نویسنده = حجت رضائی پژند
تعداد مقالات: 1
1. ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 111-123

محبوبة فرزندی؛ حجت رضائی پژند؛ سید حسین ثنایی نژاد