کلیدواژه‌ها = گردوغبار
منشأیابی جهتی رخدادهای گردوغبار شهر کرج

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 141-155

رسول باقرآبادی؛ مظاهر معین الدینی


تحلیل اثرات گرد و غبار بر مقره‌های برق دراستان خوزستان

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 125-135

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل