بررسی عوامل هواشناختی مؤثر بر تاباوری در مقابله با گردوخاک در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گردوخاک به‌عنوان یکی از آلاینده‌های طبیعی و متأثر از عوامل اقلیمی، طی مهروموم‌های اخیر چالشی زیست‌محیطی در منطقـه خاورمیانه می‌باشد که هزینه‌های سنگین ناشی از آن در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت، به‌عنوان تهدیدی جدی در روند توسعه پایدار کشورها در نظر گرفته می‌شوند. در این پژوهش در بازه زمانی 2018-2009 با تعیین بسامد، مدت، شدت و تغییرات زمانی و مکانی رویدادهای گردوخاک با استفاده از شاخص توفان گردوخاک، دید افقی، عمق نوری هواویزها به همراه تعیین عوامل اقلیمی مؤثر بر پدیده گردوخاک با استفاده از شاخص وضعیت پوشش گیاهی در منطقه خاورمیانه شناخت بهتری از چشمه‌های گردوخاک به‌صورت ماهانه، فصلی و سالانه حاصل شده است که می‌تواند زمینه‌سازی برای آمادگی و تاباوری در برابر آن شده و در برنامه‌های عمل ملی و منطقه‌ای مقابله با پدیده گردوخاک به‌عنوان یکی از مخاطرات محیطی متأثر از رخدادهای فرین اقلیمی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Meteorological factors affecting dust Resiliency over Middle East Region

نویسندگان [English]

  • Saviz Sehat
  • Mehdi Rahnama
  • Sara Karami
  • Abbas Ranjbar
  • Sahar Tajbakhsh
چکیده [English]

Dust phenomenon as one of the natural pollutants affected by climate change, has been considered as an environmental challenge in the Middle East region in recent years which its impact with heavy costs in social, economic and health areas considered as a serious threat to the sustainable development of countries. In this study during the years 2009 to 2018, by evaluating dust behavior as a matter of frequency, duration, intensity as well as spatial and temporal variation of dust events using dust storm index, visibility, aerosol optical depth accompanied with identification of climatological parameters by considering vegetation condition index over the Middle East, a more considerable clarification of dust sources over this region has been obtained.This study can pave the way for better dust readiness and resiliency as one of the extreme natural hazards affected by climate extremes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust Storm Index (DSI)
  • Rresiliency
  • the Middle East
  • Visibility
  • Vegetation Condition Index (VCI)