تعیین زی‌توده درختان در مراحل رویشی بعد حد شمارش با استفاده از مشخصه دما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت علوم جنگل، دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، صومعه سرا

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، صومعه سرا

چکیده

تغییرات دمایی یک مسئله مهم در عصر حاضر است و موضوعی جدید برای اقلیم‌شناسان است. هدف این پژوهش پایش تغییر زی‌توده درختان در طی دوره های رویشی تیرک، تیر،تنومند و پیردار با استفاده از مشخصه دما است. در این پژوهش پارسل ۳۰۷ مطالعه شد. در این پژوهش با استفاده از روش منظم تصادفی ۳۰ قطعه‌نمونه در پارسل ۳۰۷ پیاده شد.سپس با استفاده از پهباد دمای مراکز قطعه‌نمونه‌ها سنجیده شد. در این پژوهش با استفاده از مدل ان زی‌توده درختان در طی دوره رویشی تیرک، تیر، تنومند، پیردار سنجیده شد در این مدل‌ها دما به عنوان متغئیر اصلی و زی‌توده به عنوان متغئیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج اولیه این پژوهش نشان داد که درختان راش داری ضریب همبستگی ۹۶/۰، ۹۷/۰، ۰/۹۶، و۹۴/۰ است. نتایج بدست آمده از این نشان داد درختان بلوط دارای ضریب همبستگی ۷۹/۰، ۸۱/۰، ۹۶/۰ و ۶۴/۰ ست. نتایج بدست آورده شده درختان توسکا نشان داد درختان توسکا داری ضریب همبستگی است ۷۵/۰، ۹۹/۰، ۹۹/۰ و ۴۱/۰ است. نتایج بدست آمده از این نشان داد درختان نمدار دارای ضریب همبستگی ۸۲/۰، ۱۹/۰، ۱۹/۰ و۱۹/۰ است. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از مشخصه دما محیط مراکز نمونه دقت بالایی در تعیین زی‌توده درختان در مراحل رویشی متعدد داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the biomass of trees in evolution stages after the limit of the numeration with using temperature characteristics

نویسندگان [English]

  • Sajad Babaei 1
  • Javad torkaman 2
1 Phd student. Management of Forest Sciences, University of Guilan, Faculty of Natural Resources, Sowmeh sara, Iran
2 Associated professor of Forestry, University of Guilan, Faculty of Natural resources, Somehsara, Iran
چکیده [English]

Temperature changes are an important issue in the present age and it is a new topic for climatologists. The purpose of this research is to monitoring the changes in the biomass of trees during the growth periods of pole, beam, vigorous and old by using temperature characteristics. In this research, 307 parcels were studied. In this research, 30 sample plots were implemented in Parcel 307 using regular random method. Then, using a drone, the temperature of the centers of the samples was measured. In this research, using the mode of the tree mass was measured during the growing period of the trees, the trees, the trees, the stout, and the old trees. In these models, temperature was considered as the main variable and biomass was considered as the dependent variable. The preliminary results of this research showed that F. orientalis trees have a correlation coefficient of 0.96, 0.97, 0.96, and 0.94. The obtained results showed that Q. Castanifolia trees have correlation coefficients of 0.79, 0.81, 0.96 and 0.64. The results of A. glutinosha trees showed that the correlation coefficient of T.subcordata trees was 0.75, 0.99, 0.99 and 0.41. The results obtained from this show that deciduous trees have a correlation coefficient of 0.82, 0.19, 0.19 and 0.19. The results of this research showed that the use of the temperature characteristics of the sample centers has high accuracy in determining the biomass of trees in various vegetative stages.Temperature changes are an important issue in the present age and it is a new topic for climatologists. The purpose of this research is to monitoring the changes in the biomass of trees during the growth periods of pole, beam, vigorous and old by using temperature characteristics. In this research, 307 parcels were studied. In this research, 30 sample plots were implemented in Parcel 307 using regular random method. Then, using a drone, the temperature of the centers of the samples was measured. In this research, using the mode of the tree mass was measured during the growing period of the trees, the trees, the trees, the stout, and the old trees. In these models, temperature was considered as the main variable and biomass was considered as the dependent variable. The preliminary results of this research showed that F. orientalis trees have a correlation coefficient of 0.96, 0.97, 0.96, and 0.94. The obtained results showed that Q. Castanifolia trees have correlation coefficients of 0.79, 0.81, 0.96 and 0.64. The results of A. glutinosha trees showed that the correlation coefficient of T.subcordata trees was 0.75, 0.99, 0.99 and 0.41. The results obtained from this show that deciduous trees have a correlation coefficient of 0.82, 0.19, 0.19 and 0.19. The results of this research showed that the use of the temperature characteristics of the sample centers has high accuracy in determining the biomass of trees in various vegetative stages.Temperature changes are an important issue in the present age and it is a new topic for climatologists. The purpose of this research is to monitoring the changes in the biomass of trees during the growth periods of pole, beam, vigorous and old by using temperature characteristics. In this research, 307 parcels were studied. In this research, 30 sample plots were implemented in Parcel 307 using regular random method. Then, using a drone, the temperature of the centers of the samples was measured. In this research, using the mode of the tree mass was measured during the growing period of the trees, the trees, the trees, the stout, and the old trees. In these models, temperature was considered as the main variable and biomass was considered as the dependent variable. The preliminary results of this research showed that F. orientalis trees have a correlation coefficient of 0.96, 0.97, 0.96, and 0.94. The obtained results showed that Q. Castanifolia trees have correlation coefficients of 0.79, 0.81, 0.96 and 0.64. The results of A. glutinosha trees showed that the correlation coefficient of T.subcordata trees was 0.75, 0.99, 0.99 and 0.41. The results obtained from this show that deciduous trees have a correlation coefficient of 0.82, 0.19, 0.19 and 0.19. The results of this research showed that the use of the temperature characteristics of the sample centers has high accuracy in determining the biomass of trees in various vegetative stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature
  • humidity
  • dry weight
  • allometric models