کلیدواژه‌ها = همبستگی
بررسی پیش بینی پذیری بارش شمال شرق ایران با رویکرد پیوند از دور و استفاده از واکاوی تغییرات الگوهای فشار سطح دریا در مقیاس سیاره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

رضا محمدی؛ مختار کرمی؛ عبدالرضا کاشکی؛ محمد احمدی


تحلیل همبستگی‌های درون‌سالانه بارش هفتگی ‌با دورپیوندNAO در ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 15-24

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو قمشلو؛ پرویز ایران نژاد