کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی فصلی
حساسیت‌سنجی مدل WRF به پیکربندی فیزیکی و فرآیندهای همرفتی در پیش‌بینی فصلی بارش در شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

الهه قاسمی کرکانی؛ حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ آقای دکتر علی اکبر شمسی پور؛ آقای دکتر ابراهیم فتاحی


پیکربندی بهینه مدل RegCM4.5 مبتنی بر پهنه‌های اقلیمی برای پیش‌بینی بارش دوره پربارش ایران (نوامبر-می) ، مطالعه موردی: سال‌های 2019-2014

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 1-14

آرزو اقبالی؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ آقای دکتر مجید حبیبی نوخندان؛ آذر زرین