‏بررسی سازوکار و چشمه گردوخاک فراگیر در استان خراسان رضوی توسط مدل RegCM4 و HYSPLIT: مطالعه موردی (اول ژوئیه سال 2014)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

2 مدیر کل اداره هواشناسی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

5 دانش ‏آموخته دکتری هواشناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

چکیده

کاربرد مدل‌های عددی در شبیه‌سازی رویدادهای گردوخاک به منظور شناخت بهترِ سازوکارهای آن ‌تواند مفید و مؤثر باشد. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی چشمه‌های گردوخاک فراگیری است که در استان خراسان در اول ژوئیه سال 2014 رخ داده است و بیشتر مناطق استان خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار داده است. به عبارت دیگر هدف از مطالعه حاضر بررسی علت و چشمه‌های گردوخاک فراگیر رخ داده در این استان از طریق شبیه سازی این رویداد توسط مدل RegCM و مدل HYSPLIT و مقایسه نتایج شبیه‌سازی به کمک داده‌های زمینی و سنجش از دورانجام شد. به این منظور داده های دید افقی از سازمان هواشناسی کشور و AOD ماهواره آکوا و Merra-2 تهیه شد. نتایج حاصل نشان می دهد که گسترش کم فشار حرارتی بر روی پاکستان همراه با بادهای شمال و شمال شرقی با سرعت 20 متر بر ثانیه در شرق استان منجر به انتقال گردوخاک به منطقه می شود. مدل HYSPLIT و برون داد مدل RegCM منشا گردوخاک را بیابان‌های ترکمنستان و غرب افغانستان نشان می‌دهند.

عمق نوری هواویزها حاصل از مدل RegCM با دیدافقی مشاهداتی در ایستگاه‌های شرق و جنوب استان هماهنگی خوبی دارند. به طوری که ضریب همبستگی بین آن دو در گناباد 98/0-، تربت جام 66/0- و سرخس 61/0- به دست آمد. همچنین ضریب همبستگی برون داد مدل و ضخامت نوری هواویزهای حاصل از MERRA-2 در دو ایستگاه شرق استان شامل سرخس وتربت جام به ترتیب 45/0- و 78/0- به دست آمد.

نتیجه حاصل از مقایسه سری زمانی عمق نوری هواویزها نشان داد که در ایستگاه‌های شرق وجنوب استان برون داد مدل در بازه‌های زمانی سه ساعته با تغییرات افقی، عمق نوری هواویزهای ماهواره آکوا ، ضخامت نوری هواویزهای MERRA-2 هماهنگی خوبی دارد. اما در ایستگاه‌های مرکزی و غرب مدل RegCM گردوخاک را به خوبی بر آورد ننموده و تاخیر زمانی6 تا 9 ساعته دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the mechanism and source of dust in Khorasan Razavi province by RegCM4 and HYSPLIT model: a case study (July 1, 2014)

نویسندگان [English]

 • ebrahim fatahi 1
 • Mohsen Araghizadeh 2
 • Elham MobarakHassan 3
 • sakineh khansalari 4
 • Nasim Hossein Hamzeh 5
1
2 Iran meteorolgical organizathon/ Razavi Khorasan
3 Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 ‎1.‎ Atmospheric Science and Metrological Research Center (ASMERC), Tehran, Iran
5 Meteorology
چکیده [English]

Abstract ‎

The dust has affected most parts of Khorasan Razavi in July 1, 2014. The purpose of this study is ‎to simulate this event by RegCM model and validate its results with observation and remote sensing ‎data. For this purpose, horizontal visibility were prepared from the Iran Meteorological ‎Organization and AOD of Aqua and Merra-2 satellites from Giovanni web.‎

The result shows that the development of low heat pressure on Pakistan along with north and ‎northeast winds of 20 m/s in the east of the Razavi province leads to the transfer of dust to the ‎region. The HYSPLIT model and the output of the RegCM model show the dust source in ‎Turkmenistan and western Afghanistan.‎

The optical depth of aerosol obtained from the RegCM model is in good agreement with the ‎visibility in the east and south stations of the Razavi province, So that the correlation coefficient in ‎Gonabad was -0.98, Torbat Jam -0.66 and Sarakhs -0.61. In addition, the correlation coefficient of ‎the RegCM model and the Merra-2 optical thickness of aerosol obtained in Sarakhs and Torbat-e ‎Jam located in in the east of the province, including, were -0.45 and -0.78, respectively.‎

The result of comparing the time series showed the model output in three-hour intervals is in good ‎consistency with the visibility, the Aqua optical depth aerosol, and the Merra-2 optical thickness ‎aerosol in the east and south stations of the Razavi province. However, the RegCM model does not ‎estimate dust and has a time delay of 6 to 9 hours in the central and western stations.‎Introduction

RegCM model is a numerical climate model that has been developed very fast in recent years. The ‎RegCM model is a climate model, but in order to evaluate the ability of the model in long-term dust ‎simulations, firstly it is better to simulate a dust case in a regional area and analyze its results. ‎Khorasan Razavi has a complex mountain structure. Roughness in northeastern Iran affects ‎temperature, direction and speed of wind, so by removing the mountain structure in the RegCM4 ‎model, the structure of temperature and local winds change. Therefore, the operation of numerical ‎models is very important in these areas. The purpose of this study is to investigate the accuracy and ‎ability of the RegCM4.1 model in simulating dust storm on July 1, 2014 in Khorasan Razavi ‎province. ‎

Material and methods

In this study, visibility data was investigated in some synoptic weather stations in Khorasan ‎province to show visibility reduction during the dust storm. Also, ERA5 reanalysis data was used ‎to synoptic study in this case. HYSPLIT model implemented backwardly to investigate the dust ‎particles sources too. MERRA2 model AOD outputs were compared with RegCM4.1 model output ‎for evaluation RegCM4.1 model AOD amounts. Also, MODIS AOD data was used in this paper.‎Results and discussion

Horizontal visibility reduction has been reported in Sarakhs, Gonabad, Torbat-e Jam, Mashhad, ‎Sabzevar, Torbat-e Heydarieh, Khaf, Dargaz and Quchan in the case study. In Gonabad and ‎Sabzevar, visibility reached less than 1000 meters. The HYSPLIT backward trajectory shows that ‎the origin of the dust storm was in Turkmenistan and dust has been transferred to Khorasan Razavi ‎province in a north-south direction. The maximum MERRA2 AOT (0.8) was in the southeast of the ‎province and the western and eastern regions have a lower value. But the MODIS/Aqua and ‎MERRA2 model AOD was less than 0.4 in northern part of the province. The RegCM model did ‎not simulate the southwestern dust transfer well. The RegCM4.1 model shows the maximum AOD ‎on some areas in Turkmenistan which is considered as the location of dust source in the dust storm.Conclusion

On July 1, 2014, a severe dust storm affected most parts of Khorasan Razavi and in Gonabad ‎wether station, the horizontal visibility decreased to less than 500 meters. The results of the ‎synoptic analysis show that the reason for the formation of dust is the development of low thermal ‎pressure over Pakistan and the high pressure in northern Afghanistan. The interaction of the two ‎leads to the formation of north and northeast winds with 20 meters per second speed. In the study ‎of the output of the HYSPLIT model showed the source of the dust particles was in the deserts of ‎Turkmenistan and western Afghanistan‏.‏

The comparison of the results from the RegCM4 model with Aqua AOD showed that they are in ‎good agreement with MERRA2 AOT in the eastern parts of the province. But in the central and ‎western stations of the province, the RegCM4 model did not simulate the dust well‏.‏

The result of time series comparison showed that the model output in three-hour time intervals is ‎well coordinated with horizontal changes in the east and south stations of the province. So the ‎correlation coefficient between them was -0.98 in Gonabad, -0.66 in Torbat Jam and -0.61 in ‎Sarakhs. In general it can be concluded that, the RegCM model is a climatic model and it has not a ‎reasonable performance in dust cases where the dust period is short and less than 12 hours. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dust
 • RegCM model
 • Aqua
 • MERRA-2
 • Razavi Province&lrm
 1. Abed, N. M., Al-Jiboori, M. H., & Wahab, M. M. A. (2019). "Study of the Synoptic Characteristics of a Severe Dust Storm over Iraq Using Regional Climate Model 4 ". Diyala Journal For Pure Science, 15(04), 1-14.‏
 2. Abiodun, B. J., Pal, J. S., Afiesimama, E. A., Gutowski, W. J., & Adedoyin, A. (2008). "Simulation of West African monsoon using RegCM3 Part II: impacts of deforestation and desertification ". Theoretical and Applied Climatology, 93(3-4), 245-261.
 3. Agacayak, T., Kindap, T., Unal, A., Mallet, M., Pozzoli, L., Karaca, M., & Solmon, F. (2012, April). " Impact of Dust on Air Quality and Radiative Forcing: AN Episodic Study for the Megacity Istanbul Using RegCM4. 1". In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 14, p. 4479).
 4. Aloysius, M., Mohan, M., Suresh Babu, S., Parameswaran, K., & Krishna Moorthy, K. (2009, June). "Validation of MODIS derived aerosol optical depth and an investigation on aerosol transport over the South East Arabian Sea during ARMEX-II". In Annales Geophysicae (Vol. 27, No. 6, pp. 2285-2296). Copernicus GmbH
 5. Das, S., Dey, S., Dash, S. K., & Basil, G. (2013). "Examining mineral dust transport over the Indian subcontinent using the regional climate model, RegCM4. 1". Atmospheric research, 134, 64-76
 6. Diro, G. T., Rauscher, S. A., Giorgi, F., & Tompkins, A. M. (2012). "Sensitivity of seasonal climate and diurnal precipitation over Central America to land and sea surface schemes in RegCM4". Climate Research, 52, 31-48
 7. Draxler, R.R. and HYSPLIT4 user's guide, 1999. NOAA Tech. Memo. ERL ARL-230. Silver Spring, MD: NOAA Air Resources Laboratory.
 8. Farooghi, Ayda,  Kazemi,  Mona ,  Jalali ,  Mojtaba, Hashemiyan ,  Saeideh,  Nosraty, Nader, "Evaluation of the RegCM4 model coupled with Dust module on Identification of dust storm features over the North Khorasan", Nivar, 2016, pp.23.
 9. Grell, G. A., Dudhia, J., & Stauffer, D. R. (1994). "A description of the fifth-generation Penn State/NCAR mesoscale model (MM5) ". NCAR Technical Note. National Center for Atmospheric Research, Boulder.
 10. Giorgi, F., et al., (2012). "RegCM4: Model description and preliminary tests over multiple CORDEX domains", Climate Research, 52: 7-29.
 11. Guo, J. P., Zhang, X. Y., Che, H. Z., Gong, S. L., An, X., Cao, C. X., ... & Xue, M. (2009). Correlation between PM concentrations and aerosol optical depth in eastern China. Atmospheric Environment, 43(37), 5876-5886.
 12. Gupta, P., & Christopher, S. A. (2008). "Seven year particulate matter air quality assessment from surface and satellite measurements". Atmospheric Chemistry and Physics, 8(12), 3311-3324.
 13. Hamidianpour M, Mofidi A, Saligheh M, Alijani B. "The role of topography on the simulation of Sistan wind structure in the east of Iranian Plateau", researches in Geographical Sciences. 2016; 16 (43) :25-53.
 14. Hasani, Samira, Mofidi, Abbas, Zarrin, Azar, " Investigation of north wind role in dust rising by RegCM model ", Meteorology national conference, Yazd, 2015.
 15. Koster, R. D., McCarty, W., Coy, L., Gelaro, R., Huang, A., Merkova, D., ... & Wargan, K. (2016). MERRA-2 input observations: Summary and assessment
 16. Kaufman, Y. J., Tanré, D., & Boucher, O. (2002). A satellite view of aerosols in the climate system.
 17. Li, L., & Sokolik, I. (2018). "Analysis of Dust Aerosol Retrievals Using Satellite Data in Central Asia".
 18. Mallet, M., Solmon, F., Roblou, L., Peers, F., Turquety, S., Waquet, F., & Torres, O. (2017). "Simulation of optical properties and direct and indirect radiative effects of smoke aerosols over marine stratocumulus clouds during summer 2008 in california with the regional climate model regcm". Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 122(19), 10-312.‏
 19. Marcella, M. P., & Eltahir, E. A. (2008). "Modeling the hydroclimatology of Kuwait: The role of subcloud evaporation in semiarid climates". Journal of Climate, 21(12), 2976-2989.
 20. Marcella, M. P., & Eltahir, E. A. B. (2010). "Effects of mineral aerosols on the summertime climate of southwest Asia: Incorporating subgrid variability in a dust emission scheme". Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 115(D18).
 21. Marcella, M. P., & Eltahir, E. A. (2012). "Modeling the summertime climate of Southwest Asia: The role of land surface processes in shaping the climate of semiarid regions". Journal of Climate, 25(2), 704-719.
 22. Mofidi, Abbas, Kamali , Somayeh , " Investigation of the structure of dust storms in Sistan plain using RegCM4 regional scale climate model: A case study in July 2014 ", Meteorology conference, (2012), Karaj, Iran.
 23. Molod, A., Takacs, L., Suarez, M., & Bacmeister, J. (2014). "Development of the GEOS-5 Atmospheric General Circulation Model: Evolution from MERRA to MERRA2".‏
 24. Molod, A., Takacs, L., Suarez, M., Bacmeister, J., Song, I. S., & Eichmann, A. (2012). " The GEOS-5 atmospheric general circulation model: Mean climate and development from MERRA to Fortuna".‏
 25. Myhre, G., et al. 2005. "Intercomparison of satellite retrieved aerosol optical depth over ocean during the period September 1997 to December 2000". Atmos. Chem. Phys., 5, 1697–1719
 26. Nabat, P., Solmon, F., Mallet, M., Kok, J. F., & Somot, S. (2012). " Dust emission size distribution impact on aerosol budget and radiative forcing over the Mediterranean region: a regional climate model approach". Atmospheric Chemistry & Physics Discussions, 12(7).
 27. N'Datchoh, E. T., Diallo, I., Konaré, A., Silué, S., Ogunjobi, K. O., Diedhiou, A., & Doumbia, M. (2018). " Dust induced changes on the West African summer monsoon features". International Journal of Climatology, 38(1), 452-466.‏
 28. Ogren, J. A. (1995). "A systematic approach to in situ observations of aerosol properties". Aerosol forcing of climate, 215-226.
 29. Pal, J.S., et al., (2007). Regional Climate Modeling for the Developing World: The ICTP RegCM3 and RegCNET, Bull. Amer. Meteor. Soc., 88: 1395–1409.
 30. Sun, H., & Liu, X. (2016). "Numerical modeling of topography-modulated dust aerosol distribution and its influence on the onset of East Asian summer monsoon". Advances in Meteorology, 2016.
 31. Solmon, F., Nair, V. S., & Mallet, M. (2015). " Increasing Arabian dust activity and the Indian summer monsoon". Atmospheric Chemistry and Physics, 15(14), 8051.
 32. Salon, S., Cossarini, G., Libralato, S., Gao, X., Solidoro, C., & Giorgi, F. (2008). "Downscaling experiment for the Venice lagoon. I. Validation of the present-day precipitation climatology". Climate Research, 38(1), 31-41.
 33. Santese, M., Perrone, M. R., Zakey, A. S., De Tomasi, F., & Giorgi, F. (2009). "Modeling of Saharan dust outbreaks over the Mediterranean by RegCM3: case studies". Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 9(5), 19387-19433.‏
 34. Song, C. K., Ho, C. H., Park, R. J., Choi, Y. S., Kim, J., Gong, D. Y., & Lee, Y. B. (2009). " Spatial and seasonal variations of surface PM10 concentration and MODIS aerosol optical depth over China". Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 45(1), 33-43.
 35. Tesfaye, M., Botai, J., Sivakumar, V., & Mengistu Tsidu, G. (2013). "Evaluation of regional climatic model simulated aerosol optical properties over South Africa using ground-based and satellite observations". ISRN Atmospheric Sciences, 2013.‏
 36. Tsikerdekis, A., Zanis, P., Steiner, L. A., Amiridis, V., Marinou, E., Katragkou, E., & Solmon, F. (2016). "Modeling the trans-Atlantic transportation of Saharan dust". Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(2), 1052-1061.‏
 37. Wang, J., & Christopher, S. A. (2003). "Intercomparison between satellite‐derived aerosol optical thickness and PM2. 5 mass: Implications for air quality studies". Geophysical research letters, 30(21).
 38. Wu, W. S., Purser, R. J., & Parrish, D. F. (2002). "Three-dimensional variational analysis with spatially inhomogeneous covariances". Monthly Weather Review, 130(12), 2905-2916.‏
 39. Zakey, A. S., Solmon, F., & Giorgi, F. (2006). "Implementation and testing of a desert dust module in a regional climate model".‏
 40. Zhang, D. F., Zakey, A. S., Gao, X. J., & Giorgi, F. (2008). " Simulation of dust aerosol and its regional feedbacks over East Asia using a regional climate model".‏
 41. Zhang, D. F., Zakey, A. S., Gao, X. J., Giorgi, F., & Solmon, F. (2009). "Simulation of dust aerosol and its regional feedbacks over East Asia using a regional climate model". Atmospheric Chemistry and Physics, 9(4), 1095-1110. https://worldview.earthdata.nasa.gov/
 42. Zhang, D. F., Gao, X. J., Zakey, A., & Giorgi, F. (2016). "Effects of climate changes on dust aerosol over East Asia from RegCM3". Advances in Climate Change Research, 7(3), 145-153.‏‏