کلیدواژه‌ها = خراسان رضوی
‏بررسی سازوکار و چشمه گردوخاک فراگیر در استان خراسان رضوی توسط مدل RegCM4 و HYSPLIT: مطالعه موردی (اول ژوئیه سال 2014)

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 27-44

ابراهیم فتاحی؛ محسن عراقی زاده؛ الهام مبارک حسن؛ سکینه خانسلاری؛ نسیم حسین حمزه


بررسی و تحلیل روند تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه‌های سینوپتیک استان خراسان رضوی

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 113-129

هوشمند عطایی؛ سید علیرضا تشکری هاشمی؛ مهسا راویان