تحلیل اثرات گرد و غبار بر مقره‌های برق دراستان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز

2 گروه اقلیم شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار، گروه آموزشی مرکزمطالعات سنجش از دور وGIS، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

4 گروه اقلیم شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاداسلامی،اهواز، ایران

چکیده

گردوغبار در سال های اخیر به یکی ازخطرناک ترین مخاطرات طبیعی در ایران تبدیل شده است و دربخش های غرب و جنوب غرب کشور به شدت در زندگی ساکنان منطقه تاثیر گذاشته و زمینه ساز مهاجرت بی رویه شده است. ریزگردها همچنین پست‌های برق این مناطق را به ‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و باعث کوتاهی عمر مقره ها و افزایش هزینه نگه داری تجهیزات برق شده است. هدف این پژوهش تحلیل اثرات گردوغبار و آلودگی، درطی سال های 96 تا 81 با شیوه های ESDD و NSDD  برمقره های برق دراستان خوزستان می باشد که با اخذ آمار پارامترهای اقلیمی و تعداد روزهای گردوغباری از سازمان های هواشناسی، غلظت آلودگی ها ازسازمان محیط زیست، و میزان آلودگی روی مقره ها ازسازمان برق و با بررسی ارتباط و روند سالیانه بین تعداد روزهای همراه با توفان گردوغبارو پارامترهای اقلیمی و تحلیل غلظت آلودگی ها با استفاده از شیوه های فوق، مناطق آلوده با بهره گیری ازGIS پهنه بندی گردیدنتایج نشان داد آلودگی منطقه دروضعیت بسیار سنگین و سنگین بوده وکانون اصلی آن درمناطق جنوب استان بین ایستگاه های اهواز، ماهشهر، آبادان وخرمشهرمی باشد. ملاک سنجش آلودگی به علت بروز مکرر پدیده ریزگردها با مواد حل نشدنی بالا، با استفاده همزمان هر دو روش مذکور امکان پذیر است. علت بیش تر قطعی های برق، ترکیب گردوخاک با رطوبت هوا و ایجاد گل ولای چسبنده روی مقره است که منجر به اتصال کوتاه شبکه می شود. بیش ترین تعداد روزهای توفانی با64 روز مربوط به ایستگاه بستان است که به علت واقع شدن درقسمت غربی استان و مجاورت باکشورهای عربی، بیش ترتوفان های آن دارای منشا خارجی و کمترین میزان با22 روز مربوط به ایستگاه دزفول است که درقسمت شرقی تراستان، قرار دارد وبه علت دوری ازگردوغبارهای قسمت های  غربی ، بیش ترتوفان های آن دارای منشاء داخلی  می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Dust Effects on Electrical Elements in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shahsavandi 1
  • Jafar morshedi 2
  • Alireza Shakiba 3
  • Manijeh Zohorian Pordel 4
1 PhD student of Climatology, Islamic Azad University, Ahwaz Branch
2 Department of Climatology, Ahwaz Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 َAssociate Professor, Department of Climatology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Department of Climatology, Ahwaz Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Methods and Materials: Dust and dust has become one of the most dangerous natural hazards in Iran in recent years and has affected the lives of the residents of this region in the west and southwest of the country and has caused irregular migration from these areas. Rainstorms also severely affect the power outlets of these areas, resulting in shorter life spans, increased maintenance costs and corrosion of power distribution equipment, which ultimately lead to extinction and widespread social consequences. At the age of fifteen, during the years 96 to 81 The ESDD practices and insulators on power NSDD Khuzestan province. For this purpose, we obtain five parameters of climatic parameters and number of dust days from meteorological organizations, concentration of pollutants from environmental organization, and amount of pollution on insulators from electricity system and by examining the relationship between annual number of days associated with dust storms and climatic parameters and pollution concentration analysis. The sites were zoned using ESDD and NSDD contaminated areas using GIS.
Results:
The results showed that the contamination status of the area was exceeded by international standards and the condition was very heavy and the concentration of contaminants reached from 2010 micrograms / m3 in 2002 to 10000 micrograms / m3 in year 96 and the main concentration of these contaminants in the areas. South of the province is between Ahvaz, Mahshahr, Abadan and Khorramshahr stations. Criterion of contamination due to frequent occurrence of high insoluble matter with high solubility is possible using both ESDD and NSDD methods and due to more power outages, dust deposition and dusts. On insulators and its combination with air humidity and The creation of sticky mud on this factor leads to a short circuit in the network. Amongst the stations, the highest number of stormy days with 64 days is related to Bostan Station due to being located in the western part of the province and close to the eastern and western regions. The Karkheh River, which has the potential to lift particles, as well as the proximity of Arab countries, has most of its foreign-origin storms, with a minimum of 22 days to Dezful Station, located in eastern Tristan, and most of its storms are due to avoiding western dust. It has internal and local origin.Methods: Dust has become one of the most dangerous natural hazards in Iran in recent years and has affected the lives of residents in the western and southwestern parts of the country and has caused undue migration. Rainstorms have also severely affected the power outages of these areas, resulting in shorter life spans and increased maintenance costs. The purpose of this study is to analyze the effects of dust and pollution during the years of 96-81 by ESDD and NSDD methods on electricity consumption in Khuzestan province. Pollution rates on insulators from power plant and zoning of polluted areas using GIS were analyzed by examining the relationship between annual number of days with dust storms and climatic parameters and analysis of pollution concentrations using the above methods.
Results: The results showed that the contamination of the area is very heavy and heavy in the southern parts of the province between Ahvaz, Mahshahr, Abadan and Kharm Shahri stations. The criterion for measuring contamination due to the frequent occurrence of highly insoluble matter microdomains is possible using both methods simultaneously. The most common cause of power outages is the combination of dust with air humidity and the formation of sticky mucus on the insulator, which results in a short circuit network. Most stormy days with 64 days are related to Bostan station due to being located in the western part of the province and in the vicinity of Arab countries, most of its storms are of foreign origin and the least with 22 days related to Dezful station located in eastern part of Tristan. Most of the storms in the western part are of domestic origin
Methods: Dust has become one of the most dangerous natural hazards in Iran in recent years and has affected the lives of residents in the western and southwestern parts of the country and has caused undue migration. Rainstorms have also severely affected the power outages of these areas, resulting in shorter life spans and increased maintenance costs. The purpose of this study is to analyze the effects of dust and pollution during the years of 96-81 by ESDD and NSDD methods on electricity consumption in Khuzestan province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust
  • Insects
  • ESDD And NSDD
1-Alijani, Bohlool, (1998). Iran's Weather . Payame Noor Publications, Fourteenth Edition.
2-Atai H . Ahmadi,F (2011). Dust as one of the environmental problems of the Islamic world: A case study of Khuzestan province, published by the 4th International Congress of Geographers of the Islamic World.
3-Ansari Renani, M. (2012). Statistical-Climatic Analysis of Dust in Zahedan Province during the period (1986-2005) The First International Congress on Dust Phenomena and Countering Its Harmful Effects on February 17-18, Ahvaz.
4- Clgre (2011) .working Group B2.21 .Guide for the Assessment of Composite Insulators  in the Laboratory afther  their  Removal from Service.
5-Garcia , R. Fernandeez  ,Rees insulator  global maintenance policy , CIGRE 2014 B2-206.
6-Gohar Doost. A.  azimi,  F (2011). Investigation and analysis of dust phenomenon using statistical data in Khuzestan province, Conference on the application of natural geography in environmental planning, Khorramabad.
7-  Goudie AS , Middleton NJ , Saharan  dust Storms : nature and  consequence . Earth- Science Reviews 2001 ,56 :179-204.
8-Habibian, Ahmad. Jorabian, Mahmoud (2012). Dust phenomenon and its effects on Khuzestan water and electricity industry The first international congress on dust phenomenon and dealing with its harmful effects (pp. 1151–160). Ahwaz.
9-Hosseini, Seyed Ali Asghar and Seyed Ishaq Hosseini (2006). Investigation of Accidents Caused by 20 KV Online Climate Distribution of Golestan Power Distribution, 10th Conference on Power Distribution Networks, Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, University of Tabriz.
10- Jacquelyn  c . climate analisys and  long range forcasting  of dust Storm in IRAQ. California : Naval  postgraduate school  Monterey ,2009: 88-92.
11- Li , H. Kim , H. Honda , Y Lim , Y-H and  Yi ,S . 2013. Effect  of Asian dust storms on  daily  mottality  in seven  Metropolitan  cities  of
Korea Atmospheric Environment. 79 :510-517.
12-Mehrabi, Sh. Soltani, S. and Jafari, R. 2014 Investigating the Relationship between Climate Parameters and the Exposure of Greenhouses (Case Study: Khuzestan Province), Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Science, 19(71): 69-81.
13-Miri, A. Ahmadi, H. Ghanbari, A. Moghaddam Nia, A. (2007). Effects of dust and storms on air pollution and public health in hot and dry weather. International Journal of Energy and Environment 1 (2): 101-5.
14-Salamatnia, E.Bakhti, . Babagpour, N, 2016, Presenting a solution to deal with the effects of corrosion and pollution on distribution network equipment, International Conference on New Research in Engineering, Tehran, https: // civilica. com / doc / 506473.
15-Shahsoni  A, Yarahmadi, M., Mesdaghinia, A. Younesian, M. Jafarzadeh, N. Naeem Abadi, A. Third, M. Ndafi, K. (2012). Analysis of the trend of dust entering Iran with emphasis on Khuzestan province. Hakim Research Journal Volume 15, Number 3. Pp. 202 to 192.
16-Shokrkhodai, Alireza (2016). Saturday 23 February. Khuzestan crisis today, heavy rain solves the problem Site Asr.
17-Tahmasebi Birgani  A M. Sardari, F. (2009). Investigation of dust storms and wind erosion in Khuzestan province and strategies to deal with it, Forest and Rangeland Quarterly, No. 81, pp. 21-25.
18-Tayyi Semiromi, S. Moradi, H R. Khodagholi, M. and Ahmadi Akhormah, M. 2013. Identifying and Investigating Factors Affecting Dust Dismantling in West of Iran. Human and Environment Quarterly, 27: 1-10
19-Tavakoli Zadeh, M (2016). Lessons from crisis management in the attack of fine dust on the economic infrastructure of Khuzestan.
  20-Wang , Y-C . and  Lin,  Y-K . 2015. Mortality  associated  with  particulate   concentration  and  Asian dust  storms  in  Metropolitan  Taipei . Atmospheric Environment. 117: 32-40.