تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد هواشناسی، عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد، ایران

3 دکتری هواشناسی کشاورزی، عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، عضو گروه پژوهشی تغییراقلیم، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد، ایران

5 دانشجوی دکتری فیزیک، عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد، ایران

چکیده

حمل و نقل جاده‌ای به شرایط جوی بستگی دارد. شرایطنامساعد جوی می‌تواند با ایجاد آسیب به خاک ریزهای جاده، کاهش دید و ... ترافیک را مختل کرده، عبور و مرور در جاده را متوقف یا با کندی مواجه نماید و خطرات جانی و مالی فراوانی را برای مسافرین و کاربران شبکه حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. متغیرهایی که در ایستگاههای هواشناسی جاده‌ایی اندازه گیریو ارزیابی می شوند عبارتند از پدیده‌های مخرب جوی، عناصرمؤثر در کاهش دید، انواع بارش (مقادیر بارش و ارتفاع برف و چگالی و آب هم ارز آن، بارش های رگباری، بوران و کولاک برف)، بهمن ، توفان های شن ، گرد و خاک،یخبندان ها و یخ زدگی و لغزندگی های مؤثر بر سطح جاده‌ها ، فشار جوی در سطح جاده ،شدت بادهای سطحی و درجه حرارت های آستانه کمینه و بیشنیه، رطوبت نسبی هوا ،درجه حرارت اعماق مختلف خاک، مقادیر نهایی تابش آفتاب و تشعشعات زمینیخواهد بود. لذا در این مقاله سعی می گردد تا با شناخت کامل از اقلیم مناطق مختلف و بررسی آستانه های وقوع پدیده های مختلف جوی- اقلیمی، بتوان نیازسنجی مناسبی از سنجنده های هواشناسی جاده ای مطابق با اقلیم خاص هر منطقه ارائه نمود. در این راستا، در این پژوهش، مقایسه ی سنجنده های مختلف مربوط به هر یک از شرکت های سازنده با توجه به شرایط محیطی مناسب برای سنجنده ی انجام گردید و با بررسی همه جانبه شامل ارزیابی ویژگی ها و آستانه های اقلیمی و خصوصیات سنجنده ها و خدمات آن ها، بهترین شرکت ها با توجه به اقلیم های خاص کشور معرفی شد. مسلما بکارگیری نتایج این پژوهش که با هدف معرفی سنجنده های مناسب با شرایط اقلیمی در جاده های کشور ارایه شده است، منجر به بهبود مدیریت هواشناسی جاده ای و گام موثری در ارتقای این مدیریت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Appropriate Type of Road Weather Sensors according to Prevailing Climate Conditions in Iran

نویسندگان [English]

  • majid habibi nokhandan 1
  • fatemeh zabol abbasi 2
  • mansoreh koohi 3
  • sharaheh malbosi 4
  • mohammad taghi rastegar moghadam 5
چکیده [English]

Transportation is one of the subs tractor parts in Economy of each country. Road transportation depends on atmospheric conditions. Weather is one environmental risk factor that is known to affect road crash rates in IRAN and elsewhere. Weather that reduces road friction, impairs visibility and/or makes vehicle handling more difficult creates a serious road safety threat Weather and climate, as represented by several indicators (e.g. rain, storms, winds, etc), contribute to several hazards or sensitivities within the transportation sector (e.g. landslides, reduced visibility, road traction, etc).Unfavorable atmospheric conditions may damage the soil of levees and make the road unused. In addition, adverse weather conditions make travel dangerous for humans and impose financial risks on travelers and those who use the roads. A number of factors measured in road weather stations, such as destruction of atmospheric phenomena, effective elements in reduced visibility, analysis of rainfalls, showers, snow and avalanches, dust storms, frost, freezing, and etc. Environmental Sensor Station categories provide information to identify roadway weather conditions of interest. ESS data are collected in a remote processing unit (RPU) and transmitted to a central processor. Resulting road weather information is used to activate automated warning systems and provide decision support to managers in traffic management centers, road maintenance facilities, and emergency operations centers. By monitoring road conditions using pavement sensors or video, operations and maintenance personnel are able to assess how well their traffic management or winter maintenance strategies are performing, or to determine what additional actions are required. The purpose of this project is to identify the different climatic conditions over Iran in order to detect the most suitable meteorological road sensors for each region according to its climate. The results of this survey would be useful for the road transportation management and appropriate use of sensors according to climate zones. The aim of this study is to identify reputable companies producing sensors and road weather sensors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Meteorology-Transportation Safety- Threshold