کلیدواژه‌ها = تغییراقلیم
پیش‌نگری تغییرات بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره 2100 – 2020

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 125-142

سعید شهبازی کیا؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جمشید یاراحمدی؛ یاسر استواری؛ سلمان میرزائی


تحلیلی بر تغییرات بارش درایران

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 13-25

رضا دوستان


اثر تغییراقلیم بر روند تغییرات تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه‌ غرب ایران

دوره 1398، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 21-37

معصومه فروغی؛ یعقوب دین پژوه؛ سعید جهانبخش اصل