تغییرات دهه‌ای میانگین بارش ماه‌‌های فصل سرد در ناحیه خزری طی نیم سدۀ اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقلیم‌شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، زنجان، ایران/دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

بارش به­عنوان یکی از مهّم­ترین عناصر پیچیدۀ اقلیمی طی چند دهة گذشته دچار تغییراتی گردیده ­است. تغییر عناصر اقلیمی به­ویژه بارش تمام جنبه­های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی را متأثر می­سازد. تغییرات بارش در نواحی مختلف، به‌شکل متفاوت بوده است. هدف مطالعۀ حاضر بررسی چگونگی تغییرات دهه­ای میانگین بارش ماهانة فصلِ سردِ ناحیه خزری طی نیم قرن اخیر می­باشد. بدین منظور از پایگاه داده­های روزانه بارش، حاصل میان‌یابی 385 ایستگاه ‌همدید، اقلیم‌شناسی و باران­سنجی سازمان هواشناسی کشور و ایستگاه‌های باران­سنجی وزارت نیرو طی بازة زمانی 2016-1966 (51 سال)، با تفکیک مکانی 3 × 3 کیلومتر استفاده شده­است. نتایج نشان داد در یازده سال اخیر (2006 تا 2016) شیو مکانی میانگین بارش از جنوب­غربی دریای خزر به­سمت ارتفاعات البرز و شرق ناحیه جابه‌جا شده است، بدین‌ترتیب وسعت مکانی بارش­های کم­مقدار رو به فزونی و نواحی توأم با بارش‌های پرمقدار کاهش یافته است. این کاهش در مقدار (میانگین) بارش فصل‌های سرد سال (زمستان و پاییز) با رفتاری تناوبی رخ می‌داده است. این تناوب در بازه‌های دهه‌ای نمود یافته است. از آن­جا که بارش ماه‌های سرد سال در ناحیه خزری به پرفشارهای حرارتی و نیز چرخندهای مدیترانه‌ای نسبت داده می‌شود، کاهش پهنه‌های پرباران را می‌توان به عواملی که این پدیده‌ها را کنترل می‌کنند، نسبت داد. مطالعات پیشین گویای تغییراتی در گسترۀ زیر پوشش سامانه‌های جنبحارهو  در نتیجه پیکره‌های اقلیمی جنب قطبی و تغییر تباین گرمایی این دو ناحیه است. در نتیجه روند عمومی بارش ناحیۀ خزری کاهشی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decade changes in monthly mean of precipitation in recent five decades over the Caspian coast of Iran territory

نویسندگان [English]

 • Hossein Asakereh 1
 • Nasrin Varnaseri ghandali 2
1 Professor, Department of Geography, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Geography, Faculty of Humanities, Zanjan, Iran/ Zanjan university, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Precipitation is one of the most important climatic elements which has been changed over the last few decades. Changing in climatic elements, especially precipitation, could dramaticaly influancs natural, social and economic aspects of the environment. Change in precipitation turn up in different ways.
The purpose of current study is to examine the changes in the decade of the monthly mean precipitation of the cold season over the Caspian coast of Iran territory in the last half century.
Materials and methods
For this purpose, the daily database of precipitation which resulted from the interpolation of 385 stations, under Meteorological Organization and the Ministry of Energy's supervision have been used for the period of 2016-1966 (51 years) with a spatial resolution of 3 × 3 km.
Results and discussion
Our finding showed that the precipitation gradiant transfered from the west to east and the areas with low precipitation increased in compare to the areas with high precipitation. This decreasing general trends emerged in a decadal- sequential oscelatory pattern.
As the Caspian coast precipitation atributed to thermal high pressure systems and Meditraniean cyclones, the changes in values of precipitation and the area, are considered as a result of these factors which are investigated in many researches previously.
Conclusion
In addition to significant environmental impacts, precipitation variations in the decade have an undeniable effect on the quantity and quality of water resources.
The results show that in the last 11 years (2006 to 2016), the average monthly precipitation and its location from the southwest of the Caspian Sea to the Alborz and eastern altitudes have been shifted and the extent of ​​the low amount precipitation is increasing.
Changes in precipitation during the cold months of the year in the Caspian Sea region have been attributed to changes in thermal high pressure, as well as to the variations in the frequency and direction of the Mediterranean Cyclones, as shown in previous studies.
Since precipitation variations are very complex and requires comprehensive studies, it is suggested that in order to plan and make more precise decisions, it is recommended to identify the changes of the Synoptic systems in this area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monthly mean of precipitation
 • decadal changes in Precipitation
 • Climatic changes
 • Precipitation
 • Caspean Sea coast
 1.  

  1. Alexandersson, H, 1986, A Homogeneity Test Applied to precipitation data, Journal of Climatology, Vole, 6, pp. 661- 675.
  2. Alijani, B., 1993, Mechanisms rainfalls upward Iran, Journal of the Faculty of Literature and Humanities, No. 1, pp. 85-101.
  3. Alijani, B., 2006, Synoptic climatology, Second Edition, Tehran: Publication samt
  4. Alijani, B.; Mohammadi, H and Bigdeli, A., 2008, The Role of Pressure Patterns on the Precipitation of the South Coast of Caspian Sea, Territory Geographical, Vol. 4, No. 16, pp. 37-52.
  5. Archer, C.L. and Caldeira, K, 2008, Historical trends in the jet Streams. Geophys Res Lett, Vol 35. L08803. pp 1-6.
  6. Asakereh, H., 2008, Kriging Application in Climatic Element Interpolation A Case Study: Iran Precipitation in 1996.12.26, Geography And Development Iranian Journal, No. 12, pp. 25-42.
  7. Asakereh, H,. Ghaemi, H and Fatahian, M, 2017, Climatology Northern boundary of subtropical high pressure ridge on Iran, Journal of Climate Research, No 25, 26, pp 21-32.
  8. Asakereh , H,. Beyranvand, A,. Fatahian , M and Shadman,. H, 2017, The Analysis of Transport trend of Subtropical jet stream and High Pressure on Middle East and its relationship with Iran climate, Journal Geographic Space, Vol 17, No. 58, pp 330-315.
  9. Azizi, Q and Roshani, M, 2008, Using Mann-Kendall Test to Recognize of Climate Change in Caspian Sea Southern Coasts, Physical Geography Research Quarterly, No. 64, pp 13-28.
  10. Babayan, F, 2001, Investigation of the flood pattern of summer 2001 in Golestan and northern Khorasan provinces, Scientific bulletin of the Center for Climatology, No. 5, pp 24-43.
  11. Burn, D. H., and Haj Alnur, M. A. 2002, Detection of hydrologic trends and variability. Journal of Hydrology. 255, pp 107-122.
  12. Choi, G, Robinson, D. A, and Kwon, Won-Tae, 2009, Recent changes in the northern hemisphere circumpolar vortex, Association of American Geographers, Las Vegas, USA. 
  13.  
  14. Djaman, Koffi, Sharma, Vivek, Rudnick, Daran. R, Koudahe, Komlan, Irmak, Suat, Kokou, Adambounou Amouzou,  Mianikpo Sogbedji, Jean, 2017, Spatial and temporal variation in precipitation in Togo, International Journal of Hydrology, Vol 1, No. 4, pp.97-105.
  15. Eyvazi, M.,. Masoomeh A,. Moftah Ahlihi, M and Hesam, M, 2011, Investigation of precipitation trend on the north region of Golestan Province, Journal of Water and Soil Conservation, Vol 17, No. 2, pp 155-168.
  16. Frauenfeld, O. W. and Davis, R. E. )2003(. Northern Hemisphere circumpolar vortex trends and climate change implications. Journal Geophysical Research, VOL. 108, NO. D14. pp 7-13.
  17. Feidas and Ch. Noulopoulou, T.Makrogiannis, and E. Bora, 2007, Trend Analysis of Precipitation Time Series in Greece and Their Relationship with Circulation Using Surface and Satellite Data: 1955–2001, Theor. Appl. Climatol. 87, pp. 155–177.
  18.  
  19. Fumiaki, F., Yamazaki, N., Kobayashi, K., Nakamigawa, H, 2007, Long Term Changes of Temperature Extremes and Day-Today Variability in Japan, Meteorology and Geophysics, 58: 63-72.
  20. Ghashghaei, Gh., 1996, Investigation of the effect of Siberian high pressure on the autumn Precipitation of the southern coast of the Caspian Sea, Master's thesis of natural geography, Tarbiat Moallem University.
  21. Ghaemi, H,. Zarrin, A,. Azadi, M and Farajzadeh Asl, M, 2007, Analysis Spatial pattern of tropical high pressure on Asia and Africa, Journal of Human Sciences Modares, No.1. pp 219-245.
  22. Ghias Abadi Farahani, F,. Khosh Akhlagh, F,. Shamsipour, A,. Azizi, Gh and Fatahi, I ,2018, Analysis of inter-decade changes in trends and spatial patterns of annual and seasonal precipitation, case study: West of Iran,   Vol 18, No. 48, pp 59-78.
  23. Gong, D. Y., Shi, P. J. and Wang, J. A, 2004, Daily precipitation changes in the semi arid region over northern China, J. Arid Environ., 59, pp 771-784.
  24. Henderson, S, 2000, Autumn Precipitation Trends in the Northeast United States, Middle States Geographer, 33:pp. 74-81.
  25.  
  26. Haghton, J.T., Y.Ding, D.J.Griggs ,M. Noguer, P.J. van der Linden, X .Dai, K, Maskell , and C. A. Johnson ,Eds, 2001, Climate change 2001: The scientific basis, Cambridge University Press, pp 881.
  27. Halabian, A., Dehghanpour, A and Ashori Ghaleroodkhany, Z, 2016, Synoptic Analysis of Extreme and Widespread Precipitations in Caspian Eastern Coasts, Vol 5, No 19. pp 37-57.
  28. Hejazi Zadeh, Z and Parvin, N, 2009, Investigating changes in Tehran's temperature and precipitation during the last half century, Geography and Regional Planning, pp 43-56.
  29. Hosseini, M,. Masoodian A and Movahedi S. Analysis of the Concurrence of Black Sea High Pressure System and Daily Precipitation in IRAN, 2015, Geographical Researches Quarterly Journal. 30 (1). pp 1-16.
  30. Hosseini, S., M, 2014, A Synoptic Analysis of Black Sea High Pressure and Its Role on Variations of Temperature and Precipitation in IRAN, PhD Thesis, Faculty of Geographic Sciences and Planning Department of Physical Geography, Esfahan.
  31. Hudson, R.D, 2012, Measurements of the movement of the jet streams at mid-latitudes, in the Northern and Southern Hemispheres, 1979 to 2010, Atmos Chem Phys. No. 12. pp 7797–7808.
  32. Jacobeit, J,  1987, Variations of trough position and precipitation patterns in the Mediterranean area, J. Climate. Vol 7. pp 453-476 .
  33. Jianting, CHU. Jun1, XIA. Chongyu, XU. LI Lu, Zhonggen, WANG, 2010, Spatial and temporal variability of daily precipitation in Haihe River basin, 1958–2007. Journal of Geographical Sciences, 20(2): pp 248-260.
  34. Khosravi, M,. Javdani Khalifeh, N and Mohammad Nia Qaraee, S, 2003, Investigate the compliance of Mashhad temperature time series with variations and fluctuations in the global temperature,  Third Regional Conference and First National Conference on Climate Change, Esfahan.
  35. Khosh kish, A,. 2017, The effects of global warming on the Siberian High Pressure System and its role on Iran's temperature and precipitation fluctuations, Ph.D. Department of Climate Change, Lorestan University, Faculty of Literature & Humanities, Department of Geography.
  36. Lucas, Christopher. Timbal, Bertrand and Nguyen, Hanh, 2014, The expanding tropics: a critical assessment of the observational and modeling studies, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change,Vol 5, Issue 1. pp 89-112.
  37. Masman, V., Castro, A., Fraile, R., Dessens, J. D., Sanchez, J. L, 2004, Detection of statistically significant trends in the summer precipitation of main land Spain, Atmos, Res., 70, pp 43-53.
  38. Masodian, S. A, 2009, Precipitation Regions of Iran, Geography And Development Iranian Journal, Vol 7, No. 13, pp 79-91.
  39. Mehmandoost, Kh, 2006, Studying the intensity and extension of Siberian High pressure over Iran using GIS, Thesis Master, Tarbiat Moallem University.
  40. MirRokni, S. M and Mohebol-Hojeh, A, 2011, Analysis of the polar vortex oscillations in a shallow water model of the Stratosphere using Eulerian diagnostics, Journal of the Earth and Space Physics, Vol 37, No.2, pp 211-223.
  41. Mohammadnejad, A,. Ahmadi Givi, F and Irannejad, P, 2009,        Effects of the annual variations in the positions of the sub-tropical high pressure belt and Siberian high on the Mediterranean cyclogenesis and precipitation in Iran, Journal of the Earth and Space Physics, Vol 35, No. 4, pp 115-130.
  42. Moreau, E, 2016, Spatial and Temporal Variability of Rainfall in the Alps–Mediterranean Euroregion, Journal American Meteorological Socciety, pp. 655-671.
  43. Moradi, H.R., 2004, The role of the Caspian Sea in the conditions of the northern coast of the country, Journal of Marine Science and Technology, No. 2-3, pp. 77-87.
  44. Mofidi, A.; Zarrin, A and Kharkhaneh, M., 2014, The investigation of  atmospheric circulation patterns during wet and dry spells over the southern coast of the Caspian Sea,  Iranian Journal of Geophysics, No.1, pp. 140-176.
  45. Nassaji zavareh, M.; Khorshiddoust, A. Rasouli, A and Salajegheh, A., 2016. Trend analysis of temperature and precipitation variability using homogenization time series (Case study: Khazar Region), Journal of Range and Watershed Mangement, No.3, pp. 739-752.
  46. Panagiotopoulos, F., Shahgedanova, M. and Stephenson, D, 2005, Observed Trend and Teleconections of the Siberian High: A Recently Declining Center of Action, Journal of climate. Vol.18. No.2. pp 1411-1422.
  47. Pavia, E. G, 2008, Annual and Seasonal Surface Air Temperature Trends in Mexico. International Journal of Climatology. 29:1324-1329.
  48. Pirniaya, A., Habibnejad Roshan, M and Soleimani, K, Investigation of Precipitation and Temperature Changes in Caspian Sea Southern Coasts and Its Comparison with Changes in Northern Hemisphere and Global Scales, 2015,  Journal of Watershed Management Research, Vol 5, No. 11, pp 90-100.
  49. Polvani, L. M. and Saravanan, R, 2000, The three-dimensional structure of breaking Rossby waves in the polar wintertime stratosphere, J. Atmos. Sci., 57, 3663–3685.
  50. Ramos, M. C, 2001, Raifall distribution patterns and their change over time in a Mediterranean area. Theoretical and Applied Climatology, 69, pp 163-170.
  51. Rahimzadeh, F,. Hedayat Dezfuli, A and Pour Asgharian, A, 2011, Estimation of trend and mutation of temperature and precipitation indexes in Hormozgan province, Geography And Development Iranian Journal, Vol 9, Issue 21,  pp 97-116.
  52. Saligheh, M.; Nasserzadeh, M.H and Chehreara ziabari, T., 2016, Study of the relation between NCPI and CACO indices with autumn precipitation of Southern Coast of Caspian Sea, Scientific Journals Management System, Vol. 16, No. 43, pp. 217-238.
  53. Strong, C. and Davis, R. E, 2007, Variability in the Position and Strength of Winter Jet Stream Cores Related to Northern Hemisphere Teleconnections, Journal Of Climate, No. 21. pp 584-592.
  54. Trigo, I. F., Davies, T. D., and Bigg, G. R, 2000, Decline in Mediterranean rainfall caused by weakening of Mediterranean cyclones, Geophys. Res. Lett. Vol 27, pp 2913-2916.
  55. Turkesh, M., Sumer, M. U., Demir, S, 2002, Re-Evaluation of Trends and Changes in Mein, Maximum and Minimum Temperature of Turkey for the Period 1929-1999, International Journal of Climatology, No. 22, pp 1334–1346.
  56. Xingwen, JIANG and Yueqing, LI, 2011, Spatio-temporal variability of winter temperature and precipitation in Southwest China . Journal of Geographical Sciences. 21(2): pp 250-262.
  57. Xiujing, M., Shifeng, Z., Yongyong, Z and Cuicui, W, 2013, Temporal and spatial changes of temperature and precipitation in Hexi Corridor during 1955–2011, Journal of Geographical Sciences. 23(4): pp 653-667.
  58. Zappa, G., Shaffrey, L.C., Hodges, K.I., Sansom, P.G and Stephenson, D.B, 2013, A multimodel assessment of future projections of North Atlantic and European extratropical cyclones in the CMIP5 climate models, J Clim 26:5846–5862.
  59. Zappa, G., Hawcroft, K. M., Shaffrey, L., Black, E  and Brayshaw, J.D, 2015, Extratropical cyclones and the projected decline of winter Mediterranean precipitation in the CMIP5 models, Clim Dyn. 45. pp.1727–1738.