کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
پیش بینی بهترین مدل سری زمانی پارامترهای اقلیمی در حوضه آبریز هیرمند

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 83-100

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردار شهرکی


بررسی روش های پایش و پیش بینی آتش سوزی نواحی رویشی ایران وجهان

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 101-120

مینا پرنیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مهدی رهنما