کلیدواژه‌ها = SPI
بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی بر خشکیدگی جنگل‌های بلوط غرب ایران، مورد مطالعه (جنگلهای استان لرستان)

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 1-16

مهران زند؛ مرتضی میری؛ طیب رضیئی؛ علی اکبر نوروزی


تحلیل خشکسالی کوتاه مدت در استان گلستان با استفاده از زنجیرۀ مارکف و روش SPI

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 73-88

عبدالحافظ پناهی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ پرویز رضائی؛ علی اصغر زاده