بررسی اثر درجه‌ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دکتری اقتصاد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

رویکرد سنتی اقتصاد بیشتر مبتنی بر استفاده بی­رویه از منابع طبیعی و عدم توجه به حقوق نسل­های آتی نسبت به این منابع است. این در حالی است که آثار زیست­محیطی چنین رویکردی جبران­ناپذیر خواهد بود و برای دست­یابی به توسعه پایدار باید به تغییر آن پرداخت.با توجه به  اهمیت حفاظت از محیط­زیست و همچنین لزوم توجه به رشد و توسعه­ی پایدار، در این مطالعه با تمرکز بیشتر بر دو متغیر درجه­ی باز بودن تجاری و کنترل فساد، سعی در بررسی عوامل اثرگذار بر آلودگی هوا از دو منظر ساختاری و نهادی داریم. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر درجه­ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده (FMOLS) در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی و طی دوره­ی 1996-2011 است. یافته­های تجربی مدل نشان می­دهند که اثر متغیر درجه­ی باز بودن تجاری بر آلودگی هوا در هر سه گروه از کشورها، منفی و معنی­دار است. به این معنا که بالا رفتن درجه باز بودن تجاری در هر سه گروه به بهبودی کیفیت هوا و کاهش انتشار ذرات معلق می­انجامد. همچنین با بالا رفتن کنترل فساد می­توان شاهد کاهش انتشار ذرات معلق هوا در گروه­های درآمد متوسط و درآمد پایین بود؛ در حالی که ضریب این متغیر برای گروه درآمد بالا به لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراینکاهش سطح فساد و مبارزه با فعالیت­های آلوده به آن، ارتقای کیفیت هوا را برای دو گروه درآمد متوسط و درآمد پایین به ارمغان می­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of trade openness and corruption control index on PM10 in selected countries of three income groups

نویسندگان [English]

 • Ahmad Seifi 1
 • Narges Salehnia 2
 • Fatemeh Golzadeh Khargh 3
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Iran
3 MA Student of Energy Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

The traditional approachof economics is based largely on the wasteful use of natural resources and the lack of attention to future generations' rights to these resources. However, the environmental impacts of such an approach will be irreparable and in order to achieve the sustainable development, it has to be changed. Considering the importance of protecting the environment as well as the need to pay more attention to the sustained growth and development, this study, examines the factors affecting air pollution from the economic and institutional perspectives with a greater focus on the two variables: trade openness and the control of corruption index. Researches in the field of environment confirm that there is an inverted U-form relationship between the economic growth and the air pollution. In fact, the Environmental Kuznets Curve (EKC) claims that in the first stage of development, pollution grows rapidly; because the rapid growth results in untapped use of natural resources, and therefore the air pollutants generation increases. But at the high levels of development, people value the healthy environment, more effective environmental regulations will be implemented, regulatory institutions become more effective, the economic structure moves toward clean industries, and finally the pollution level declines. Regarding the role of trade patterns in the transmission of pollution, from high income economies which have stringent environmental standards to the middle and low income economies that place high levels of production and employment as their top priorities, new models have been proposed that can cover the role of trade in the EKC. Two conflicting hypothesis emerge from the debate: the pollution haven hypothesis (PHH) and the factor endowment hypothesis (FEH). According to the pollution haven hypothesis, pollution control policy differences across countries drive pollution-intensive industries to the countries with weaker regulations. Another hypothesis, the factor endowment hypothesis (FEH), predicts that rich and developed countries will specialize in polluting goods. Since the abundance of capital supports the production of more capital goods and polluting industries. On the other hand, countries with a lot of workforce and land tend to be more specialized in less polluting sectors. Studies show that with the entry of commercial variables into the discussion, increasing or decreasing of pollution is different depending on the country and the environmental index which is used. It seems that only the entry of economic variables, is not a solution to the problem, because a growing attention of countries will be given to the condition of pollutants and the need to move toward a sustainable development. As a result, they will face the challenge of complying with environmental regulations. Concurrent importance of economic growth, and reducing poverty and unemployment has made some managers to ignore the neglecting of rules by companies. So they can also obtain benefits for themselves through the rents. In this regard, some recent studies have come up with models that apply the effects of institutional factors. Most of these researches have shown that improving the governance, and in particular controlling the level of financial and administrative corruption, play a crucial role in reducing emissions. However, it seems that the quality of the regulatory institutions that can ensure the correct implementation of environmental regulations is less considered in the existing literature. So, using the Fully Modified Least Squares (FMOLS) approach in selected countries of three income groups from 1996 to 2011, the purpose of this study is to investigate the effects of trade openness and control of corruption on the particulate matter index. Empirical results indicate that the effect of trade openness on air pollution in all three income groups is negative and significant. It means that increasing in trade openness will improve the air quality and reduce PM10 emissions. Furthermore, the empirical findings show that with an increase in control of corruption, there is a significant decrease in PM10 emissions in Middle and Low income groups; while this effect is not statistically significant in high income group. Therefore, reducing the level of corruption and combating of corrupt activities will enhance the air quality in Middle and Low income groups. Since the clean air and healthy environment play an important role in the survival of human beings, the results of this study can lead to policies for the sustainable development.
 
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

 • Control of corruption
 • Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS)
 • Particulate matter (PM10)
 • Trade openness
 1.  

  1. Amadeh, H., Shakeri, A., & Mohammadian, F. (2012). Government size, Government quality and environmental quality (Case study of OECD and OIC countries). Journal of Applied Economic Studies in Iran, 1 (2), 27-60.
  2. Antweiler, Werner, Brian R. Copeland, and M. Scott Taylor. (2001). Is Free Trade Good for the Environment? American Economic Review, 91 (4), 877-908.
  3. Arrow, K., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C. S., & Pimentel, D. (1995). Economic growth, carrying capacity, and the environment. Ecological economics, 15(2), 91-95.
  4. Behboudi, D., Kaserouni, A., Asgharpour, H., & Mohammadi Khanghani, R. (2012). Environmental quality, trade liberalization and administrative corruption. The First National Conference on Sustainable Development, Tehran, Ministry of the Interior.
  5. Cole, M.A. (2004). Trade, the pollution haven hypothesis and the environmental Kuznets curve: examining the linkages. Ecological Economics, 48, 71–81.
  6. Copeland, B. R., & Taylor, M. S. (2013). Trade and the environment: Theory and evidence. Princeton University Press.
  7. Damania, R. (2002). Environmental Controls with Corrupt Bureaucrats. Environment & Development Economics, 7, 407-427.
  8. Damania, R., Fredriksson, P., & List, J. (2003). Trade liberalization, corruption, and environmental policy formation: theory and evidence. Journal of Environmental Economics and Management, 46 (3), 490–512.
  9. Desai, U. (1998). (Ed.), Ecological Policy and Politics in Developing Countries: Growth, Democracy and Environment, State University of New York Press, Albany.
  10. Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey. Ecological Economics, 49, 431-455.
  11. European Environment Agency. (2008). Air pollution. Retrieved the record online database on the World Wide Web: https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro.
  12. Fallahi, MA, Mahdavi Adeli, M.H., & Jandaghi Meybodi, F. (2014). Natural Resource Rents and Corruption in OPEC Countries: a Panel Data Approach. Iranian Energy Economics, 3 (11), 195-225.
  13. Fredriksson, P. G., & Neumayer, E. (2016). Corruption and climate change policies: Do the Bad Old Days Matter? Environmental and resource economics, 63(2), 451-469.
  14. Golkhandan, A. (2015). Globalization and Government Size: Rodrik Hypothesis Testing. The Macro and Strategic Policies, 3 (10), 39-62.
  15. Grossman, G.M., Krueger, A.B. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement. National Bureau of Economic Research Working Paper, vol. 3914. NBER, Cambridge, MA.
  16. Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. The quarterly journal of economics, 110(2), 353-377.
  17. Kampa, M., & Castanas, E. (2008). Human health effects of air pollution. Environmental pollution, 151(2), 362-367.
  18. Liddle, B. (2014). Impact of population, age structure, and urbanization on carbon emissions/energy consumption: evidence from macro-level, cross-country analyses. Population and Environment, 35(3), 286-304.
  19. Lopez, R., & Mitra, S. (2000). Corruption, Pollution and the Kuznets Environment Curve. Journal of Environmental Economics & Management, 40, 137-150.
  20. Ménard, C. (2011). A new institutional economics perspective on environmental issues. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1, 115–120.
  21. Mobarak A, Mohammadlou N. (2010). The Impact of Trade Liberalization on Greenhouse Gases Emissions: An Empirical Test of Pollution Haven Hypotheses and Environmental Kuznets Curve. Journal of Planning and Budgeting, 14 (1), 31-58.   
  22. Sadeghi, S. K., Sojoodi, S., & Ahmadzadeh Deljavan, F. (2016). Investigating the Effect of Demographic Variables on Environment Quality Based on STIRPAT Model. Journal of Environmental Science and Technology, 18(3), 257-275.
  23. Tobey, J. (1990). The effects of domestic environmental policies on patterns of world trade: an empirical test. Kyklos, 43 (2), 191–209.
  24. Welsch, H. (2004). Corruption, Growth and the Environment: A Cross-Country Analysis. Environment & Development Economics, 9 (5), 663-693.
  25. Wilson, J.K., & Damania, R. (2005). Corruption, Political Competition and Environmental Policy. Journal of Environmental Economics & Management, 49(3), 516-535.
  26. World Development Indicators (WDI). Available at: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=wdi-database-archives- (beta).