پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: خشکسالی و قحطی‌های دوره قاجار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ ایران، پژوهشگر بنیاد ایران شناسی

چکیده

ویژگی‌های جغرافیایی ایران به‌عنوان کشوری که در منطقه نیمه خشک و همواره در معرض کم آبی قرار دارد، در طول تاریخ به‌عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در مناسبات قدرت و تحولات اقتصادی و اجتماعی مطرح است. سوانح طبیعی از جمله خشکسالی یکی از پدیده‌های طبیعی است که نقش قابل توجهی در تحولات تاریخی دارد و از قضا به‌طور معمول و با توجه به تمرکز بر وقایع سیاسی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش پیش رو می‌کوشد با توجه به منابع و مراجع به این موضوع کم و بیش مغفول در مطالعات تاریخی بپردازد. مسأله محوری پژوهش بر این سئوال استوار است که پدیده خشکسالی در دوره قاجار تا چه اندازه جامعه را درگیر خود ساخته و چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی داشته است؟ برای نیل به این پرسش‌ها، این نوشتار به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و به داده‌های کتابخانه‌ای استناد جسته است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دوره قاجار، ایران شاهد تغییرات اقلیمی متعددی، از جمله خشکسالی‌های پی در پی بوده که منتج به قحطی‌های گسترده ، تضعیف شالوده‌های اقتصادی، وضعیت معیشت جامعه و شورش‌های گسترده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and Economic Consequences of Climate Change (Case Study: Drought and famines of the Qajar period)

نویسنده [English]

 • Zohreh Shirinbakhsh
چکیده [English]

Abstract
Iran’s geographic characteristics as a semiarid country which threatened by water deficit, is always as an important and effective factor in terms of power relations and economic- social evolutions. natural disasters ,including drought is one of the significant factors in historical evolutions, which is not noticeable in historical researches Accidently, because of concentration on political history in historical studies. In the coming research try to focus on this neglected topic in historical studies, according to refrences. This article is mainly concentrated  of drought’s economic and social consequences and how much qajar society involved with this issue. To attain this question, this article rely on descriptive and analytical method and librarial data. Findings showes that, in iran at qajar period, there were numerous climate change like drought which resulted to expensive famines, weakening of economic foundation, including society livehood situation and broad rebellions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drought
 • Famines
 • Qajar
 1.  

  1. Aboth, Keith Edward. (2017),"Cities and Trade of Iran in the Qajar Period", translated by Abdolhossein Raees Sadat, Amirkabir:Tehran.
  2. Adamit, Fereydoun and Homa Nategh. (1977), "Social, political and economic thoughts in unpublished works of the Qajar period", Agah: Tehran.
  3. Aqeli, Baqir. (1990), "Diary of the History of Iran from the Constitution to the Revolution", Vol. 1, Goftar Publishing, Tehran.
  4. Jaberi Ansari, Mohammad Hassan Khan. (1942), "History of Isfahan and Rey and the whole world", by Manouchehr Sotoudeh, University of Tehran, Tehran.
  5. Bruges,henrich. (1988), "Journey to the court of Sultan Sahebqaran", translated by Kordbacheh, vol. 1, Ettelaat Publications: Tehran.
  6. Curzon,George Nathaniel.(2008), "Iran and the Case of Iran", translated by Gholam Ali Vahid Mazandarani, Vol. 1, Scientific and Cultural Publications: Tehran.
  7. Daneshyar, Morteza and Mohammad Ali Kazem Beyki. (Spring and Summer 2015), "The famine and famine of 1288 AH in Khorasan: context, trends and economic consequences",Motaleate eslami, tarikh va farhang,Year 47, Vol. 94, pp. 113-135.
  8. Faiz Qomi, Mirza Ali Akbar. (2002), research: Mohammad Sardroodi, "Details of the famine events of 1288 Qom", Mirase Shahab, Spring 2002, Vol. 27, pp. 63-81.
  9. Farmanfarma, Firooz Mirza. (1998), "Government Letters", edited by Fathollah Keshavarz, National Archives of Iran, Tehran.
  10. Farshbaf, Farshad. (2011), "Translation of Achaemenid inscriptions: from Cyrus to the speech of Darius", House of History and Silk Image: Tehran.
  11. Foran, John. (2013), "Fragile Resistance in the History of Social Developments in Iran", translated by Ahmad Tadayon, Rasa Cultural Services Institute: Tehran.
  12. Hosseini, Robab. (1992), "Famine and high prices in 1287 and 1288 AH years", GANJINE-YE ASNAD, Fall and Winter 1992, pp. 7 and 8, pp. 47-63.
  13. Ivanov,Mikhail Sergeyevich. (1978), "Iranian Constitutional Revolution", translated by Azar Tabrizi, Shabgir: Tehran.
  14. Jenab, Mirsaid Ali, (1303). "Al-Isfahan", first lithographic edition, reprinted by Mohammad Reza Riazi, Cultural Heritage Organization: Tehran.
  15. Karimi, Behzad. (2006), "Bread Crisis in the Constitutional Period", Roshde amoozeshe tarikh, Summer 85, Vol. 23, pp. 46-54.
  16. Keddie, Nikki. (2002), "Iran during the Qajar period and the rise of Reza Khan", translated by Mehdi Haghighatkhah, Qoqnus Publications, Tehran.
  17. Kitabi, Ahmad. (2005), "Famines of Iran", Cultural Research Office: Tehran.
  18. Kitabi, Ahmad. (Spring and Summer 2011), "An Introduction to the Study of the Social Causes of Famines in Iran", Case Study of General and Great Famine 1288 AH/1294AH, Jamee pajoohie farhangi, Institute of Humanities and Cultural Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 169-190.
  19. Kordvani, Parviz. (2001), "Drought and ways to deal with it in Iran", Institute of Publishing and Printing, University of Tehran: Tehran.
  20. Mahmoud, Mahmoud. (1975), "History of Iran-Britain Political Relations", Volume 2, Iqbal Publications: Tehran.
  21. Mostoufi, Abdullah. (1998), "My biography or social and administrative history of the Qajar period", Vol. 1, Zavar: Tehran.
  22. Muhaddisi, Hassan. (2012-2013), "Iran is a land of disaster and the search for salvation", Iran Perspective Monthly Bimonthly, Vol. 72, pp. 10-15.
  23. Nategh, Homa. (1354), "From us that is upon us", Agah: Tehran.
  24. Rashed Mohassel, Mohammad Taghi. (2001), "Inscriptions of Iran", Iran Research Office: Tehran.
  25. Seif, Ahmad. (1994), "Iran's economy in the nineteenth century", Cheshmeh Publishing, Tehran.
  26. Seif, Ahmad. (2008), "Lost Century", Ney Publishing:  Tehran.
  27. Shabani Moghadam, Adel and Morteza Dehghannejad. (Spring and Summer 2014), "Natural Disasters; A Look at the Economic Consequences of Drought, Earthquake and Flood in the Nasserite Era", Journal of Social and Economic History of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Third Year, No. 1, pp. 111-137.