نویسنده = هوشنگ قائمی
بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 2-16

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف


نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 47-62

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ هوشنگ قائمی


ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 70-92

علی اکبر رسولی؛ ایمان بابائیان؛ هوشنگ قائمی؛ پیمان زوار رضا