کلیدواژه‌ها = تبریز
پیشنگری تبخیر - تعرق پتانسیل بر اساس سناریوهای واداشت تابشی (مطالعه موردی: تبریز)

دوره 1402، شماره 54، مهر 1402، صفحه 191-204

منصور چترنور؛ میر ناصر نویدی؛ ناصر دواتگر؛ نسرین مرادی مجد؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ بهاره دلسوز خاکی


پیش‌نگری تغییرات بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره 2100 – 2020

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 125-142

سعید شهبازی کیا؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جمشید یاراحمدی؛ یاسر استواری؛ سلمان میرزائی


تحلیل بارش های روزانه تبریز جهت بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای خشک و مرطوب

دوره 1397، شماره 36، تیر 1398، صفحه 91-105

فخرالدین ایرانپور؛ حسن زهره وندی