.
 8. Kasmaei, M. (1984). climate and architecture. Tehran: Housing Reserch center.
 9. Kolyaei,M.Sadeghzadeh,N.Mirzaei,H.(2016). Evaluation of climatic thermal comfort based on Mahani and Evans and bioclimatic indices to achieve sustainable architecture,1-18.The second international conference on new research in civil Engineering Architecture and urban planning.Istanbul,Turkey.
 10. Lashkari, H. Moozarmi, S. Solki, h. Lotfi, K. (2011).optimizing the orientaon of building in the city of Ahvaz based on climatic conditions.Quarterly Journal of Natural Geography,4(12),45-62.
 11. Movahedi,s.Heydari, B. Hashemi, K. Ranjbar, f.(2014).Zoning of climatic zones of Khuzestan province.Scientific Quarterly, 40,63-73.
 12. Omidvari, S. omidvari, S. (2022). Comparative Study of Climate-Compatible Architecture Components of New and Old Constructions in Yazd. Urban Futurology, 1(3), 92-111.
 13. PoorDeyhami,S.(2011).Climatic language in sustainable environment design.Tehran Shahid Beheshti University Publication.
 14. Razjooan,M.(2014).Comfort in the shelter of climate-frindly architecture. print. 4. Tehran: Shahid Beheshti University Publication.
 15. Rezaei, F. Tasadiri, A.Khajeh, I.(2017).Evaluation of architectural indicators compatible with the climate in the native houses of Gorgan city in order to achieve thermal comfort (Case study: Khane Bagheri and Khane Fatemi). Architecture, 6, 1-8 .
 16. Rezaei, H. Falah ghalhari, G.Karami, M. (2021). Investigation of Bioclimatic Potentials for Tourism Development (Case study: Neishabour). Journal of Environmental Science and Technology, 23(2), 117-134. doi: 10.30495/jest.2021.4899.1425.
 17. Rupp, R. F. Ghisi, E. (2014). What is the most adequate method to assess thermal comfort in hybrid commercial buildings located in hot-humid summer climate?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 449-462.
 18. Sadeghi Ravesh, M.(2010). Evaluation of effective climatic coefficients in human comfort, Case study: Yazd. Quarterly Journal of Natural Geography, 3(10),77-92.
 19. Safaeepoor,M.Taheri,H.(2010).Investigationg the effect of climatic elements on urban architecture,case study of Lali city.Jornal of urban research and planning,1(2),103-116.
 20. Tavasoli,M.(2002).City constraction and architecture in hot and dry climates.Tehran:payam noor publication.
 21. Tavooci, T. Zahraei, A.(2013). Modling time series of dust phenomenon in Ahvaz.Geographical Reserch Quarterly, 19,150-170.
 22. Tavuosi, D. T. Sabzi, B. (2013). Bio – Climatic Comfort Confine Determination for Tourism Planning Using Evans Model, Case Study: Ilam Province. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 3(7), 21-34. doi: 10.22111/gaij.2013.1086.
 23. Watson, D. Labs, K. Translatedby, Ghobadian, V. FazeMahdavi, M.(2005). climaticdesign. Print. 6. Tehran: Institute of publishing and printing,university of Tehran.
 24. Yaran, A. Mehranfar, A.(2013). Suitable climatic patterns in Low-rise residential contexts.Quarterly Scientific Rese2arch Center of Architecture and Urban Planning Nazar,10(27), 3-14.

Zomorsheydi.H.(1998).Iran”sarchitecture.Tehran:zomorod publication.