دوره و شماره: دوره 1391، شماره 11، مهر 1391، صفحه 1-126 (سال سوم-شماره 11-سال 1391) 
نقش رودباد در چرخندزایی میانه مدیترانه

صفحه 41-52

الهام مبارک حسن؛ امیر حسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ مجید مزرعه فراهانی


واکاوی همدید پیدایش و گسترش توفند حاره ای فت در جنوب غرب آسیا

صفحه 79-98

فرزاد سلمانیان؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ کبری زارعی


الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

صفحه 1-126

محبوبه فرزندی؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضایی پژند