کلیدواژه‌ها = ایران
اولویت بندی ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

مهدی صالح آبادی؛ مریم ایلانلو


تحلیل اثر تغییر اقلیم بر ناایستایی بارش های حدی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

منوچهر فرج زاده؛ مهین رازی قلاوند؛ یوسف قویدل


مقایسه روش‌های همبستگی و میانگین در انتخاب روزهای نماینده طبقات الگوهای فشار تراز دریا تؤأم با بارش سنگین و فراگیر در ایران زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی


خوشه‏ بندی ایستگاه‏ های سینوپتیک ایران بر اساس پارامترهای هواشناسی و جغرافیایی

دوره 1402، شماره 55، اسفند 1402، صفحه 15-28

وجیهه محمدی ثابت؛ محمد موسوی بایگی؛ مهدی جباری نوقابی؛ کامران داوری


تحلیل مکانی و زمانی روند تغییرات سالانة کمینه و بیشینه‌ی دما در ایران مبتنی بر روش رگرسیون چندک

دوره 1402، شماره 55، اسفند 1402، صفحه 153-167

صدیقه برارخان‌پور؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضایی‌قلعه


پیکربندی بهینه مدل RegCM4.5 مبتنی بر پهنه‌های اقلیمی برای پیش‌بینی بارش دوره پربارش ایران (نوامبر-می) ، مطالعه موردی: سال‌های 2019-2014

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 1-14

آرزو اقبالی؛ ایمان بابائیان؛ مجید آزادی؛ آقای دکتر مجید حبیبی نوخندان؛ آذر زرین


ارتباط نوسان شمالگان(AO) با تغییرپذیری دمای زمستانه شمال غرب ایران

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 121-140

امیرحسین حلبیان؛ مصطفی کرم پور؛ فریبا محمودی مهر


شناسایی کانون‌های فعالیت تاوایی نسبی تراز 500 هکتوپاسکال مؤثر بر بارندگی در ایران

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 17-28

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ ابراهیم فتاحی


تحلیل همبستگی‌های درون‌سالانه بارش هفتگی ‌با دورپیوندNAO در ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 15-24

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


طبقه‌بندی الگوهای گردش جوی روزانه در خاورمیانه و ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 127-142

زهرا قصابی؛ ابراهیم فتاحی


مروری بر مکانیسم الگوهای سینوپتیکی ناوه دریای سرخ (RST) و اثرش بر بارش‌های ایران

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 33-54

قاسم عزیزی؛ الهه قاسمی کرکانی؛ ناصر ایزدی


تحلیلی بر تغییرات بارش درایران

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 13-25

رضا دوستان


محل شکل گیری و توزیع فضایی- زمانی کم ارتفاع های بریده موثر بر ایران

دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 15-28

قاسم عزیزی؛ محمد مرادی؛ حسین رضایی


مدلسازی مکانی رخداد بیماری لمپی اسکین در ایران مبتنی بر داده‌های اقلیمی

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 91-97

فاطمه علی بیگی؛ علیرضا شکیبا؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان


نواحی امواج گرمایی ایران

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 17-30

رضا دوستان؛ الهه اعتمادیان؛ آذر زرین


آشکارسازی و به ‌روز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاه‌های کشور (دوره 2017-1958)

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 137-153

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ ایمان بابائیان؛ یاشار فلامرزی


بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران

دوره 1397، شماره 36، تیر 1398، صفحه 1-12

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ آقای دکتر ابراهیم فتاحی؛ مجید آزادی


ایجاد شاخص‌های ماهانه چرخندگی بر اساس گردش جوی منطقه‌ای در جنوب ایران

دوره 1397، شماره 35، اسفند 1397، صفحه 19-40

علی طباطبائیان؛ محمد رضا پیشوایی؛ پیمان محمودی