نویسنده = علی اکبر شمسی پور
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی اثر عوامل محلی در الگوی جریان باد در منطقه دریاچه ارومیه

دوره 1398، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 33-48

مصطفی کریمی؛ علی اکبر شمسی پور؛ فرامزر خوش اخلاق؛ زهرا زارعی چقابلکی


2. واکاوی همدید پیدایش و گسترش توفند حاره ای فت در جنوب غرب آسیا

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 79-98

فرزاد سلمانیان؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ کبری زارعی