بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در حوزه آبخیز حبله رود با استفاده از نرم افزارRClimDex (دوره آماری 1986 تا 2017)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه گلستان

چکیده

تغییر اقلیم با ایجاد تغییردر الگوهای جوی منجر به گرم شدن جهانی هوا و در نتیجه ایجاد تغییر در نمایه‌های حدی اقلیمی می‌شود که به هم ریختن نظم اکوسیستم و عواقب جدی برای محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. مطالعه مقادیر حدی به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بهتر در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب دارای اهمیت بالایی است. در این مطالعه داده‌های روزانه بارش و دمای تعـدادی از ایسـتگاه‌هـای سینوپتیک و بارانسنجی داخل و محدوده حوزه آبخیز حبله‌رود در دوره آماری 1986 تا 2017 تحلیل شده‌اند. جهت بررسی روند نمایه‌های حدی اقلیمی، 26 شاخص مربوط بـه بـارش و دمـا کـه توسط گروه کارشناسی ETCCDMI تعریف شده است، با نرم افزار RClimdexبرآورد شد. نتایج نشان داد، در منطقه مورد مطالعه شاخص‌های دمایی گرم در اکثر ایستگاه‌های مورد مطالعه روند صعودی معناداری را نشان می‌دهند. درصد روزها و شب‌های گرم در تمام ایستگاه‌ها روند صعودی معنادار را نشان می‌دهند در حالیکه درصد روزها و شب‌های سرد در تمام ایستگاه‌ها روند نزولی معنادار را نشان می‌دهند. همچنین تعداد ایستگاه‌هایی که روند شاخص‌های بارش را صعودی نشان می‌دهند بیشتر از تعداد ایستگاه‌هایی است که روند نزولی در این شاخص‌ها را نشان می‌دهند. بارش سالانه در نیمی از ایستگاه‌ها روند صعودی و در نیم دیگر روند نزولی را نشان می‌دهد، اگرچه در اکثر موارد این روندها از نظر آماری معنادار نیستند. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که تغییرات اقلیمی معنادار از نوع افزایش دما در منطقه اتفاق افتاده است ولی نمی‌توان با قطعیت ادعا کرد که تغییرات بارندگی معناداری از نظر آماری در منطقه اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the trend of climatic events in Hablehroud watershed using RClimDex software )statistical period 1986 to 2017(

نویسندگان [English]

  • mahin naderi 1
  • Vahedberdi Sheikh 1
  • Abdolreza Bahremand 1
  • Bairam Komaki 1
  • Ghanghermeh Ghanghermeh 2
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Golestan University
چکیده [English]

AbstractClimate change though changing weather patterns can lead to global warming which emerges as change in the climatic extreme indices and disorder in the ecosystems functions resulting in serious environmental consequences. The analysis of extreme values is of vital importance in the planning and policy-making in the agricultural sector and water resources management. In this study, daily timeseries of precipitation and temperatures from a number of synoptic and rain gauge stations within and around the Hablehroud watershed have been analyzed for the statistical period of 1986 – 2017. To this end, the trend of 27 rainfall and temperature indices defined by ETCCDMI expert group was analyzed using the RClimdex software package. The results showed that the majority of the hot temperature indices have experienced a statistically significant upward trend in the study area. Both the monthly maximum value of the daily maximum and minimum temperature, Monthly minimum value of daily maximum temperature, Monthly minimum value of daily minimum temperature, the percentage of summer days (days with a temperature of value more than 25 oC) and tropical nights (nights with a temperature value more than 20 oC) indicate a statistically significant upward trend. Percentage of warm days and nights show a significant upward trend in all the studied stations, while percentage of cool days and nights in all stations present a statistally significant downward trend. Also, the number of stations that show an upward trend for precipitation indices is more than the number of stations showing a downward trend. Annual rainfall in half of the stations shows an upward trend and in the other half a downward trend, although in most cases these trends are not statistically significant. Generally speaking, due to high variation and low amount of rainfall in most of the stations, a specific and uniform pattern in the trends of precipitation indices across the study area is not detectable. However, despite a general perception that climate change has resulted in decrease in precipitation, the recorded long term data at the monitoring stations across study area favours the presence of an upward trend in most precipitation indices.Therefore, it can be concluded that significant climate change such as temperature increase has occurred in the region, but it cannot be said with certainty that statistically significant rainfall changes have occurred in the region.

IntroductionClimate change though changing weather patterns can lead to global warming which emerges as change in the climatic extreme indices and disorder in the ecosystems functions resulting in serious environmental consequences. The analysis of extreme values is of vital importance in the planning and policy-making in the agricultural sector and water resources management.Materials and methods

In this study, daily timeseries of precipitation and temperatures from a number of synoptic and rain gauge stations within and around the Hablehroud watershed have been analyzed for the statistical period of 1986 – 2017. To this end, the trend of 27 rainfall and temperature indices defined by ETCCDMI expert group was analyzed using the RClimdex software package.Results and discussion

The results showed that the majority of the hot temperature indices have experienced a statistically significant upward trend in the study area. Percentage of warm days and nights show a significant upward trend in all the studied stations, while percentage of cool days and nights in all stations present a statistally significant downward trend. Also, the number of stations that show an upward trend for precipitation indices is more than the number of stations showing a downward trend. Annual rainfall in half of the stations shows an upward trend and in the other half a downward trend.

Conclusion

Therefore, it can be concluded that significant climate change such as temperature increase has occurred in the region, but it cannot be said with certainty that statistically significant rainfall changes have occurred in the region.Generally speaking, due to high variation and low amount of rainfall in most of the stations, a specific and uniform pattern in the trends of precipitation indices across the study area is not detectable. However, despite a general perception that climate change has resulted in decrease in precipitation, the recorded long term data at the monitoring stations across study area favours the presence of an upward trend in most precipitation indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Temperature extreme indices
  • Precipitation indices
  • Hablehroud