نویسنده = علیرضا فریدحسینی
تعداد مقالات: 1
1. واسنجی دو مدل برآورد تابش خورشیدی و توسعه دو مدل تابش تک پارامتری بر اساس ابرناکی در مشهد، ایران

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 53-64

آمنه میان آبادی؛ مهرنوش اقتداری؛ علیرضا فریدحسینی