اصول اخلاقی انتشار مقاله

تاییدیه عدم چاپ قبلی مقاله

 

بدینوسیله اینجانب .......................................... به عنوان نگارنده مسوول درخصوص مقاله ارسالی به مجله پژوهش های اقلیم شناسی با عنوان .............................................. ...................................... ........................... و نگارندگان ........................................................................................................ متعهد می شویم که این مقاله قبلا در هیچ نشریه و یا کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی و یا ملی چاپ نشده و زیر چاپ نیز نمی باشد و یا بطور همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده است.

نام و نام خانوادگی:

امضا:

تاریخ: