دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

فرهاد قاسمی آقباش؛ جواد سالاروند؛ زهرا اسدالهی


پیش‌نگری تغییرات بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره 2100 – 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

سعید شهبازی کیا؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جمشید یاراحمدی؛ یاسر استواری؛ سلمان میرزائی


بررسی پتانسیل شدت طوفان گرد و غبار با استفاده از مقایسه داده‌های میدان دید افقی و شاخص DSI در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

فاطمه درگاهیان؛ سعیده اشرفی


تحلیل آماری - همدید بارش‌های سنگین دو حوضه آبریز کرخه و دز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

زیبا حسنوند؛ داریوش یاراحمدی؛ حسن لشکری؛ حمید میرهاشمی


مدل سازی سری های زمانی دما و بارش ماهانه در تبریز با استفاده از مدل حافظه بلندمدت ARFIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

مسعود فضلعلی پورمیاندوآب؛ پرویز نصیری؛ علی محمدیان مصمم


واکاوی همدیدی اثر تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش برف زاگرس میانی در ارتباط با الگوهای گردشی جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

مسلم صیدی شاهیوندی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


پتانسیل یابی نواحی مناسب کشت زعفران استان لرستان در تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

علی جودکی؛ منیژه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی


بررسی اقلیمی مه در فرودگاه مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاجبخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما


مطالعه‌ی نمایه‌های فرین اقلیمی در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

زهرا قصابی؛ حسن صالحی؛ سکینه خان سالاری


بررسی تغییرات مکانی-زمانی اقلیم آسایش گردشگری استان یزد با مقایسه شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی تعطیلات (HCI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

محمدرضا شیرغلامی


تخمین پتانسیل تولید گندم و جو زمستانۀ آبی به روش فائو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

فرهاد بیات؛ فریدون سرمدیان؛ محمدرضا جهانسوز؛ مرحبا سحبانی


کاربست بردار Q و سطح فشاری مناسب تحلیل آن برای فرایابی حرکت قائم در دو مطالعه موردی بارش روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

سامان مرتضی پور؛ رسول میرزایی شیری؛ مهیار مقصودی فلاح؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


بررسی تبخیروتعرق واقعی شهرهای استان مازندران با استفاده از الگوریتم سبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

محمدجواد امیری؛ علی صیادی


تحلیل روند ماهانه تغییرات تبخیر- تعرق در اقلیم‌های مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

منصوره احمدی کارلادانی؛ ابوطالب هزار جریبی؛ خلیل قربانی


حساسیت‌سنجی مدل WRF به پیکربندی فیزیکی و فرآیندهای همرفتی در پیش‌بینی فصلی بارش در شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

الهه قاسمی کرکانی؛ حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ آقای دکتر علی اکبر شمسی پور؛ آقای دکتر ابراهیم فتاحی


تحلیل سینوپتیکی بارش‌های سیل آسای فروردین 1398ایران (مطالعه موردی استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

رسول نوری آرا؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا


تحلیل روند نقطه‌ای و منطقه‌ای بارش در استان فارس در دوره 1369 تا 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

یاشار فلامرزی


تحلیل روند تغییرات پدیدۀ گرد و غبار ناحیۀ غرب ایران طی دورۀ آماری 2018-1979

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

طیبه اکبری ازیرانی؛ آمنه یحیوی دیزج؛ قاسم کیخسروی


بررسی روند و پیش نگری تغییرات فرین های دمایی با استفاده از مدل های CMIP6 در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ نبی محمدی


پیشنگری تبخیر - تعرق پتانسیل بر اساس سناریوهای واداشت تابشی (مطالعه موردی: تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

منصور چترنور؛ میر ناصر نویدی؛ ناصر دواتگر؛ نسرین مرادی مجد؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ بهاره دلسوز خاکی


ارتباط شاخص‌های پیوند از دور با ناهنجاری‌های دمایی، بارشی و باد استان مازندران در نیمه دوم سال (اکتبر تا مارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

ایمان فلاحت پیشه؛ یداله یوسفی؛ همت اله رورده


واکاوی بی هنجاری بارش های ایران تحت تاثیر نوسان مادن جولیان طی دوره (2020-1980)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

کورش محمدپور؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ هوشنگ قائمی