کلیدواژه‌ها = بارش سنگین
تحلیل سینوپتیکی بارش‌های سیل آسای فروردین 1398ایران (مطالعه موردی استان لرستان)

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 21-36

رسول نوری آرا؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا


تحلیل آماری - همدید بارش‌های سنگین دو حوضه آبریز کرخه و دز

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 37-53

زیبا حسنوند؛ داریوش یاراحمدی؛ حسن لشکری؛ حمید میرهاشمی


واکاوی آماری-همدید بارش‌های سنگین جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 27-40

کمال امیدوار؛ نساء سپندار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371)

دوره 1393، شماره 17، اردیبهشت 1393، صفحه 73-90

امیر‌حسین مشکواتی؛ محمد شجاعی؛ مجید مزرعه فراهانی