کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 32
3. ارتباط نوسان شمالگان(AO) با تغییرپذیری دمای زمستانه شمال غرب ایران

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 121-140

امیرحسین حلبیان؛ مصطفی کرم پور؛ فریبا محمودی مهر


4. شناسایی کانون‌های فعالیت تاوایی نسبی تراز 500 هکتوپاسکال مؤثر بر بارندگی در ایران

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 17-28

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ ابراهیم فتاحی


5. تحلیل همبستگی‌های درون‌سالانه بارش هفتگی ‌با دورپیوندNAO در ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 15-24

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


7. طبقه‌بندی الگوهای گردش جوی روزانه در خاورمیانه و ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 127-142

زهرا قصابی؛ ابراهیم فتاحی


8. مروری بر مکانیسم الگوهای سینوپتیکی ناوه دریای سرخ (RST) و اثرش بر بارش‌های ایران

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 33-54

قاسم عزیزی؛ الهه قاسمی کرکانی؛ ناصر ایزدی


9. تحلیلی بر تغییرات بارش درایران

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 13-25

رضا دوستان


10. محل شکل گیری و توزیع فضایی- زمانی کم ارتفاع های بریده موثر بر ایران

دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 15-28

قاسم عزیزی؛ محمد مرادی؛ حسین رضایی


11. مدلسازی مکانی رخداد بیماری لمپی اسکین در ایران مبتنی بر داده‌های اقلیمی

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 91-97

فاطمه علی بیگی؛ علیرضا شکیبا؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان


12. نواحی امواج گرمایی ایران

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 17-30

رضا دوستان؛ الهه اعتمادیان؛ آذر زرین


13. آشکارسازی و به ‌روز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاه‌های کشور (دوره 2017-1958)

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 137-153

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ ایمان بابائیان؛ یاشار فلامرزی


14. خوشه بندی و تحلیل روند تغییرات تراز میانی جو در دهه‌های اخیر

دوره 1399، شماره 41، اردیبهشت 1399، صفحه 91-103

کریم امینی نیا


15. بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران

دوره 1397، شماره 36، تیر 1398، صفحه 1-12

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ آقای دکتر ابراهیم فتاحی؛ مجید آزادی


17. ایجاد شاخص‌های ماهانه چرخندگی بر اساس گردش جوی منطقه‌ای در جنوب ایران

دوره 1397، شماره 35، اسفند 1397، صفحه 19-40

علی طباطبائیان؛ محمد رضا پیشوایی؛ پیمان محمودی


19. تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 125-139

حجت الله یزدان پناه؛ رضا ابراهیمی؛ فاطمه تقوی نیا


20. بررسی واحدهای گرمایی تجمعی در طول فصل رشد گندم در ایران

دوره 1395، شماره 27، مهر 1395، صفحه 1-9

شاهرخ فاتح؛ علی اکبر رسولی؛ بهروز صاری صراف؛ غلامعلی کمالی


21. بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963

دوره 1395، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 1-20

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


24. تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته

دوره 1394، شماره 23، آذر 1394، صفحه 1-18

رضا دوستان


25. تحلیل روند دما در تراز 500 هکتو پاسکال بر روی ایران

دوره 1394، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 43-48

امین شیروانی