بررسی دوره برگشت سریعترین باد سالانه در ایستگاه بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای هواشناسی، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده

در این پژوهش سریعترین سرعت باد سالانه ایستگاه بوشهر در دوره آماری 2015-1951 بررسی شد و با استفاده از رابطه گامبل نوع اول، دوره برگشت چند ساله برای این کمیت بدست آمد. برای محاسبه فراسنجهای مقیاس و محل رابطه گامبل، از روشهای گرافیکی، و عددی شامل کمترین مربعات، گشتاورها، تقرب آماری مرتبه ای و بیشینه درشتنمائی استفاده شد. نتایج برآورد فراسنجهای مقیاس و محل برای محاسبه دوره برگشت سریعترین باد ایستگاه بوشهر به روش گامبل نوع اول نشان داد که بر پایه میانگین مربع خطاها، روشهای گشتاورها، کمترین مربعات، گرافیکی، تقرب آماری مرتبه ای و بیشینه درشتنمائی به ترتیب کمترین تا بیشترین میانگین مربع خطاها را دارا می باشند. در نتیجه روش گشتاورها برای محاسبه دوره برگشت سریعترین باد ایستگاه بوشهر در دوره آماری انتخابی از دقت بیشتری برخوردار است. بر این اساس از روش گشتاورها برای محاسبه دوره برگشت سریعترین باد سالانه ایستگاه بوشهر  استفاده شد.از محاسبات دیده شد که سریعترین باد ایستگاه بوشهر با دوره برگشت25 ساله،7/29 متر بر ثانیه، 50 ساله، 8/32 متر بر ثانیه،  100 ساله، 8/35 متر بر ثانیه و با دوره برگشت 1000 ساله، 9/45 متر بر ثانیه برآورد شده است. بعلاوه بیشترین سرعت باد روزانه ایستگاه بوشهر0/39 متر بر ثانیه است که در سال 1959 رخ داده است که دوره برگشت آن 2/207 سال است. در سال 2014 نیز سریعترین سرعت باد ایستگاه بوشهر 35 متر بر ثانیه ثبت شده است که این مقدار نیز بر اساس روش گشتاورها دوره برگشت 9/82 ساله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of return period annual fastest wind speed in Bushehr stations

نویسنده [English]

  • Mohammad Moradi
Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC)
چکیده [English]

In this paper, data of the annual fastest wind speed in Bushehr station in south of Iran were used and graphical and numerical methods were applied to compute scale and local parameters of the Gumbel Distribution Function (GDF). Then, different return periods for the annual fastest wind speed were estimated. In the estimation process of local and scale parameters, Standard analytical procedures such as Method of Moments (MOM), Method of Order Statistics Approach (OSA), Least Squares Method (LSM) and Maximum Likelihood Method (MLM), were used.  
Numerical computations show that the Method of Moments (MOM) provides better results compared to other methods and computed values for the scale and local parameters in estimation of annual fastest wind speed in Bushehr station are the best estimation.
Computations of the annual fastest wind speed for return periods of 25, 50,100 and 1000 years, estimated to 29.7 m/s, 32.8 m/s, 35.8 m/s and 45.9 m/s, respectively. Moreover, we can say that, in the confidence level of 95%, every 207.2 and 82.9 years, annual fastest wind speed of 39 m/s and 35 m/s can happen, respectively. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • least square
  • Maximum Likelihood
  • Order Statistics Approach
  • Method of Moments