دوره و شماره: دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 1-130 (سال دهم- شماره سی ونهم-پاییز 1398)