نویسنده = سهراب حجام
بررسی pH، کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، قلیاییت کل وسختی کل آب بارش در شهر تهران

دوره 1399، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 1-14

دینا عبدمنافی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام


ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران

دوره 1393، شماره 19، مهر 1393، صفحه 1-10

زهرا قصابی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام؛ نصرالله جواهری


بکارگیری محصولات سنجنده مدیس باهدف کمک به اجرای باروری ابرها

دوره 1393، شماره 19، مهر 1393، صفحه 93-111

فرید گلکار؛ سهراب حجام؛ مجید وظیفه دوست


پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی بارش خروجی مدل WRF

دوره 1391، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 63-75

نجمه خضریان نژاد؛ سهراب حجام؛ ابراهیم میرزایی؛ امیر حسین مشکواتی