کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
بررسی میزان مطابقت بناهای خاک‌پناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 171-189

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی


بررسی رفتار حرارتی دوره OHP بناهای مسکونی خاک‌پناه در میمند کرمان

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 177-192

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی