رویکردی نوین در شناسایی میزان محل قرار گیری جبهه نسیم دریا در سواحل دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین

چکیده

نسیم دریا از جمله پدیده های میان مقیاس جوی، ویژه مناطق ساحلی است. هدف این مطالعه بررسی ساعات شروع نسیم دریا در هر کدام از فصول سال، میزان پیشروی نسیم دریا به سمت خشکی و شناسایی جبهه نسیم دریا می باشد. بدین منظور ابتدا آمار ساعتی جهات باد از ایستگاه های مورد مطالعه در فاصله زمانی(2015-2011) از سازمان هواشناسی دریافت گردید، سپس روزهایی که جهت باد در ایستگاه ها از سمت ساحل به سمت خشکی بودند، استخراج گردید. برای تعیین میزان تفاوت های دمایی از خط ساحلی تا خشکی از محصول دمای سطح زمین(LST) سنجنده مادیس با توان تفکیک مکانی 1000 متر در روزهای غیر ابری استفاده گردید. نتایج بیانگر آن است که نسیم دریا پدیده بارز در سواحل جنوبی خزر می باشد، ساعات شکل گیری نسیم دریا با توجه به اختلاف دما بین خشکی و دریا در ماههای مختلف متفاوت است. از آنجائیکه بیشترین اختلاف دما بین خشکی و دریا در عصرها رخ می دهد، محیط چگال گرای قوی تر نیز در این ساعات ایجاد می شود،بگونه ای که در اکثر نمونه های مطالعاتی ساعات شروع نسیم دریا در ماههای دی، بهمن و آذر در ساعت 12 به وقت گرینویچ، در ماههای مهر، آبان، اسفند، فروردین و اردیبهشت از ساعت 9 و در ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور در ساعت 6 به وقت گرینویچ می باشد. دریاچه خزر با توجه به وسعت و عمق کمتر نسبت به اقیانوس ها و تفاوت های دمای اندک نسبت به محیط های اقیانوسی، مشخصه های آب و هواشناختی روزانه آن باعث شده که حداکثر پیشروی نسیم دریا به سمت خشکی در مسافت های طولانی انجام نگیرد. حداکثر گسترش نسیم دریا در خشکی تا مسافت 13 کیلومتری مشاهده می شود و در تمامی نمونه های مطالعاتی منطقه همگرایی جبهه نسیم دریا کمتر از 13 کیلومتر در داخل خشکی پیشروی داشتند. در بیشتر نمونه های مطالعاتی، در زمان هایی که اختلاف دمایی بین ساحل و دمای جبهه نسیم دریا مشاهده نمی شود، عمق نسیم دریا و مسافت آن کمتر و در زمان هایی که اختلاف دمایی زیادتر می شود عمق نسیم دریا و پیشروی آن در داخل خشکی زیادتر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach in Determining the Location of the Sea Breeze Front on the Caspian Sea Coast

نویسندگان [English]

 • Ghasem Keykhosravi 1
 • Ameneh Yahyavi 2
چکیده [English]

Introduction:
Sea breeze is atmospheric and intermediate Ocean phenomenon that depends on the temperature difference between sea surface and drought and is generally formed under conditions of clear sky. When the sea breeze penetrates dry, its impact on temperature, humidity, clouds and rainfall can be very clear. The sea breeze is usually associated with lowering the temperature and increasing the moisture content of the atmosphere. The initiation of a sea breeze sometimes is characterized by a sudden discontinuous region, called the "sea breeze". The occurrence of this front is connected to the relatively dense, cool, and stable sea of indoor air, which makes the warm and volatile air mass rise near the sea breeze. Due to the wind's convergence near the front, the accumulated air often mixes together and forms clouds. Therefore, the presence of the sea breeze front can often be deduced from the appearance of a line of coulomb clouds parallel to the shore that is under the pressure of the sea breeze (Smith 1976; Simpson 1994).
Methodology:
In this study, in order to determine the sea breeze front in the study area, first, during the statistical period (2015-2011), using the wind directions at different hours in the days when at each of the stations, the wind direction from the coast was drought To determine the occurrence of the sea breeze. The time of the beginning of the sea breeze at each of the seasons was determined by the stations, and then the product of the Earth's surface temperature was measured on days when the satellite images were not cloudy. Afterwards, in the Envi software environment, you are plotting the cross-sectional temperature profile from the coast to the land at each station. The location of the sea breeze was determined by the sudden change of temperature in descending order, and then the amount of distance that the sea breeze was moving forward in dry times was calculated in any given day.
Discussion:
The periods of formation of the sea breeze vary according to the amount of sunshine, and the periods of warming and drying in different months. Beginning in the months of December, January and November at 12 GMT, in the months of October, November, March, April and May, at 9:00 and in June, July, August and September, from 6:00 GMT, the Sea of Aziz To be formed. The rate of advance of the sea breeze depends on various factors such as latitude, local winds, distances and proximity to heights, etc., can affect the progress of the sea breeze to land. The Caspian Sea, due to its small size and depth compared to the oceans and the small differences in temperature between oceanic and oceanic environments, its daily climatic characteristics have caused the maximum advance of the sea breeze to land over long distances. At Anzali Station, on average, in all seasons, the maximum take-off reaches 5 kilometers. At the Babolsar station, the autumn season has a further advance (4.9 km) compared to other seasons. At the KishaShahr station, the sea breeze penetrates more than other stations, reaching an average of 6.5 km in the spring, summer and autumn seasons. At the station of Noshahr, the spring season has the smallest advance to land (3.5 km). Therefore, the difference in sea water temperature and dryness in the southern margin of the Caspian Sea caused different depths and sea breeze levels in different seasons, so that the maximum pace of the sea breeze among the study samples reaches 13 km at the station of Kianeshahr.
Conclusion:
According to the studies carried out in this study, the results indicate that the sea breeze is a clear phenomenon on the southern shores of the Caspian Sea. The formation of the sea breeze is different in different months depending on the temperature difference between land and sea. As the greatest difference in temperature between land and sea occurs in the evenings, a more powerful condensation environment is created at these times, As in most of the study samples, the first days of the sea breeze in the months of December, January and November at 12:00 GMT, in the months of October, November, March, March, and May from 9:00 and in June, July, August and September It's at 6 o'clock in Greenwich. The maximum spread of the sea breeze at a distance of 13 kilometers is observed, and in all the study samples of the region, the convergence of the Sea of Breeze front was less than 13 kilometers inland. In most study samples, at a time when there is no temperature difference between the coast and the temperature of the sea breeze, the depth of the sea breeze and its distance are less, and at times when the temperature difference is greater, the depth of the sea breeze and its progression in the higher land Gets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Southern coast of the Caspian Sea
 • sea breeze
 • surface temperature
 • sea breeze front
 1.  

  1. Ashrafi. K.B.rozethalab and M.azadi, 2010, simulation of the phenomenon of sea breeze to coast in the coast of Bandar Abbas city using model wrf, First Specialized Exhibition, Energy and Clean Indusrty.

   

   

  1. Azizi. G,M. Masoomsopoor, F. Khoshaykhlagh, A. Ranjbar and R. Peyman Zavar, 2010,Numerical simulation of Nasim-Gadriya on the southern shores of the Caspian Sea based on climatic characteristics; Research journal Climatology, first year, first and second issue, spring and summer 2010, pp. 38-21.
  2. Ado, HY,1992,Numerical study of the daytime urban effect and its interaction with the sea-breeze. J Appl Meteorol 31:1146–1164.
  3. Avissar.R,M.D. Moran, G.WU,R.N. Merney, and R.A. Pielke,1989,Operating ranges of mesoscale numerical  models and meteorological wind tunnels for the simulation of sea and land breezes.
  4. Antonelli.M,R. rotunnn,2007,Large-Eddy Simulation of the Onset of the Sea Breeze, National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado.
  5. Arritt. RW,1987,The effect of water surface temperature on lake breezes and thermal internal boundary layers. Boundary-Layer Meteorol 40:101–125.
  6. Azorin-Molina.C, Chen ,D,2008, climatological study of the influence of synoptic-scale flows on sea breeze evolution in the Bay of Alicante (Spain).
  7. Borne.K,D. Chen and M. Nunez,1998, A Method for finding sea breeze days under stable synoptic conditions and its application to the ewedish west coast.
  8. Bowers. L,2004,The Effect of Sea Surface Temperature on Sea Breeze Dynamics Along the Coast of New Jersey, thesis, State University of New Jersey.
  9. Cheng. FY.,Byun, DW,2008,Application of high resolution land use and land cover data for atmospheric modelling in the Houston–Galveston metropolitan area.Part I:meteorological simulation results.Atmos Environ 42:7795–7811
  10. Dandou. A,M.Tombrou and N.Soulakellis,2009,The influence of the City of Athens on the evolution of the sea-breeze front. Boundary-Layer Meteorol 131:35–51.
  11. Erik. T, Horel.D,2010,Sea and Lake Breezes: A Review of Numerical Studies, Boundary-Layer Meteorol (2010) 137:1–29.
  12. Lalas.D.P, Asimak. P,D.N. Deligiorgi and C. helmis ,1982,Sea-breeze circulation and photochemical pollution Athens,Greece.
  13. Hosni.v.s, H. Malekoty and R.Hossein, 2014, Assessment of the power of the WRF model in the simulation of wind and wind power, Fourth Annual Clean Energy conference.
  14. Franchito. SH,VB. Rao,JL. Stech and JA. Lorenzzetti,1998, The effect of coastal upwelling at Cabo Frio, Brazil: a numerical experiment. Ann Geophys 16:866–881.
  15. Franchito. SH,TO. Oda,VB. Rao and MT. Kayano,2008,Interaction between coastal upwelling and local winds at Cabo Frio, Brazil: an observational study. J Appl Meteorol Climatol 47:1590–1598.
  16. Freitas. ED,CM. Rozoff,WM. Cotton and PL. Silva Dias,2007,Interactions of an urban heat island and sea breeze circulations during winter over the metropolitan area of Sao Paulo, Brazil. Boundary-Layer Meteorol 122:43–65.
  17. Godske.C. L,T. Bergeron,J. Bjerknes and R.C. Bundgaard,1957,Dynamic Meteorology and Weather Forecasting, 800 pp., Am.Meteorol. Soc.,  Boston,  Mass.
  18. Kambezidis.H.D,D. Weidauer,D. Melas and M. Ulbricht,1998, air quality in the Athens basin during sea breeze and non-sea breeze days using  lasr-remotesensing technique, National Observatory of Athens, Institute of Meteorology and Physics of the Atmospheric Environment, 
  19. Silmpson. J. E,D.A. Mansfield and J.R. Milford,1976,Inland penetration of sea-breeze fronts, Department of Geophysics, University of Reading, England.
  20. Papanastasiou .K,D. Melas and T. Bartzanas,2009,Constantinos Kittas , Temperature, comfort and pollution levels during heat waves and the role of sea breeze.
  21. Kusaka. H, F.Kimura, H.Hirakuchi and M.Mizutori ,2000,The effects of land-use alteration on the sea breeze and daytime heat island in the Tokyo metropolitan area. J Meteorol Soc Jpn 78:405–420.
  22. Karimi. M,G. Azizi, A.A. Shamsipour and l. Rezaei Mehdi Abadi2016, Dynamic simulation of the effect of Coulombal strand on the thickness and depth of penetration of Nasim Gadri on the southern coast of Khazar, pages 153-135,journal of Applied Geosciences Research, Year 16, No. 41.
  23. Lemonsu. A, S.Bastin, V.Masson and P.Drobinski,2006,Vertical structure of the urban boundary over Marseille under sea-breeze conditions. Boundary-Layer Meteorol 118:477–501
  24. Matthew. S,W. Hari and R. Sethu, 2007,Sea-breeze-initiated rainfall over the east coast of India during the Indian southwest monsoon , 2007, Nat Hazards .42:401–413.
  25. Ohashi. Y, H. Kida ,2002, Local circulations developed in the vicinity of both coastal and inland urban areas: A numerical study with a mesoscale atmospheric model. J Appl Meteorol 41:30–45.
  26. Ohashi. Y, H.Kida, 2004,Local circulations developed in the vicinity of both coastal and inland urban areas. Part II: effects of urban and mountain areas on moisture transport. J Appl Meteorol 43:119–133.
  27. Segal. M ,RA. Pielke,1985,On the effect of water temperature and synoptic flows on the development of surface flows over narrow-elongated water bodies. J Geophys Res 90:4907–4910.
  28. Simpson. J. E,1994,Sea breeze and local wind, Cambridge university press, UK, 234 pp.
  29. Siof Jahromi.M, A.shadehght khardar and I, Hosseinzadeh, 2006, numerical simulation of the sea breeze , dryness in Bushehr and its suburbs, Numerical Forecasting Conference, December 29, 2006. Institute of Meteorology. Dynamic and Meteorological Research Group.
  30. Sakakus. J , 2013, application of the TAPM model to simulate the sea breeze o the sothern shores of the Caspian sea (May to September), The first national conference on geoghraphy and environmental sustainability, Razi University.
  31. Taheri.Z,P. Iran-Nejad, A.Ali-Akbari-baidokhti and G. Sarmd,2013, Study of the effect of mountain and surface vegetation on the sea breeze on the southern shores of the Caspian Sea using the WRF model, second international conference Modeling of plant, water, soil and air.
  32. Thompson. WT, T.Holt and J.Pullen ,2007, Investigation of a sea breeze front in an urban environment. Q J Roy Meteorol Soc 133:579–594
  33. Tijm. A. B. C, Van Delden. A. J,1999,The role of sound waves in sea-breeze circulation, Q. J. R. Meteo, Soc., 125, 1997– 2018.
  34. Yoshikado. H ,1990,Vertical structure of the sea breeze penetrating through a large urban complex. J Appl Meteorol 29:878–891.
  35. Yui.S,M. Kaoru,Y, Makoto,S. Masaru,T. Takahiro and S. Satoru,2017,Sea breeze effect mapping for mitigating summer urban warming: For making urban..., Urban Climate.