تخمین حداکثر بارش محتمل(PMP) با رویکرد پیش بینی سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه تحقیقات اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

2 دکتری تخصصی، تبریز، اداره کل هواشناسی، گروه تحقیقات.

3 تبریز، اداره کل هواشناسی، گروه پیش بینی

4 تبریز، اداره کل هواشناسی، گروه تحقیقات

چکیده

سیل یکی از مخاطرات جوی است که خسارات زیادی را در منطقه به بار می آورد. پیش بینی و برآورد سیل همواره مورد توجه آب شناسان بوده است. یکی از شاخص های مهم حداکثر بارش محتمل است و کاربرد مهم آن برآورد و پیش بینی سیل است. هدف این تحقیق برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تعیین نقاط سیل خیز می باشد. در این مطالعه از داده های 16 ایستگاه همدیدی و کلیماتولوژی استفاده شده است. دو روش آماری هرشفیلد و حداکثر احتمال و همچنین روش همدیدی برای برآورد حداکثر بارش محتمل بکار گرفته شد. نتایج نشان داد که با وجود همخوانی سه روش به لحاظ مکانی، مقادیر برآورد در سه روش تا حدودی متفاوت بوده است بطوریکه روش آماری حداکثر احتمال، مقادیر بالاتری از برآورد را نسبت به روش آماری هرشفیلد و روش همدیدی ارائه داده است. نقشه های پهنه بندی حاصل از روش های آماری و مقادیر بدست آمده برای هر ایستگاه در روش همدیدی نشان می دهد که جنوب و جنوب غرب حوضه دارای بالاترین حداکثر بارش محتمل و کمترین آن مربوط به شرق حوضه دریاچه بوده است. البته برای مشخص کردن مناطق سیل خیر نیاز به بررسی ناهموای ها و اقلیم هر منطقه نیز هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The estimation of Probable Maximum Precipitation (PMP) with Flood Forecast Approach in Urmia Lake Basin

نویسندگان [English]

 • Mehdi Eslahi 1
 • F Pourasghar 2
 • Nasser Mansouri Derakhshan 3
 • Uness Akbarzadeh 4
1 Researches Group,Department of Meteorology, Tabriz
2 Researches group, Department of Meteorology, Tabriz.
3 Forecasting group, Department of Meteorology, Tabriz.
4 Researches group, Department of Meteorology, Tabriz.
چکیده [English]

Introduction

Flood is one of the natural that causes many damages each year and always has been an attraction for experts in the field of hydrology. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the temperature of the Earth's atmosphere will increase in the next century, and one of the major impacts is the increasing in climatic extremes, such as droughts and floods. The intensity of the rainfall has a logical limit that is known as Probable Maximum Precipitation (PMP). The probable maximum precipitation is the highest rainfall that occurs over a specified period in a given area due to climatic and topographic conditions. Due to the climatic conditions in the Urmia Lake basin and mountainous area, as well as the significant changes in rainfall and temperature in recent years in the basin, it is necessary to forecast and control flood beforehand. Therefore, the aim of this research is estimating of the homogeneous climatic regions in terms of the characteristics and calculates the probable maximum precipitation for those regions and determining the maximum annual flood and flood points in the basin.Materials and methods

The probable precipitation is investigated by using synoptic stations data in Urmia Lake basin.. Two statistical and synoptic methods are used for comprehensive study over the region. In method, atmospheric information of upper layers such as, relative humidity, temperature, storms, wind, dew point have been used. In statistical methods, the probable maximum precipitation is calculated according to the climatic characteristics of the area. The statistical methods presented in this study are Hershfield and the maximum probability methods. By definition of the maximum probability method, the maximum probable precipitation is obtained by maximizing the maximum 24-hour precipitation at each station. By using probabilistic distribution, the probable distribution of the maximum 24-hour precipitation rates of the station is fitted and the best probability distribution for these data is determined.In this method, by using probabilistic distribution, the probable distribution of the maximum 24-hour precipitation rates of the station is fitted and the best probability distribution is determined for these data.Results and discussion

In the Hershfield statistical method, the frequency factor K and the probable maximum precipitation for24-hour were calculated for each station. According to the results, the probable maximum precipitation rates of the stations vary from 35 mm for Sarab to 89 mm for Oshnavieh. In the maximum probability method, the most suitable probability distribution is fitted to the maximum precipitation data for 24-hour of each station. The purpose is to use the fitted distribution to obtain the maximum values of the maximum rainfall. According to the results of this method, the probable maximum precipitation values vary from 45 mm for Sarab to 134 mm for Oshnavieh. In addition the spatial pattern of probable maximum precipitation is presented by the values obtained from each station. In the method of estimating the maximum probable rainfall for 24-hour, first the storms were identified and maximized in Urmia Lake basin. In order to determine the maximum rainfall for 24-hour, the amount of precipitation occurred on the corresponding date at the same station is multiplied to maximizing factor. Maximum of these values in total dates is concerned the probable maximum precipitation for each stations. According to the results, the probability maximum precipitation is 118.8 mm, which can be considered as the maximum probable rainfall of the basin.Conclusion

The results show the consistency of statistical and synoptic methods. The maximum probability has the best estimation than Hershfield and synoptic methods. Distribution of probable maximum precipitation obtained from the statistical methods and the results of the probable maximum precipitation of the stations, shows that the eastern basin of Urmia Lake has a lower probable maximum precipitationthan the other areas. The maximum amount of probable maximum precipitation is in the southwest of the basin in Saqqez, Mahabad and Oshnavieh.The maximum probable precipitation is obtained 102 mm by storm estimation method calculated for Tabriz station where located in Aji Chai basin for the 100-year continuity period. This reserch is consistent with the previous studies (Azizi and Hanafi (2010)) which used synoptic methods to estimate the maximum probable precipitation in Aji Chai basin and showed the maximum probable 24-hour precipitation 84.5 and 103.9 mm respectively for the 50 and 100 year continuity periods.

Key words: probable maximum precipitation, coefficient of maximization, frequency factor, maximum probability, Urmia Lake basin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • probable maximum precipitation
 • coefficient of maximization
 • frequency factor
 • maximum probability
 • Urmia Lake basin
 1. Abbasi Afsaneh and Ghaemi Houshang (2013), Estimating the maximum probable rainfall in a catchment method in the Karaj River basin, Geography and Planning, 17, No. 43, Spring 2013, p. 168-145. (In Persian)
 2. Afzali Gorouh Z, Bakhtiari B, Qaderi K (2018), Probable maximum precipitation estimation in a humid climate, Natural Hazard Earth System, 18,3109-3119.
 3. Artidar, Reza (1998), Estimated maximum probable precipitation (PMP) in a coherent and statistical method (Case study: Aji Chay Basin), Thesis of Geosciences Faculty, Kharazmi University of Tehran. (In Persian)
 4. Azizi Qasem, Hanafi Ali (2010), Maximum Precipitation Estimation (PMP) in Aji Chay Basin Using An Integrated Method, Arid Studies, First Year, No. 2, 71-55. (In Persian)
 5. Ben Alaya M. A., Zwiers F. and Zhang X. (2018), Probable Maximum Precipitation: Its Estimation and Uncertainty Quantification Using Bivariate Extreme Value Analysis,
 6. Bhattacharyya, Gouri K and Johnson, Richard (1977), Concepts and Methods of Statistics, Translated by Ibn Shahr Ashhoob, Morteza. And Mikaeli, Fattah., 1988, University Center, Vol. 2. (In Persian)
 7. Bakhtiari Bahram, Afzali Zahra and Ghaderi Kourosh (2016), Estimate of maximum probable 24-hour rainfall with two Harshfield attitudes in Ghareh Souz basin in Golestan province, Journal of Water Resources Research, Vol. 12, No. 1, Spring, 1395, p. 67-56. (In Persian)
 8. Bahrami Frank, Ranjbar Sa'atat Abadi, Fatahi Ibrahim (2018), Estimate of maximum probable precipitation (PMP) in Ghomroud catchment area by synoptic method, Journal of Applied Geosciences Research, Vol. 18, No. 50, pp. 75-61. (In Persian)
 9. Casas M. C; Rodriguez R; Prohom m; Gazquez A; Redano A (2010), Estimation of the probable maximum precipitation in Barcelona (Spain). International Journal of Climatology. Vol. 31, No. 9, 1322-1327.
 10. Chavan, S. R., & Srinivas, V. V. (2015), Probable maximum precipitation estimation for catchments in Mahanadi river basin. Aquatic Procedia, 4, 892-899.
 11. Daryabari Seyyed Jamaloddin, Mohammadi Hosein, Rezaei Gholam Hossein (2012), Spatial Analysis of Maximum Potential Rainfall in PMP in Iran, Geographical Quarterly, Ninth Year, No. 34, 124-113. (In Persian)
 12. Desa, M., Noriah, M.N., Rakhecha, A.B. (2001), Probable maximum precipitation for 24-hr duration over Southeast Asian monsoon region-Selangor, Malaysia, Atmospheric Research, Vol. 58, pp. 41–54.
 13. Desa, M., Rakhecha, P.R. (2007), Probable maximum precipitation for 24-h duration over an equatorial region: Part 2-Johor. Malaysia, Atmospheric Research, Vol.84, pp. 84–90.
 14. Gerger R (1967), The climate near the ground, Harvard Uni, Press, Cambridge.
 15. Gorji Mostafa, Raeini Sajjad Mahmoud, Fazl Oli Ramin (2017), Estimate the maximum possible 24-hour maximum rainfall with the spatial variation approach in the southern area of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, watershed management research journal, Eighth edition, no. 16, 222-213. (In Persian)
 16. Hershfield, D.M., (1961), Estimating the probable maximum precipitation, Journal Hydraulics Division, Vol.87, pp.99– 106.
 17. Hershfield, D. M. (1965), Method for estimating maximum probable precipitation, J. Am. Water Works Assoc., 57, pp. 965-972.
 18. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report, SR1.5
 19. Khademi, Maryam, Soltani gordfaramarzi, Somayeh, Ghasemi, Mohsen (2018), Determining the maximum return period of a possible flood using the HEC-HMS model and statistical methods in Eskandari watershed, Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering. 1397; 12 (40): 129-134. (In Persian)
 20. Klein, I. M., Rousseau, A. N., Frigon, A., Freudiger, D., & Gagnon, P. (2016), Evaluation of probable maximum snow accumulation: Development of a methodology for climate change studies. Journal of Hydrology, 537, 74-85.
 21. Micovic, Z., Schaefer, M. G., & Taylor, G. H. (2015), Uncertainty analysis for probable maximum precipitation estimates. Journal of Hydrology, 521, 360-373
 22. Nouri Qidari Mohammad Hossein, Talouri Abdolrasoul (2015), Estimation of the maximum probable precipitation in the Ariz Basin of Bakhtiari Dam with Statistical Attitudes, Ferdowsi Civil Engineering Journal, Year 2012, No.1, 2015. (In Persian)
 23. Rezaei Pejandeh Hojjat, Ghahreman Bijan (2006), Estimate of the maximum probable 24-hour rainfall using multi-station method: A Case Study of North Khorasan, Iran Water Resources Research, 2, 1.63-55. (In Persian)
 24. Sen Z, As-Sefry S, Al-Harithy S (2017), Probable maximum precipitation and flood calculations for Jaddah area, Saudi Arabia, Enviromental Earth Sciences, 76:5
 25. Sherif M; Almulla M; Shetty A; Chowdhury R. K (2014), Analysis of rainfall, PMP and drought in the United Arab Emirates. International Journal of Climatology. 34:1318-1328.
 26. Walega A, Michalec B (2014), Characteristics of extreme heavy precipitaton events occurring in the area of Cracow (Poland). Soil and Water Research. 4:182-19.
 27. World Meteorological Organization (1986), Manual for estimation of probable maximum precipitation, Operational Hydrology Report, No. 332,.