کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 157-175

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس

دوره 1397، شماره 35، اسفند 1397، صفحه 83-100

فرشته کمیجانی؛ شهرزاد ناهید


نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 93-106

امید حاج ‏رسولیها؛ اسماعیل حسن ‏زاده؛ علی رضایی لطیفی