دوره و شماره: دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 1-131 (نشریه پژوهش‌های اقلیم شناسی | سال هفتم - شماره بیست و هفتم و بیست و هشتم - پاییز و زمستان 1395) 
1. بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران

صفحه 1-9

شاهرخ فاتح؛ علی اکبر رسولی؛ بهروز صاری صراف؛ غلامعلی کمالی


2. تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه

صفحه 11-24

سعید رنجیر؛ غلامعلی کمالی؛ هوشمند عطایی؛ امیر گندمکار


3. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

صفحه 25-42

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


5. مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد

صفحه 59-75

نوید حیدری؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان