کلیدواژه‌ها = تحلیل روند
تحلیل روند ماهانه تغییرات تبخیر- تعرق در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 81-96

منصوره احمدی کارلادانی؛ ابوطالب هزار جریبی؛ خلیل قربانی


تحلیل روند تغییرات پدیدۀ گرد و غبار ناحیۀ غرب ایران طی دورۀ آماری 2018-1979

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 147-162

طیبه اکبری ازیرانی؛ آمنه یحیوی دیزج؛ قاسم کیخسروی


بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

دوره 1395، شماره 27، مهر 1395، صفحه 25-42

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


تحلیل روند دما در تراز 500 هکتو پاسکال بر روی ایران

دوره 1394، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 43-48

امین شیروانی