کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی فصلی
حساسیت‌سنجی مدل WRF به پیکربندی فیزیکی و فرآیندهای همرفتی در پیش‌بینی فصلی بارش در شمال شرق ایران

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 1-20

الهه قاسمی کرکانی؛ حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ ابراهیم فتاحی


پیکربندی بهینه مدل RegCM4.5 مبتنی بر پهنه‌های اقلیمی برای پیش‌بینی بارش دوره پربارش ایران (نوامبر-می) ، مطالعه موردی: سال‌های 2019-2014

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 1-14

آرزو اقبالی؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ آقای دکتر مجید حبیبی نوخندان؛ آذر زرین