درباره نشریه

نشریه پژوهش­های اقلیم شناسی

(علمی- پژ‍وهشی)

 

«این نشریه بر اساس مجوز شماره ی 2006/11/3 مورخ 21/12/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی می­ باشد.»

 

شاپا: 5040-2228

  صاحب امتیاز:                             سازمان هواشناسی کشور- پژوهشکده اقلیم ­شناسی

 ناشر:                                       پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی

سردبیر:                                    علی اکبر متکان، دانشیار مرکز سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی          Email: a-matkan@sbu.ac.ir

مدیر مسوول:                            مجید حبیبی نوخندان، دانشیار پژوهشکده اقلیم شناسی                                  Email: habibi3558@gmail.com

دبیر تخصصی:                          قاسم عزیزی، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

مدیر اجرایی:                             منصوره کوهی،اعظم کاکاوند

مدیر وب سایت :                        سمیرا رسولی

مدیر هماهنگ کننده:                 بهاره بذرافشان

 

 

هیأت تحریریه (به ترتیب الفبا):

فرهنگ احمدی گیوی                                            (استاد گروه فیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)

عباسعلی علی اکبر ی بیدختی                                 (استاد گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)

مجید حبیبی نوخندان                                             (دانشیار پژوهشکده اقلیم شناسی)

عباس رنجبر                                                           (استادیار پژوهشکده هواشناسی)               

قاسم عزیزی                                                          (دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران)

بهلول علیجانی                                                         (استاد گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم)

ابراهیم فتاحی                                                         (دانشیار پژوهشکده هواشناسی)

منوچهر فرج زاده اصل                                           (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس)

حسن لشکری                                                          (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی)

محمد رضا مباشری                                                (دانشیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی)

علی اکبر متکان                                                       (دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی)

علیرضا شکیبا                                                          (استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی)

 

 

مشهد- بلوار جمهوری اسلامی-نرسیده به پلیس راه طرق-پژوهشکده اقلیم شناسی

تلفن: 33822481-051                نمابر: 33822203-051

آدرس پست الکترونیکی: jcr@cri.ac.ir  و  تارنما:www.cri.ac.ir

تار نما:  clima.irimo.ir