بهبود کیفیت داده ها و خدمات هواشناسی با طراحی الگوی مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مورد مطالعه: سازمان هواشناسی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست گذاری بازرگانی، پردیس کیش دانشگاه تهران، ایران

2 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، گروه آموزشی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تولید و استفاده ازداده های کامل وقابل اطمینان، اولین گام درارائه خدمات مطلوب و مطالعات معتبر هواواقلیم شناسی است. داده های ناقص، خدمات وپژوهش های هواشناختی را باچالش روبرو می سازد. روش های متعددی برای بهبود وبازسازی داده ها وجود دارد. مهم ترین حوزه ناظربراین موضوع، مدیریت سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات است. نحوه مدیریت این حوزه و هماهنگی آن بااستراتژی های اصلی، نقش بسزایی درکاهش شکاف داده ها وداده های ناکافی و بهبودکیفیت و کمیت داده هاو اطلاعات هواشناسی و اقلیم شناسی دارد. دراین راستاشناسایی استراتژی های سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و زیرسیستم های آن برای ایجادهماهنگی بیشترو تولید واستفاده از داده های معتبروکافی، مد نظر می باشد. در این مقاله به کمک روش تحلیل محتوا وباهدف انتزاع ابعاد مختلف این کارکردبه منظورمدیریت بهینه تولید و تحلیل داده های هواشناسی، با مشارکت 20 نفر از خبرگان حوزه داده واطلاعات سازمان هواشناسی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، به طراحی مدل بر اساس دانش و تجارب ایشان باروش مصاحبه عمیق پرداخته شد. سپس مفاهیم اساسی وهمچنین چگونگی قابلیت اطمینان در این روش موردبررسی قرار گرفت. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها که بصورت دستی ونرم افزاری (MAXQDA10) انجام شد، تحلیل محتوابا رویکرد استقرایی و قیاسی است و مقبولیت وعینیت داده ها با تلفیق درجمع آوری داده ها، چندوجهی نگری، تنوع مشارکت کنندگان تحقیق، مرور وبازنگری داده ها و بازبینی آن ها صورت گرفت. یافته های نهایی تحقیق در قالب 61نشانگر، 20 مقوله و 5 مضمون شناسایی شدو در هر کدام طبقات فرعی چهارگانه ای باکمک روش نقاط مرجع استراتژیک تعیین گردید. در انتها با بازبینی مجدد و نظر اساتید، روابط مضامین اصلی در قالب کارکرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات هواشناسی با زیرسیستم ها و استراتژی های هریک به منظور هماهنگی بیشتر در تصمیم گیری ها برای بهبود مدیریت داده و خدمات هواشناسی، ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Quality of Meteorological Data and Services by Designing the Management Model of Information Systems and Information Technology

نویسندگان [English]

  • Pouria Pourgharaei 1
  • Seyyed Mohammad Aarabi 2
  • Tahmours Hasangholi Pouryasouri 3
  • Aboali Vedadhir 4
1 University of Tehran
2 Full professor and member of the academic staff of the Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Improving the Quality of meteorological data and services by designing the management model of information systems and information technologyProduction and use of complete and reliable data is the first step in providing optimal services and reliable weather and climatology studies. Incomplete data makes meteorological services and researches face a challenge. There are many ways to improve and restore data that one of the most important of which is the correct process management of collecting, transferring, storing and using data. The most important field that deals with this issue is the management information systems and information technology. The way of managing this area and coordinating it with the main strategies and other sectors plays a significant role in reducing the data gaps and insufficient data and also improving the quality and quantity of meteorological and climatological data and information, and improving the services of the organization. In this regard, it is considered to identify the strategies of information systems and information technology and its main subsystems to create more coordination between the various components of the organization and finally to produce and use valid and sufficient data.

In this article, in order to optimally manage the production and analysis of meteorological data, the design and exploration of the model was discussed with the in-depth and semi-structured interview method. This process was carried out with the participation of 20 data and information experts of the country's meteorological organization, who were selected purposefully and with the help of the content analysis method, with the aim of achieving various aspects of information systems and information technology function. Then the basic concepts and also the reliability of this method were studied. The method of data analysis (Manual and software with MAXQDA10) is a combined content analysis with an inductive and deductive approach, and the acceptability and objectivity of the data is done by combining data collection, multi-dimensional, diversity of research participants, frequent review and revision of data. The final findings of the research with 61indicators, 20categories and 5 themes include "information systems & information technology", "meteorological information infrastructure and technology", "meteorological data and information management", "meteorological service management" and "meteorological information and communication security" and in each of them four subclasses with the help of strategic reference points method was determined. In the end, with the re-review and opinion of respected professors of the university, The sub-system of meteorological infrastructure and information technology explains the main task of developing meteorological infrastructure and maintaining and updating information technology in meteorology. The dimensions or strategic reference points in this subsystem include: "the degree of focus on the technological environment" and "the degree of attention to activities" in the field of infrastructure and technology, each dimension can be measured on a continuum from low to high. The strategies (categories or solutions) in this subsystem are as follows: basic infrastructure and technology, basic infrastructure and basic technologies, basic/primary infrastructure and up-to-date technologies, basic and key infrastructure and new technologies.

Meteorological data and information management subsystem explains the main task of the approach to managing meteorological data and information obtained and processed in meteorology. The dimensions or strategic reference points in this subsystem include: "the degree of attention to the quantity of meteorological data" and "the degree of attention to the quality of meteorological data" in the field of data and information, each dimension can be measured on a continuum from low to high. The strategies (categories or solutions) in this sub-system are as follows: basic and minimal products, limited but quality products, diverse but minimal quality products, diverse and quality products.

Meteorological service management subsystem explains the main task of providing services to domestic and foreign users. The dimensions or strategic reference points in this subsystem include: "the degree of attention to the needs of external users" and "the degree of attention to the needs of internal users" that each dimension can be measured on a continuum from low to high. The strategies (categories or solutions) in this sub-system are as follows: basic/primary services (production of basic services for internal users and external users), main services (production of desirable services for internal users and primary services for external users) infrastructure services (production of basic services for internal users and optimal services for external users), professional services (production of optimal and professional services for users inside and outside the organization).

Meteorological information and communication security subsystem explains the main strategies envisioned in the field of information and communication security in meteorology. The dimensions or strategic reference points in this subsystem include: "the degree of attention to the main technologies in the field of information security" and "the degree of attention to information security issues" that each dimension can be measured on a continuum from low to high. The strategies (categories or strategies) in this subsystem are as follows: goal learning, integration, adaptation, dynamic.

the relationships of the main themes in the form of information systems and meteorological information technology with the four subsystems and the strategies of each one were drawn in order to create more coordination in decision-making to improve data management and meteorological services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meteorological data
  • Meteorological Organization
  • Strategies of information systems and information technology
  • content analysis
  • climatology