دوره و شماره: دوره 1399، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 1-147