اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجید حبیبی نوخندان

اقلیم شناسی پژوهشکده اقلیم شناسی

habibi3558gmail.com
09151151207

سردبیر

علی اکبر متکان

سنجش از دور رییس انجمن سنجش از دور و GIS ایران

a-matkansbu.ac.ir
09121277724

اعضای هیات تحریریه

فرهنگ احمدی گیوی

استاد گروه فیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

ahmadigut.ac.ir

عباسعلی علی اکبر ی بیدختی

استاد گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

bidokhtiut.ac.ir

مجید حبیبی نوخندان

دانشیار پژوهشکده اقلیم شناسی

habibi3558gmail.com

عباس رنجبر

استادیار پژوهشکده هواشناسی

aranjbargmail.com

قاسم عزیزی

دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

ghaziziut.ac.ir

بهلول علیجانی

استاد گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم

bralijanigmail.com

ابراهیم فتاحی

دانشیار پژوهشکده هواشناسی

ebfat2002yahoo.com

منوچهر فرج زاده اصل

دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

farajzammodares.ac.ir

حسن لشکری

دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

h-lashkarisbu.ac.ir

محمد رضا مباشری

دانشیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

mobasherikntu.ac.ir

علی اکبر متکان

دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی

a-matkansbu.ac.ir

علیرضا شکیبا

استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی

a-shakibasbu.ac.ir

دبیر تخصصی

قاسم عزیزی

آب و هواشناسی استاد دانشگاه تهران

ghaziziut.ac.ir

مدیر داخلی

منصوره کوهی

هواشناسی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی، پژوهشکده اقلیم شناسی

man_koohiyahoo.com

اعظم کاکاوند

هواشناسی کارشناسی سازمان هواشناسی کشور

kakavand_1362yahoo.com

مدیر وب سایت

سمیرا رسولی

IT کارشناس پژوهشکده اقلیم شناسی

samira1364ryahoo.com

مدیر هماهنگ کننده

بهاره بذرافشان

زمین شناسی مسوول دفتر پژوهشکده اقلیم شناسی

mashadmccgmail.com
05133822203