درستی‌سنجی روش های ریزمقیاس‌نمایی پارامترهای حداقل و حداکثردما ( مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک بیرجند و رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گرایش مهندسی منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی – بیرجند- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند- گروه علوم و مهندسی آب

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

تغییر اقلیم می‌تواند اثرات مخربی بر منابع مختلف ازجمله آب و جنگل و کشاورزی و غیره داشته باشد، باتوجه به اینکه اولین اثرات تغییر اقلیم بر عناصر اتمسفری به ویژه درجه حرارت و بارش می‌باشد بنابراین بررسی روند تغییرات عناصر جوی از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر از مدل GCM، CanESM2 و سه مدل ریزمقیاس‌نمایی SDSM، LARS-WG و یک روش دینامیکی اصلاح اریبی(qmap) به منظور ریزمقیاس‌نمایی و شبیه سازی حداقل و حداثر دما در دو ایستگاه سینوپتیک بیرجند و رشت، برای پیش‌آگاهی از میزان تغییرات این پارامترها تحت دو سناریو RCP4.5 و RCP8.5 و برای دوره 2056-2025 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، بهترین عملکرد مربوط به مدل SDSM با بیشترین مقدار همبستگی می‌باشد، همچنین مدل qmap برای پارامتر حداقل دما در ایستگاه بیرجند عملکرد مناسبی ندارد. مقایسه تغییرات سالانه حداکثر و حداقل دما در دو ایستگاه سینوپتیک بیرجند و رشت نشان می‌دهد، پارامترهای حداقل و حداکثر دما در هر دو ایستگاه در دوره آتی 2056-2025 نسبت به دوره پایه(1974-2005) افزایش می‌یابد، همچنین تغییرات دما تحت سناریو rcp8.5 نسبت به سناریوrcp4.5 بیشتر است، علاوه بر این نوسانات پارامتر حداقل دما در دوره آتی ایستگاه رشت نسبت به ایستگاه بیرجند بیشتر است. علاوه‌بر این تغییرات میانگین حداکثر و حداقل دما ماهانه در دوره 2056-2025 نسبت به دروه پایه(1974-2005) نشان می‌دهد این تغییرات برای ایستگاه بیرجند به صورت افرایشی است و در ایستگاه رشت نیز به جز مدلSDSM در ماه‌های فوریه، مارس، آوریل، اکتبر، نوامبر و دسامبر و مدل qmap در ماه آوریل، تغییرات به صورت افزایشی است. تغییرات میانگین حداقل دما ماهانه دوره آتی در هر دو ایستگاه مورد مطالعه نیز یه صورت افزایشی است، البته در مدل SDSM در ماه آوریل برای ایستگاه بیرجند و در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر برای ایستگاه رشت این تغییرات به صورت کاهشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accuracy of Downscaling methods, display of minimum and maximum temperature parameters (Case study: Birjand and Rasht synoptic stations)

نویسندگان [English]

 • mahdiyeh forouzanmehr 1
 • ali shahidi 2
1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, birjan, iran
2 Associate Professor, Department of Water Engineering University of Birjand
چکیده [English]

The consequences of climate change have led the international community to study more broadly that changes in natural resources, ecosystems, and populations will be affected by future climate change. Recent studies show that the global climate cycle will intensify. Climate change can have destructive effects on various sources such as water, forest, agriculture, etc. The first effects of climate change on atmospheric elements, especially temperature and precipitation, so it is essential to study the trend of climate change. The large scale model used in the present study is the CanESM2 model. Also, for exponential Downscaling in this research, 3 models of LARS -WG, SDSM and qmap have been used. The scenarios studied in the present study are two climatic scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5. In this study, the performance of the introduced models as well as the temperature changes of the next period 2025-2056 in two synoptic stations of Rasht and Birjand have been investigated. The SDSM model combines linear regression and meteorological random generator, because the humidity variables and large-scale silicon pattern of the atmosphere are used linearly for local-scale meteorological generating parameters at single stations. The LARS-WG model is one of the most popular random weather data generator models and is used to generate daily series of rainfall values and minimum and maximum temperatures and sunny hours in a station under the conditions of basic and future climate conditions. This method is based on using random weather generators, which are offered based on the time series pattern and Fourier series. The dynamic bias correction method (BCSD) was first used to estimate the long-term components of hydrology and is now widely used in monthly climatic studies. By performing preprocessing operations on the minimum and maximum temperature data in the two stations analyzed, the results of the box diagram method showed that the studied data lacked outdated data. In addition, the results of data trend using the Mann-Kendall test for two parameters of minimum and maximum temperature in Birjand and Rasht stations show an increasing trend. According to these results, the SDSM model has a very high performance for predicting both stations’ minimum and maximum temperature parameters. The results of the LARS-WG model also show that the correlation between predicted data and daily observational data per month in both stations is perfect. The LARS model has a good performance in general, especially in predicting maximum temperature data, also the best performance of the LARS model According to the maximum temperature data in Birjand synoptic station. The worst performance is related to the minimum temperature data in this station. In addition, the results of the qmap model show that, in general, the best performance of qmap model is related to the simulation of the minimum temperature parameter for the next period in the Rasht station. The worst performance associated with the simulation of the minimum temperature parameter in the Birjand station. According to the results of the R2 index, this model has a good performance. Still, according to the NSE index results; this model's performance is not suitable for simulating the minimum temperature parameter for the next period. Comparison of annual maximum and minimum temperature changes in two synoptic stations of Birjand and Rasht shows that the parameters of minimum and maximum temperature in both stations will increase in the next period of 2056-2025 compared to the base period (1974-2005). Also, the temperature changes under the RCP 8.5 scenario are more than the rcp4.5 scenarios. In addition, the fluctuations of the minimum temperature parameter in the future period of Rasht station are more than Birjand station. In addition to these changes, the average maximum and minimum monthly temperatures in the period 2056-2025 compared to the base period (1974-2005) show that these changes are incremental for Birjand station and in Rasht station, except for the SDSM model in February, March, April, October, November and December and qmap in April, the changes are incremental. Changes in the average monthly minimum temperature of the next period in both stations are also an increase. However, in the SDSM model in April for Birjand station and in October, November, and December for Rasht station these changes decrease. However, according to the obtained results, in the period 2056-2025, the warming process is taking place in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Downscaling
 • SDSM
 • RCP
 • Fowler, H. J., Blenkinsop, S., & Tebaldi, C. 2007. Linking climate change modelling to impacts studies: recent advances in downscaling techniques for hydrological modelling. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society, No. 27, pp. 1547-1578.
 • 2014. Summary for policymakers. In: Climate Change. 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32.
 • Kabiri, R., Bai, V. R., Chan, A. 2015. Assessment of hydrologic impacts of climate change on the runoff trend in Klang Watershed, Malaysia. Environmental Earth Sciences.No. 73, pp. 27-37.
 • Ryu, J. H., Lee, J. H., Jeong, S., Park, S. K., Han, K. 2011. The impacts of climate change on local hydrology and low flow frequency in the Geum River Basin, Korea. Hydrological Processes, No. 25, pp. 3437-3447.
 • Khashei Siouki, A., Shahidi, A., Pourrazabilandi, M.F. Amirabadizadeh, M., Jafarzadeh, A. 2018. Performance of ANN and SVM methods in microscopy of daily rainfall in arid areas. Iranian Soil and Water Research. No. 4, pp. 781-793.
 • Sobhani, B., Islahi, M., Babaian, A. 2014. The efficiency of SDSM and LARS-WG statistical microscale models in simulating meteorological variables in the catchment area of Lake Urmia. Natural Geography Research. No. 4, pp. 499-516.
 • Selajgeh, A., Rafiei Sardoui, A., Moghaddamnia, A., Malekian, A., Iraqi Nejad, Sh., Khayeghisigaroudi, Sh. 2017. Evaluation of the efficiency of LARS-WG and SDSM statistical microscale models in temperature and precipitation simulations. Iranian Soil and Water Research. Number 2. Pp. 262-253.
 • Ghassab Faiz, M., Islami, H. 2017. Evaluation of trend of rainfall changes by Man Kendall method and linear regression in Khuzestan province. Scientific and specialized quarterly of water engineering. No.2, pp. 114-121.
 • Ghorbani, Kh. 2014. Evaluation of data mining models in precipitation microscaling based on NCEP general circulation model data (Case study: Kermanshah synoptic station). Iran Water Research. No. 8, pp. 177-186.
 • M., Salahi. B., Hosseini. S. A. 2015. Evaluation of the performance of LARS-WG and SDSM microscale models in simulating climate change in the catchment area of Lake Urmia. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering. No.9, pp. 11-22.